Van eenstemmig naar meerstemmig?

Wiens identiteit? Foto: © FARO

Dekolonisatie, diversiteit, multiperspectiviteit, white privilege, superdiversiteit, meerstemmigheid, white innocence … allemaal termen die de laatste jaren opduiken in verschillende fora zoals opiniestukken in de media, debatten en protesten en in diverse publicaties.

Hoezeer er ook gegoocheld wordt met woorden, relevanter is de rode draad die er in zit. Deze woorden dragen een bepaalde maatschappijkritiek in zich, soms meer activistisch, soms meer beschrijvend, over macht en machtsonevenwicht. Ze nodigen uit tot een andere manier van denken en doen. Vandaag én morgen staan ook cultureel-erfgoedorganisaties voor de uitdaging om inclusie tot in de details van de werking in te weven, vertrekkende vanuit een meerstemmige dialoog.

Bent u vrij van vooroordelen? Laat u verrassen en doe de test

Wetenschappers van Harvard University ontwikkelden ongeveer tien jaar geleden de Implicit Association Tests (IAT), die persoonlijke vooroordelen over ras, huidskleur, gewicht, seksualiteit, geslacht enz. leren herkennen. Via deze link kunt u een demotest invullen (neem best de Nederlandse versie) en krijgt u na afloop meteen een analyse in verband met uw voorkeur.

Deze test geeft u een eerste indicatie van mogelijke onbewuste vooroordelen waarmee u aan de slag kunt. Via het dossier 'Hoe maakt u uw organisatie meerstemmiger?' vindt u nog meer oefeningen en filmpjes om zowel op individueel als organisationeel niveau vooroordelen op te sporen. Hoe wordt u zich meer bewust van stemmen die we (onbewust) niet horen? Beperkt het eigen referentiekader misschien het denken en handelen over diversiteit? Hoe zorgen we voor een meer gelijkwaardige toegang tot onze werking? 

Wat betekent meerstemmigheid?

Meerstemmigheid, of multiperspectiviteit, betekent er dat in alle aspecten van de werking van een (erfgoed)organisatie aandacht is voor verschillende perspectieven. U kunt aandacht besteden aan perspectieven en machtsverhoudingen in verband met bijvoorbeeld gender, leeftijd, huidskleur, socio-economische context, enzovoort. De uitdaging daarbij is om een werking te ontwikkelen die inclusief is.

Een meerstemmige aanpak heeft aandacht voor verschillende invalshoeken, noden en behoeften van belanghebbenden en zorgt ervoor dat mensen worden aangesproken op hun complexe identiteit. Die is breder dan één deelfacet en overstijgt stereotiepen. Een meerstemmige aanpak betekent ook een ethische aanpak. Is men zich bewust van onbewuste vooroordelen? Is het taalgebruik mogelijk kwetsend? Krijgen alle talenten gelijke kansen? En worden verdrongen/vergeten/beladen geschiedenissen besproken?

Wat is intersectioneel denken?

Handleiding Intersectioneel denken

Cruciaal in deze benadering is intersectioneel denken of kruispuntdenken. ELLA vzw, kenniscentrum gender en identiteit, schrijft in de Handleiding Intersectioneel denken: "De maatschappelijke positie van vrouwen en mannen wordt niet alleen bepaald door de sociale rollen die aan de geslachten worden gekoppeld (gender). We zijn immers niet enkel vrouw of man, maar behoren tot een bepaalde (en vaak niet welomschreven) ‘etnische groep’, sociale klasse, leeftijdsgroep, opleidingsniveau, seksuele voorkeur … Met andere woorden, gender is altijd gekoppeld aan andere maatschappelijke ‘betekenisgevers’ of indelingen zoals etniciteit, klasse, leeftijd, seksuele oriëntatie … De uitsluitingservaringen van etnische minderheidsvrouwen bijvoorbeeld zijn méér dan de optelsom van etniciteit plus seksediscriminatie. Ook onze seksuele oriëntatie en de ‘outing’ hiervan kan onze kansen vergroten of verkleinen om onze weg te vinden in deze samenleving.

Die verwevenheid van categorieën vraagt complexere analyses en oplossingen voor problemen die daarmee gepaard gaan. Intersectionaliteit is een benadering die de samenloop van discriminatiegronden en de dynamiek die daaruit vloeit zichtbaar maakt. Dit perspectief helpt volledigere oplossingen formuleren die rekening houden met de verschillende aspecten die onze posities bepalen. Het is een andere manier van kijken naar de realiteit dan we van daag doorgaans gewend zijn." (p. 4)

Welke sleutels zijn er voor een meerstemmige aanpak?

Een meerstemmige aanpak komt bij voorkeur terug in de verschillende aspecten van een erfgoedwerking. Een inclusieve benadering waarbij alle facetten worden meegenomen, is de meest logische. U kunt uw deur niet voor iedereen openzetten als er binnen in huis geen gastvrije ontmoetingen mogelijk zijn. Dat begint al bij de visie en missie, en is even relevant bij andere onderdelen, zoals de keuzes die u maakt bij het verzamelbeleid, in de tewerkstelling en de vrijwilligerswerking, de publiekswerking, in het taalgebruik, de samenwerking met partners enzovoort.

Wat kunt u zelf aanpakken?

Word u bewust van de eigen referentiekaders
Meerstemmigheid begint bij een bewust beleid omtrent gelijke toegang tot alle aspecten. Vaak blijkt al snel dat onderbewuste denkpatronen toch een rol spelen. Via sociale en culturele achtergronden en persoonlijke ervaringen hebben mensen doorgaans positieve en negatieve stereotypes en vooroordelen in verband met geslacht, huidskleur, fysieke en mentale capaciteiten, enzovoort. Hoewel die denkpatronen en vooroordelen op het eerste gezicht onschuldig lijken, dragen ze wel een mogelijkheid tot discriminatie in zich. Men is zich niet bewust van het systeem dat de ene groep bevoordeelt en de andere groep benadeelt. Deze vooroordelen blijven echter niet zo onschuldig maar monden vaak uit in discriminatie en racisme. Dat betekent niet dat men noodzakelijk als ‘racist’ bestempeld wordt, wel dat er microkwetsuren ontstaan bij personen die in een minderwaardige positie worden geduwd. Op lange termijn ervaren ze de ongelijkheid en de impact daarvan. U beter bewust worden van de eigen referentiekaders is dus een eerste stap.

Ga aan de slag met de vier P's (publiek, programma, personeel en partners)
Een meerstemmigheidswaaier helpt u om aan de hand van vragen uw uitdagingen rond de vier P's scherper af te lijnen en uw aanpak in de juiste richting te sturen. Denk bijvoorbeeld aan volgende vragen:

  • 'Personeel': hoe is de wervings- en selectieprocedure inclusief aangepast?
  • 'Programma': in welke mate streeft uw organisatie naar concrete doelen en acties rond meerstemmigheid?
  • 'Partners': welke visie hebben de partners van uw organisatie over meerstemmigheid?
  • 'Publiek': hoe besteedt uw organisatie aandacht aan diverse vormen van toegankelijkheid?

Stel een diversiteitsplan op
Van plan om de vier P's ook meer structureel in te bedden in uw organisatie? Een diversiteitsplan opstellen is dan een goede start. In het dossier 'Hoe maakt u een diversiteitplan?' op de Erfgoedwijzer vindt u een plan van aanpak. Voor elke 'P' staan in een apart document ook vragen die u met het team kunt bespreken.

Integreer inclusieve taal in uw werking
Ook het taalgebruik in zaalteksten, brochures en objectbeschrijvingen kan kwetsend zijn. Woorden die enkele decennia en eeuwen geleden niet problematisch waren voor bepaalde groepen, zijn dat vandaag niet meer. Ook in het verleden droegen ze trouwens vaak al een negatieve connotatie in zich. Woorden zoals ‘dwerg’, ‘slaaf’ of ‘zigeuner’ worden niet meer gebruikt. Er zijn alternatieven zoals ‘persoon van kleur’, ‘persoon van kleine lengte’, ‘tot slaaf gemaakte’ of ‘woonwagenbewoner’. Een uitgebreid dossier op de Erfgoedwijzer, 'Hoe communiceert u inclusief, in taal en beeld?' geeft u meer inzicht in inclusieve taal en beelden.

Breng participatie naar het volgende niveau, ook wat betreft (re)presentatie
Voorziet uw instelling voldoende openheid en flexibiliteit om samenwerking toe te laten die verder gaat dan het louter openzetten van de deuren? Met wie uit uw omgeving werkt u samen? Wat kan er aangepakt worden in deze samenwerking: de keuze van de tentoon te stellen werken, de scenografie, het narratief van de expo in tekst en rondleidingen? Behoren ook lastige en ‘vergeten’ geschiedenissen tot de agenda?

Meer lezen

Meer kijken

  • Sunny Bergman, Wit is ook een kleur, VPRO, 2017. In deze documentaire wil maakster Sunny Bergman weten waarom veel witte mensen zich verongelijkt voelen als het over racisme en witte privileges gaat.
  • Sunny Bergman, Zwart als Roet, VPRO, 2014. Bergman onderzoekt in deze documentaire de (onbewuste) vooroordelen over huidskleur. Aanleiding zijn de oplopende emoties over het zwartepietendebat.