De rol van musea in de duurzame transitie van Europa

Natuurhistorisch museum in Parijs. Foto: Denis Doukhan via Pixabay

Het Network of European Museum Organisations (NEMO) formuleert zeven aanbevelingen om onze musea actief te laten bijdragen aan de duurzame transitie van Europa. Vandaag lijkt de museumsector nog grotendeels stil te staan te midden van de klimaatcrisis. Zo blijkt toch uit de reacties van niet minder dan 578 musea uit 38 Europese landen op de bevraging van NEMO (april-juni 2022). Hun conclusie? Musea kunnen een waardevolle bondgenoot zijn in de duurzame, rechtvaardige en groene transitie én er ook zelf toe bijdragen.

Beleid en museumsector

De aanbevelingen zijn in het bijzonder gericht tot beleidsmakers, maar kunnen ook nuttig zijn voor de museumsector in zijn geheel. NEMO roept beleidsmakers op om de aanbevelingen grondig te overwegen en vervolgens de juiste omstandigheden te creëren waarin musea kunnen bijdragen aan het bestrijden van de klimaatverandering én hun eigen negatieve impact op de leefomgeving kunnen beperken.

Museumraam. Foto: Peggy en Marco Lachmann-Anke via Pixabay

De zeven aanbevelingen worden kernachtig geformuleerd in een samenvatting die slechts twee A4-tjes beslaat. We halen ze hier nog eens kort (en vrij vertaald) aan:

1. Coherent beleid

Stimuleer de onderlinge communicatie tussen beleidsmakers, financiers en musea. Moedig samenwerking aan en ontwikkel een samenhangend en uitgebreid beleidskader.

2. Relevantie

Erken en steun musea als potentiële bondgenoten in het informeren over klimaatverandering en in het aanzetten tot actie.

3. Infrastructuur

Investeer meer in museuminfrastructuur, zodat die energie-efficiënt, ecologisch en duurzaam gebruikt kan worden. Verlicht ook de financiële nood van de Europese musea in de huidige energiecrisis.

4. Kader en begeleiding

Waak erover dat de gehanteerde richtlijnen, standaarden en rapportage (i.v.m. subsidies) alle aspecten van het museumwerk omvatten én duurzame doelstellingen ondersteunen.

5. Waakzaamheid

Museumbunker Ahrweiler. Foto: Markus via Pixabay

Investeer in de blijvende publieke toegankelijkheid van het gemeenschappelijke Europese erfgoed door musea aan te moedigen om risicoanalyses uit te voeren en daarna via gepaste maatregelen de schadelijke gevolgen van de klimaatverandering te beperken.

6. Samenwerkingsverbanden

Financier koepelorganisaties die werken over de grenzen van sectoren heen en focussen op de klimaatverandering door de uitwisseling van kennis, vaardigheden en ervaringen. En waardoor ze de museumsector ondersteunen en aanmoedigen om de klimaatverandering te benoemen en het hoofd te bieden.

7. Vaardigheden en training

Voorzie voldoende bijscholing en training voor het museumpersoneel om de duurzame transitie van het museum te helpen realiseren en zo ook bij te dragen aan een rechtvaardige transitie van de maatschappij.

Op de website van NEMO vindt u het volledige rapport terug. Dat gaat dieper in op de resultaten van de bevraging en hoe men daaruit vervolgens de zeven aanbevelingen heeft gedistilleerd.

SDG 7, 9 en 13

FARO wil voor en met de cultureel-erfgoedsector inzetten op (ecologische) duurzaamheid, in navolging van de Strategische visienota van Vlaams minister Jambon.

Daarom zult u nog meer berichten en initiatieven rond dit thema zien passeren.

Heeft u deze al gezien?

We horen natuurlijk ook graag uw vragen en meer over uw eigen ambities!

Foto's: Denis Doukhan / Peggy en Marco Lachmann-Anke / Markus via Pixabay

Wouter Lammens