Ontwikkeling van expertise en expertise-uitwisseling in verband met de ontsluiting van erfgoed over immigratie naar Vlaanderen en Brussel in de 20ste eeuw

Het project 'Ontwikkeling van expertise en expertise-uitwisseling in verband met de ontsluiting van erfgoed over immigratie naar Vlaanderen en Brussel in de 20ste eeuw' had als doel het stimuleren van de aanwezigheid van erfgoed van migratie in archieven en op het publieke (erfgoed)forum.

Om dit doel te bereiken werden drie gelijklopende actielijnen uitgezet:
[1] Het opbouwen van een kennisnetwerk van stakeholders vanwaaruit goede praktijken uitgewisseld kunnen worden met elkaar en met andere geïnteresseerden, en vanwaaruit samenwerking kan ontstaan;
[2] het sensibiliseren rond en het zichtbaar maken van (de bewaring van) erfgoed van migratie, zowel in organisaties die ontstaan zijn vanuit migratie als bij andere organisaties; en
[3] het activeren van migrantenorganisaties om met hun erfgoed aan de slag te gaan en te participeren in het steeds sterker florerende erfgoedveld. 

Projectresultaten

In de eerste fase van het project werd een niet-exhaustief overzicht opgesteld van nationale en internationale initiatieven rond erfgoed van migratie, waarbij de focus ging naar het inclusief karakter ervan (participatie en invloed van de erfgoedmakers zelf), de gemaakte keuzes met betrekking tot selectie, registratie en bewaring van materiaal en de verschillende vormen van ontsluiting van het erfgoed. Daarnaast werd ook een expertenoverleg opgestart dat ook als stuurgroep van het project diende. Er werden evenees twee publieksmomenten georganiseerd: een verhalenavond over migratie waarbij een vrij podium werd gegeven aan aanwezigen om hun eigen verhaal te vertellen, gevolgd door een korte voorstelling over erfgoed en de rol die erfgoed kan hebben in de samenleving. Naast de verhalenavond werd een studienamiddag georganiseerd waarbij goede praktijken rond cultureel erfgoed van migratie centraal gesteld werden. 

In de tweede fase werd via de Unie van Turkse verenigingen gezocht naar samenwerking met een organisatie die ontstaan is vanuit een migratiebeweging vanuit Turkije naar Antwerpen. Deze organisatie werd niet gevonden. Uiteindelijk werd samengewerkt met het Platform van Afrikaanse verenigingen in Antwerpen, die met enkele lidorganisaties een documentaire wou maken over Congolezen die via de Belgische vloot vanuit Matadi naar België kwamen om in Antwerpen aan de Zeevaartschool te studeren - maar na hun studies in de stad bleven wonen. CeMIS begeleidde dit project en tekende mogelijke drempels en valkuilen bij de uitwerkign ervan op. Daarnaast werden presentaties over archivering gegeven op OpenForumdag en op het stafoverleg van Minderhedencentrum De8. Ondertussen ging ook het expertenoverleg verder. 

In functie van de derde fase werden enkele nieuwe initiatieven genomen (website migratieherinneren.be, stage in de ManaMA Archivistiek van de VUB in samenwerking met het FelixArchief, opstellen en verspreiden van een gids met aandachtspunten voor projecten rond erfgoed van migratie) die er niet kwamen door het niet verderzetten van de projectsubsidies. Een werkversie van deze hierboven vernoemde gids werd wel opgesteld en is beschikbaar op vraag. 

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
Centrum voor Migratie en Interculturele Studies
Contactpersoon
Christiane Timmerman
Adres
Prinsstraat 13
Telefoon
03 265 59 71
Financieringsbron(nen)

Projectsubsidie Vlaamse Overheid | Kunsten en Erfgoed