Hoe werkt u samen rond welzijn in de buurt?

Workshop met vrijwilligers Cultureghem in Kuregem © Bart De Nil

De verschillende piloottrajecten die FARO de afgelopen jaren opzette met diverse partners in Brussel en Vlaanderen, toonden ons het grote belang van de omgeving, de buurt, op het welzijn van individuen en gemeenschappen. Die ervaringen lieten ons duidelijk inzien dat een vermaatschappelijking van de zorg niet mogelijk is zonder buurtgericht werken. Menselijke relaties versterken en de sociale cohesie bevorderen bieden immers antwoord op uitdagingen zoals eenzaamheid en sociale isolatie.

Gemeenschappelijk welzijn

In deze context komt het begrip ‘gemeenschappelijk welzijn’ om het hoekje piepen. Dat is de combinatie van alle sociale, economische, ecologische, culturele en politieke voorwaarden die door individuen en de gemeenschappen waartoe ze behoren als essentieel worden ervaren om zich te kunnen ontwikkelen en hun volle potentieel te realiseren. Het begrip staat naast de traditionele focus op het individuele welzijn van mensen. 

Absolute voorwaarde voor zo'n aanpak is dat de genomen initiatieven aansluiten bij lokale noden en ontwikkeld worden vanuit een ‘asset based approach’. Bondig vertaald is dit het gebruiken of samenbrengen van alles wat op lokaal vlak waarde of betekenis heeft, zoals sociale diensten, welzijnsorganisaties, mensen, verenigingen, plaatsen en cultureel erfgoed.

Maar hoe kunt u er zeker van zijn dat zo'n buurtgericht aanbod wel degelijk die mensen bereikt die er het meeste baat bij hebben? Enkele vuistregels:

  • Zet volop in op de uitbouw van outreachende werkingen en stap af van een louter receptief aanbod. Ga m.a.w. naar de gemeenschappen toe en begeef je op hun eigen terrein.
  • Investeer in het opbouwen van vertrouwensrelaties met gemeenschappen op lange termijn: meteen een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van uw initiatief. Probeer gemeenschappen bv. aan te spreken met lokaal erfgoed en ‘slow crafts’. Daardoor worden mensen bereikt die zich minder goed kunnen uiten in de traditionele groepsactiviteiten met cultureel erfgoed.

FARO ontwikkelde trainingen voor erfgoedwerkers die op basis van een asset based approach een buurtwerking willen opzetten.