Algemene gebruiksvoorwaarden websites & apps

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
Algemene gebruiksvoorwaarden websites & apps
https://faro.be/disclaimer

Zie ook:
privacybeleid
cookiebeleid
verkoops- en inschrijvingsvoorwaarden

Algemeen

De websites faro.be, erfgoeddag.be, erfgoedapp.be, erfgoedkaart.be, uitleendiensterfgoed.be, de databank en de website DICE.Vlaanderen en de mobiele applicatie ErfgoedApp, hierna benoemd als ‘onze websites’, zijn eigendom van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel, email: info@faro.be, tel. +32 (0)2 213 10 60, hierna genoemd ‘FARO’.

Door de toegang tot en het gebruik van onze websites verklaart u zich als gebruiker van onze websites en van de ErfgoedApp uitdrukkelijk akkoord met onze voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten / Creative Commons licentie

De inhoud van onze websites, alsook de op onze websites afgebeelde illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan FARO of aan derden waarmee FARO daaromtrent contractuele afspraken heeft. U erkent deze intellectuele eigendomsrechten en verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke inbreuk op deze rechten.

Creative Commons BY-NC-SA 4.0 licentie

creative commons licentie BY-NC-SA 3.0 licentie

De teksten van FARO op de pagina's en medewerkersblogs van onze websites worden in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding - Niet-commercieel - Gelijk delen internationaal 4.0 (CC-BY-NC-SA 4.0) licentie. Onder deze licentie mogen deze teksten worden gekopieerd, bewerkt en verspreid onder de volgende voorwaarden:

  • De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden en een link naar de licentie te plaatsen.
  • De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
  • Indien de gebruiker het werk heeft bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend onder dezelfde licentie als het originele werk worden verspreid.

Alle andere werken (zoals o.m. foto's, afbeeldingen, videofragmenten, downloadbare pdf-documenten, software en databanken) vallen niet onder deze Creative Commons licentie, tenzij uitdrukkelijk bij deze werken anders zou bepaald zijn.

Databanken en open databeleid

Gegevens uit de databank(en) van FARO zijn vrij te consulteren via onder meer de websites erfgoeddag.be en erfgoedkaart.be. De eigendom van en de auteursrechten op deze databank(en) berusten bij FARO. De op erfgoedkaart.be aangeboden 'Google maps' plug in met organisatiegegevens uit onze databank(en), kan gebruikt worden mits vermelding van het FARO-logo. De data op de Erfgoedkaart kan ontsloten worden met een API, die door FARO werd ontwikkeld. Neem hiervoor contact op met FARO via info@faro.be.

FARO ontwikkelt een open databeleid met als doel het (her)gebruik van onze data te stimuleren. We onderschrijven het open databeleid van de Vlaamse overheid en we stellen onze data ter beschikking, conform de regels zoals bepaald in het Bestuursdecreet m.b.t. het hergebruik van overheidsinformatie. FARO kan een vergoeding vragen beperkt tot de marginale kost van de vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding van de gevraagde data. 

De aanvraag tot hergebruik wordt gericht aan FARO via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag per post aan FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel of via een e-mail naar info@faro.be. De aanvraag vermeldt de naam en het correspondentieadres van de aanvrager, de informatie die nodig is om de gevraagde data te identificeren, een beschrijving van het beoogde hergebruik en de vorm waarin de data bij voorkeur ter beschikking worden gesteld.

FARO kan bepaalde datasets of gegevens voor gratis hergebruik aanbieden via eigen en andere online kanalen en platforms, in de mate dat er geen inbreuk gepleegd wordt op de wet betreffende het auteursrecht of/en de privacywetgeving (zie privacybeleid), of andere wetgeving die in dit verband van toepassing zou zijn. U vindt hierover meer informatie op onze websites.

DICE (databank incidenten cultureel erfgoed: DICE.Vlaanderen)

De volgende bijkomende gebruikersvoorwaarden gelden voor de gebruikers van de databank DICE:

Hoewel FARO alles in het werk stelt om DICE 24 uur per dag beschikbaar te houden, kan FARO om geen enkele reden aansprakelijk gesteld worden voor een tijdelijke of periodieke onbeschikbaarheid van DICE.

FARO spant zich in om onderbrekingen voor onderhoudswerkzaamheden minimaal 48 uren op voorhand te melden via DICE, en zo veel als mogelijk door te voeren buiten kantooruren. Voor veiligheidsredenen, bij systeemfouten, onderhoud of herstelling of wegens oorzaken waar FARO geen vat op heeft, kan de toegang tot DICE evenwel tijdelijk, en zonder voorafgaand bericht opgeschort worden.

DICE is in essentie een databank. FARO stelt DICE ter beschikking in de staat waarin het zich bevindt en komt niet tussen in het opslaan van incidenten door de gebruikers. De Gebruiker moet zelf inschatten of DICE en de bereikte resultaten bruikbaar zijn voor zijn doeleinden en aanvaardt daar de verantwoordelijkheid voor.

FARO zal zich inzetten om de goede werking van de databank te verzekeren. FARO verklaart dat DICE op een degelijke manier ontwikkeld is, en in overeenstemming is met de algemeen aanvaarde industrienormen. FARO garandeert niet dat DICE volledig vrij is van bugs en fouten. Als de Gebruiker fouten zou merken, dienen ze onmiddellijk aan FARO gemeld te worden. FARO is niet aansprakelijk voor gevolgen van fouten die de Gebruiker heeft nagelaten te melden.

FARO garandeert niet dat de functies van DICE voldoen aan de performantievereisten van de Gebruiker, of dat DICE werkt in overeenstemming met zijn verwachtingen.

De Gebruiker erkent de hoedanigheid van FARO als louter aanbieder van een databank. De Gebruiker zal zich bij een geschil met andere Gebruikers of derden niet richten tot FARO en FARO vrijwaren voor de aanspraken van andere Gebruikers en derden jegens FARO ingevolge zijn handelingen op DICE. De Gebruiker draagt de verantwoordelijkheid voor de correcte en wettelijke afhandeling van de incidenten die hij aanmeldt op DICE.

FARO kan enkel aansprakelijk gehouden worden voor een zware fout. FARO is niet aansprakelijk bij een defect of storing van DICE dat te wijten is aan een defect in software of hardware die niet afkomstig is van FARO.

FARO is niet aansprakelijk voor de Gebruiker bij: verlies van winst of omzet, verlies van gegevens, onrechtstreekse gevolg- of incidentele schade; zelfs indien FARO op de hoogte werd gesteld van mogelijke verliezen of schade. Voor rechtstreekse schade, als herstel in natura niet mogelijk is, kan de aansprakelijkheid van FARO enkel betrekking hebben op bewezen schade en nooit het bedrag van 25.000 euro overstijgen. Dit geldt voor schade op contractuele en buitencontractuele grond. De Gebruiker moet alle maatregelen treffen die redelijkerwijze verwacht worden om schade te beperken.

De Gebruiker zal FARO vergoeden en vrijwaren tegen (en met betrekking tot) alle vorderingen, schade, verlies, kosten, uitgaven, verplichtingen, aansprakelijkheden, vorderingen en rechtsvorderingen. Dit is met inbegrip van, maar zonder beperking tot: de intrest en boetes, redelijke advocatenerelonen en –kosten, en alle bedragen die betaald worden met het oog op de regeling van een eis, vordering of rechtsvordering die zou worden ingesteld tegen FARO of die FARO zou ondergaan en die voortvloeit uit, het gevolg is van of verband houdt met: (i) het niet vervullen of schenden van welke verplichting ook vermeld in deze gebruiksvoorwaarden; en (ii) vorderingen van om het even welke aard door een derde partij die om het even welke schade lijdt die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten van de Gebruiker met betrekking tot of in verband met zijn gebruik van DICE.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op onze websites is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

FARO levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal FARO de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. FARO kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op onze websites. De medewerkers van FARO zijn als individuele ‘bloggers’ verantwoordelijk voor de inhoud van hun eigen blogpagina’s. De meningen of de informatie in deze blogs binden FARO niet.

De gebruiker of bezoeker die informatie aan FARO doorgeeft, of zelf toevoegt, wijzigt of aanvult via faro.be, via Erfgoedkaart.be, via de ErfgoedApp manager, via uitleendiensterfgoed.be, en/of andere databank(en) en websites van FARO, is aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van deze informatie. De gebruiker bevestigt dat deze verstrekte informatie geen inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten van derden. De gebruiker zal FARO dan ook vrijwaren tegen elke vordering die door derden wegens een inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten tegen FARO zou worden gesteld.

De inhoud van onze websites (links inbegrepen) kan zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. FARO behoudt zich het recht voor om berichten of reacties te weren, zonder hiervoor enige verantwoording af te leggen.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via onze websites ter beschikking wordt gesteld, kan u ons steeds contacteren.

FARO geeft geen garanties voor de goede werking van onze websites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van onze websites of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van onze websites.

FARO kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van onze websites, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Onze websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar websites of pagina’s van derden impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. FARO verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites van derden en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

FARO heeft de nodige redelijke inspanningen verricht om de auteursrechthebbenden van teksten, foto's, videofragmenten en afbeeldingen of andere werken op onze websites of in onze online (pdf) publicaties te vinden en/of te lokaliseren. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat we niet alle rechthebbenden konden traceren. Indien u van oordeel bent dat u de rechthebbende bent van bepaalde van deze werken, en u zich benadeeld voelt, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons, zodat het verder gebruik van deze werken zonder uw toestemming kan worden stopgezet.

Privacybeleid

FARO hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. FARO behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft FARO evident de wet na, d.w.z. vanaf 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming of de ‘GDPR’) of enig ander wetgevingsbesluit dat deze wijzigt. 

Samengevat worden uw persoonsgegevens door FARO verwerkt op basis van de volgende gronden: ten eerste voor klantenbeheer (op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/inschrijving); ten tweede voor direct marketing doeleinden (om u te informeren over onze activiteiten of om u nieuwe producten of diensten aan te bieden); ten derde op basis van ons gerechtvaardigd belang als steunpunt voor cultureel erfgoed, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag per post aan FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel of per e-mail naar dpo@faro.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of ze laten wissen of overdragen. De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. 

Als u deelneemt aan activiteiten van FARO is het mogelijk dat u afgebeeld wordt op een foto of in videobeelden. U gaat ermee akkoord dat wij die beelden kunnen gebruiken op onze websites, of in  onze nieuwsbrieven, socialemediakanalen en in onze publicaties, zoals bv. het tijdschrift. Indien u vindt dat uw afbeelding zonder uw toestemming door FARO wordt gebruikt, kan u ons dat melden via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag per post aan FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel of via een e-mail naar dpo@faro.be (zie ook artikel VIII.3 van het privacybeleid van FARO). Wij zullen dan deze afbeelding zo mogelijk alsnog verwijderen.

Wij nodigen u uit om ons privacybeleid zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van FARO op dit gebied kent en begrijpt. Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

Cookies

Tijdens een bezoek aan onze websites kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. FARO kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, als u onze websites bezoekt, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Meer bepaald maken we gebruik van Google Analytics om onze website permanent te optimaliseren voor onze gebruikers. FARO maakt zo weinig mogelijk gebruik van sociale media ‘share buttons’ op onze websites, die gebruikt kunnen worden door deze sociale media om uw surfgedrag te volgen. We kunnen op onze websites occasioneel gebruik maken van sociale media plug-ins of ‘widgets’, die door deze sociale media gebruikt kunnen worden om uw surfgedrag te volgen.

Meer informatie leest u in ons cookiebeleid.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken te Brussel bevoegd.

Contactadres

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
Priemstraat 51
1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 213 10 60
info@faro.be