Hindenburgplatz wordt Schlossplatz. Wikipedia, Wikimaniac, CC BY-SA 3.0

Bij het geven van namen aan straten is het Decreet tot bescherming van openbare wegen en pleinen uit 2002 van toepassing.​ Daarbij is sprake van acht stappen:

  1. ​Wat is de noodzaak van een naam?​ 
  2. De vraag wordt, niet verplicht, voorgelegd aan de cultuurraad die een voorstel kan uitwerken.
  3. Het college beslist over een voorlopige naam​.
  4. Waarop de gemeenteraad ook voorlopig aanvaardt.​
  5. Tijdens een openbaar onderzoek van 30 dagen worden de betrokkenen (aanwonenden 18+ en eigenaars) geïnformeerd over de voorgestelde naam en kunnen zij opmerkingen bezorgen. In deze fase beantwoordt de cultuurraad wel een adviesvraag.​
  6. Vervolgens worden de bezwaren behandeld​.
  7. En kan de gemeenteraad definitief beslissen​.
  8. Waarna enkel nog de bevoegde diensten worden geïnformeerd​. 

Een filmpje geeft een kort overzicht van deze stappen: