Cookiebeleid

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
Cookieverklaring
https://faro.be/cookiesbeleid 

Zie ook:
privacybeleid
algemene gebruiksvoorwaarden websites en apps
verkoops- en inschrijvingsvoorwaarden  

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed Vzw, Grasmarkt 105 bus 44, 1000 Brussel, België. Ondernemingsnummer 0893.863.017, is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken (verwerken) van uw persoonsgegevens.

De wetgeving betreffende verwerking van persoonsgegevens (GDPR/AVG en wet van 30 juli 2018) als betreffende de elektronische communicatie (wet van 13 juni 2005) verplicht ons om u de volgende informatie te verstrekken. FARO hecht veel belang aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die wij verwerken. Bovendien willen we heel duidelijk en transparant zijn over wat er gebeurt wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, in dit geval wanneer we cookies op uw apparaat plaatsen en die cookies achteraf verzamelen.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE EN WAAROM?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Cookies helpen ons om verschillende dingen te doen, zoals het mogelijk maken van bepaalde functies op onze website of het meten van hoe bezoekers onze website gebruiken.

Wij dienen noodzakelijke functionele cookies te plaatsen die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (bv. cookies voor login of registratie, taalvoorkeuren enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs onze eigen cookies en niet van derden. U kan niet kiezen of we deze cookies wel of niet gebruiken, omdat deze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website. (De websites https://www.dice.vlaanderen, uitleendiensterfgoed.be en erfgoedapp.be gebruiken enkel functionele cookies.)

Voor niet noodzakelijke of niet-functionele cookies hebben wij wel uw voorafgaande toestemming nodig. Het gaat hier over cookies van derden (niet van FARO):

 • Analytische cookies helpen onze website te verbeteren door informatie over het gebruik ervan te verzamelen en te rapporteren.
 • Marketing cookies volgen bezoekers wanneer ze verschillende websites bezoeken. Wanneer wij u voorstellen om content van onze websites te delen op sociale netwerken, dan kunnen die sociale netwerken een cookie op uw toestel plaatsen.

Het gaat meer bepaald over cookies van:

 • Google Analytics,
 • Google DoubleClick,
 • Google Tag manager,
 • Google GPS,
 • Google Ad Words,
 • YouTube,
 • Issuu,
 • H5P,
 • Limo bibliotheeksysteem,
 • Twitter,
 • Instagram,
 • LinkedIn,
 • Facebook.

U kunt toestemming geven en uw instellingen zelf kiezen door op de betreffende knoppen in de cookiebanner te klikken. U kunt uw toestemming nadien nog aanpassen. U kunt deze toestemming ook steeds intrekken door de in uw browser opgeslagen cookies te verwijderen. Meer informatie over hoe u dit kunt doen, vindt u op de websites van de betreffende browserfabrikanten:

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij delen de persoonsgegevens die via cookies verzameld worden met niemand anders dan de mensen die voor FARO werken en de leveranciers die ons helpen bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Het betreft ondernemingen die we onder meer hebben ingeschakeld voor de volgende doeleinden: administratie, communicatie, hosting, onderhoud van onze websites, data-analyse, authenticatie van gebruikers, enz.

Iedereen die toegang heeft tot uw persoonsgegevens zal altijd gebonden zijn door strikte wettelijke of contractuele verplichtingen om uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te bewaren. Dit betekent dat alleen de volgende ontvangers uw persoonsgegevens ontvangen:

 • uzelf;
 • de medewerkers en boven beschreven leveranciers van FARO;
 • overheids- of gerechtelijke autoriteiten voor zover wij verplicht zijn om hen uw persoonsgegevens toe te zenden (bijv. belastingdienst, politie of gerechtelijke autoriteiten).

Uw persoonsgegevens worden door ons in principe niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verzonden (de Europese Economische Ruimte bestaat uit de EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland), tenzij indien: (1) op grond van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie dit land op de ‘witte lijst’ is geplaatst, (2) wij voldoende waarborgen nemen om jouw persoonsgegevens bij overdracht te beschermen of (3) er sprake is van een specifieke situatie waarvoor de AVG in een afwijking voorziet.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden slechts zolang verwerkt als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden van de cookies te bereiken of, wanneer wij u om uw toestemming hebben gevraagd, tot het moment dat uw de toestemming intrekt. Wij zullen uw persoonsgegevens niet meer bewaren wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden of wanneer de bewaartermijn is verstreken. Wij kunnen uw persoonsgegevens echter niet verwijderen als er een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel bestaat dat FARO verhindert deze te verwijderen. Alle persoonsgegevens die wij via cookies verzamelen zullen wij minstens bijhouden tot het ogenblik dat de cookies verwijderd worden op uw apparaat. Alle persoonsgegevens die wij via cookies verzameld hebben in het kader van een contractuele relatie met u of de organisatie die u vertegenwoordigt, bewaren wij voor de duur van de contractuele relatie en tot max. 10 jaar daarna, ook al zouden de cookies in kwestie al eerder verwijderd zijn van uw apparaat.

WAT DOEN WIJ OM JOUW PERSOONSGEGEVENS VEILIG TE BEWAREN?

Zoals eerder uitgelegd, is de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle gegevens die wij verwerken zeer belangrijk voor ons. Daarom hebben we voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verwerkte persoonsgegevens veilig worden bewaard. Deze stappen omvatten onder meer de beperking van de verwerking tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor het bereiken van de doeleinden die wij u hebben meegedeeld. We hebben ook technische en organisatorische maatregelen genomen om onze infrastructuur, systemen, toepassingen, gebouw en processen te beveiligen.

WELKE RECHTEN HEEFT U MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, geniet u een aantal rechten die u op de hieronder beschreven wijze kunt uitoefenen. Houd er rekening mee dat wanneer u een recht wilt uitoefenen, wij u om een identiteitsbewijs moeten vragen.

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, wat betekent dat u ons kunt vragen om uw informatie te verstrekken over de persoonsgegevens die wij over u hebben. U kunt zelfs een kopie van uw persoonsgegevens opvragen. Houd er echter rekening mee dat u moet aangeven voor welke verwerkingsactiviteiten u toegang wenst te hebben tot uw persoonsgegevens. Indien u herhaaldelijk hetzelfde verzoek indient en daarbij duidelijk overlast veroorzaakt, kunnen wij deze opeenvolgende verzoeken weigeren of u een administratieve vergoeding in rekening brengen om de kosten te dekken. Wij kunnen u ook het recht op toegang tot uw persoonsgegevens weigeren of slechts gedeeltelijk verlenen, indien een dergelijke toegang de rechten en vrijheden van anderen, waaronder die van FARO, onevenredig zou kunnen schaden.

U heeft het recht om te vragen dat wij uw persoonsgegevens corrigeren als u kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist, onvolledig of verouderd zijn. Geef aan in welke context wij uw persoonsgegevens gebruiken (bijvoorbeeld om u nieuwsbrieven te sturen of om te reageren op een verzoek), zodat wij uw verzoek snel en accuraat kunnen beoordelen.

Als wij uw toestemming gevraagd en verkregen hebben om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken, bijvoorbeeld voor commerciële cookies, heeft u steeds het recht om deze eerder gegeven toestemming in te trekken.

U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen als deze persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, als het verzamelen ervan onwettig was of als u met succes gebruik heeft gemaakt van uw recht om uw toestemming in te trekken of uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer een van deze omstandigheden van toepassing is, zullen wij uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij wettelijke verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen ons verbieden om uw persoonsgegevens te verwijderen.

U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 • gedurende de tijd dat wij uw verzoek om correctie van jouw persoonsgegevens beoordelen;
 • gedurende de tijd dat wij uw bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens beoordelen;
 • wanneer een dergelijke verwerking onwettig was, maar u geeft de voorkeur aan een beperking boven wissen;
 • wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening van of verdediging tegen een rechtsvordering.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze eigen belangen, d.w.z. u heeft ons geen toestemming gegeven en wij hebben ze niet nodig voor de uitvoering of uitvoering van een overeenkomst, noch om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, heeft u het recht om u te verzetten tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer ons belang betrekking heeft op het gebruik van commerciële cookies, zullen wij uw verzoek onmiddellijk inwilligen. Voor andere belangen, bijvoorbeeld onze veiligheidsbelangen, vragen wij u om uw specifieke omstandigheden te beschrijven die aanleiding geven tot een verzoek. Dan moeten we uw omstandigheden afwegen tegen onze belangen. Als deze afweging ertoe leidt dat uw omstandigheden zwaarder wegen dan onze belangen, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken.

Wanneer wij uw persoonsgegevens hebben verzameld op basis van uw toestemming of omdat ze nodig waren voor de uitvoering van een overeenkomst met u, heeft u het recht om een kopie van ons te verkrijgen in een gestructureerd, veel gebruikt en machineleesbaar formaat. Dit recht geldt echter alleen voor persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, vragen wij u ons een e-mail te sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming (zie onder).

In een verzoek moet duidelijk worden aangegeven en gespecificeerd welk recht u wenst uit te oefenen. Geef altijd aan in welke context wij uw persoonsgegevens hebben verkregen, zodat wij jouw aanvraag snel en zorgvuldig kunnen behandelen. Uw aanvraag moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw identiteitskaart.

Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen van de ontvangst van dit verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij u daarvan zo spoedig mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag op de hoogte stellen.

 

Mocht u nog vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens via cookies, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail naar dpo@faro.be.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door FARO, kan u altijd contact met ons opnemen via bovenvermeld e-mailadres. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kan u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, d.w.z. de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit of de Vlaamse Toezichtcommissie.

We attenderen u verder op ons privacybeleid. Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van FARO op dit gebied kent en begrijpt.