Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS- EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN VAN FARO

1. ALGEMEEN

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen en overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen en personen, die via e-mail, post of via het internet, en meer bepaald via de websites www.faro.be en www.erfgoeddag.be, contact opnemen met FARO. Hiervan kan slechts worden afgeweken in geval van schriftelijk akkoord door FARO. Bovendien hebben deze voorwaarden voorrang op de eventuele aankoopvoorwaarden van de koper, die hierdoor uitgesloten worden.

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op (vormings)activiteiten die FARO als organisator aanbiedt.

De consument heeft het recht aan FARO mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

2. IDENTITEIT

De identificatiegegevens van FARO zijn:

Vzw FARO. Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed

Priemstraat 51, 1000 Brussel

info@faro.be

Tel. +32 (0)2 213 10 60

Fax. +32 (0)2 213 10 99

BTW-nummer: BE0893.863.017

3. PRIJS

De producten worden verkocht tegen de geldende prijs op het ogenblik van de bestelling. De prijzen zijn steeds uitgedrukt in Euro inclusief BTW en inclusief een lichte verpakking. Speciale verpakkingen worden bijkomend aangerekend. Daarnaast wordt een prijs bepaald voor de transportkosten. De totale prijs, inclusief BTW en transportkosten wordt meegedeeld voorafgaand aan de bevestiging van de bestelling.

De prijzen bepaald op de website worden slechts ter inlichting verstrekt. Deze prijzen binden FARO slechts na haar schriftelijke orderbevestiging van uw bestelling.

FARO behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen en eventuele invoerfouten op de website te corrigeren, zonder dat u enig recht op schadevergoeding hebt.

4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

a) Bestellingen

Bestelling van goederen en diensten gebeurt uitsluitend via de formulieren of modules op de website die bestemd zijn voor de bestelling van publicaties of abonnementen, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld.

Door het verzenden van deze bestelformulieren gaat u akkoord met deze algemene verkoopsvoorwaarden en is uw bestelling definitief.

De persoon of instelling die de bestelling plaatst, wordt beschouwd als de koper en staat borg voor de betaling van de bestelling.

Gelieve contact op te nemen via bestellingen@faro.be voor alle informatie betreffende uw bestelling.

b) Deelname aan activiteiten

Door het verzenden van een inschrijvingsformulier voor deelname aan een (vormings)activiteit van FARO gaat u akkoord met deze algemene verkoopsvoorwaarden en is uw inschrijving definitief.

Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de datum van de (vormings)activiteit, tenzij anders aangegeven, en verloopt via de inschrijvingsmodule op de website. Elke inschrijving die via een ander kanaal gebeurt is niet geldig, tenzij dit anders wordt vermeld bij de gegevens van de activiteit.

U ontvangt na inschrijving een bevestiging hiervan per email. Gelieve contact op te nemen via inschrijven@faro.be indien u geen bevestigingsmail zou gekregen hebben.

Indien de (vormings)activiteit volzet is, wordt dit bij de betrokken activiteit vermeld. Indien mogelijk voorziet FARO in een wachtlijst en brengt FARO u op de hoogte indien u zich alsnog kan inschrijven.

5. BETALINGSMODALITEITEN

Betaling gebeurt door middel van een factuur die u door FARO op het opgegeven facturatieadres zal worden overgemaakt.

Indien u tegen de vervaldag (zijnde 30 dagen na facturatiedatum) de factuur nog niet heeft betaald, zal u schriftelijk aangemaand worden om deze factuur te betalen binnen de 8 dagen. Bij gebreke aan betaling binnen deze bijkomende termijn zal u een allerlaatste keer aangetekend aangemaand worden om tot betaling over te gaan. FARO behoudt zich hierbij het recht voor om een bijkomende schadevergoeding van 25 EUR te vorderen voor de administratiekosten die dit aangetekend schrijven met zich meebrengt.

Bij gebreke aan betaling is vanaf de vervaldag een conventionele intrest verschuldigd van 10% op jaarbasis, alsook een conventionele schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 EUR.

Klachten i.v.m. de facturen van FARO moeten schriftelijk worden ingediend binnen de 15 dagen na de factuurdatum.

6. ANNULATIE

a) Bestellingen

Voor de bestellingen die door een consument worden geplaatst, geldt dat u als consument het recht heeft om binnen de veertien (14) kalenderdagen na levering van de bestelling, aan FARO mee te delen dat u afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een reden. Stuur hiervoor een brief aan FARO of een mail via bestellingen@faro.be.

Indien u de bestelde producten reeds heeft ontvangen op het ogenblik dat u uw bestelling herroept, dan dient u deze producten in hun originele verpakking terug te sturen binnen de 3 kalenderdagen na uw herroeping. De kosten om de goederen terug te zenden zijn te uwe laste. De prijs van de aangekochte goederen, waarvoor u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, wordt u terugbetaald binnen de dertig dagen die volgen op uw herroeping, voor zover u de producten ondertussen heeft teruggezonden en deze in goede staat werden ontvangen door FARO.

b) Deelname aan activiteiten

Een inschrijving kan enkel schriftelijk worden geannuleerd via het versturen van een email naar het adres inschrijven@faro.be met een vermelding van uw naam, de naam van de organisatie, de titel en de datum van de activiteit waarvoor u annuleert.

U kan uw betalende inschrijving tot uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de activiteit annuleren, zonder kosten. FARO stort in dat geval het reeds betaalde inschrijvingsgeld volledig terug en u ontvangt een creditnota voor dit bedrag.

Bij annuleringen die minder dan een week voor de aanvang van de activiteit worden doorgegeven, zal echter wel de volledige deelnameprijs verschuldigd blijven. U kunt in dit geval wel steeds een plaatsvervanger sturen.

Indien FARO zelf de activiteit zou annuleren, dan brengt zij hiervan alle deelnemers daarvan op de hoogte en wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald. FARO behoudt zich het recht voor om een activiteit te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn, de lesgever door ziekte of andere redenen de vorming niet kan begeleiden, of in geval van overmacht.

7. LEVERING

FARO zal de bestelde goederen leveren binnen de dertig dagen. FARO mag overgaan tot globale of gedeeltelijke leveringen. De leveringen geschieden slechts in functie van de beschikbaarheid van de goederen en in volgorde van de ontvangst van de bestellingen.

Elke door de koper te voorziene moeilijkheid bij de levering moet bij de bestelling worden gepreciseerd. Indien de moeilijkheid die ondervonden wordt bij de levering, abnormaal is, behoudt FARO zich het recht voor extra kosten aan te rekenen en de klant verbindt zich ertoe deze bij de levering te betalen.

Het risico voor verlies van de goederen door overmacht, diefstal of andere redenen buiten de wil van partijen, gaat over op de koper vanaf de levering van de bestelde producten aan de koper.

8. TERUGZENDEN VAN KOOPWAAR

Indien het geleverde product niet beantwoordt aan de omschrijving ervan op de website, of indien het beschadigd aankomt, dan kan u dit terugsturen in de originele verpakking binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van het product.

FARO betaalt u dan de prijs van uw bestelling terug binnen de 30 dagen na ontvangst van het teruggezonden product.

FARO kan evenwel de teruggezonden producten weigeren of niet terugbetalen indien de producten door de koper werden beschadigd.

9. GARANTIE

De verleende garanties zijn deze die bepaald worden door de toepasselijke nationale wetgeving, en ingeval van verkoop aan een consument, volgens de toepasselijke nationale wetgeving inzake verkoop aan consumenten. Deze garantiebepalingen zijn evenwel slechts van kracht bij gebruik van het product dat overeenstemt met haar bestemming en volgens de onderhoudsaanwijzingen bepaald op het product. Onzorgvuldige behandeling van de producten sluit elke klacht uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen.

10. OVERMACHT

Wanneer FARO ten gevolge van overmacht, staking, brand, en andere onvoorziene omstandigheden niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle leveringen van FARO gebeuren onder uitdrukkelijk voorbehoud van eigendomsrecht dat slechts na volledige betaling van alle door de koper verschuldigde bedragen op de koper overgaat.

12. INTELLECTUELE EIGENDOM

De door FARO geleverde producten kunnen worden beschermd door het auteursrecht. U verbindt er zich toe dit auteursrecht te allen tijde te respecteren en u te onthouden van het produceren, invoeren of verhandelen van reproducties van deze producten, en dit behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van FARO.

13. ONBESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

FARO behoudt zich het recht voor de website, dan wel deze voorwaarden, te wijzigen, zoals o.a. wanneer de evolutie van techniek en veiligheidssystemen, of de evolutie van de toepasselijke wet- en regelgeving dit vereist.

FARO behoudt zich eveneens het recht voor de dienstverlening via haar website op te schorten voor onderhoud of om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen aan het systeem. FARO kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

14. PRIVACY

U kan enkel een bestelling plaatsen via de website van FARO of u inschrijven voor een activiteit indien u akkoord gaat om correcte en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd tijdens het bestelproces.

FARO respecteert en beschermt uw privacy. Wij hechten er veel belang aan om al uw persoonsgegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid te behandelen.

In haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, verwerkt FARO uw persoonsgegevens, alsook de persoonsgegevens van uw contactpersonen, voor de volgende doeleinden: voor de vlotte uitvoering van de overeenkomsten gesloten tussen de koper en FARO, alsook om de koper te informeren omtrent promoties van FARO.

U heeft het recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. U heeft tevens het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing door een e-mail te sturen naar info@faro.be.

15. GESCHILLEN

In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel (België) bevoegd.

16. TOEPASSELIJK RECHT

De verbintenissen tussen de koper en FARO worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.