Wat zijn de belangrijkste leernoden van erfgoedprofessionals in Europa?

Museumzaal met netwerktekening op de grond. Foto: CHARTER

De European Cultural Heritage Skills Alliance CHARTER, een door Erasmus+ gefinancierd project, heeft een nieuw rapport gepubliceerd: Forecast to fill gaps between education and training supply and labour market needs.

De centrale vraag in dit rapport is: 'Hoe kunnen we de persoonlijke ontwikkeling van erfgoedwerkers tijdens hun loopbaan verbeteren?' Aan de hand van diepte-interviews, focusgroepen en documentanalyse schetst het rapport mogelijke pistes voor de toekomst. Veertien goede voorbeelden geven aan wat er mogelijk is. En we zijn heel trots dat FARO door de collega’s als goed voorbeeld werd uitgekozen, samen met de Vlaamse beurzen voor Vakmanschap!

Kennis en kunde gezocht

Uit de analyse blijkt dat er in het werkveld competenties ontbreken. Meer bepaald is er werk aan de winkel op de volgende vlakken:

  • technologie
  • duurzame ontwikkeling
  • professionele samenwerking
  • betrokkenheid van de overheid
  • diversiteit
  • financiering
  • sociale meerwaarde van erfgoed  
  • kennisoverdracht

De rode draad hierin is dat we erfgoed meer moeten zien als een ecosysteem. Daarbij is het belangrijk dat de sector het erfgoed nog beter kan positioneren als een maatschappelijke, toekomstgerichte bron. We zijn geen niche of eiland, maar een motor in het bredere transitieproces, en die vectorrol mogen we best meer uitspelen.

Lang zullen we leren!

Wat de opleidingen voor toekomstige erfgoedwerkers betreft, stelt het rapport een kloof vast tussen theorie en praktijk. Theoretische academische benaderingen zijn zeker belangrijk, maar er is een gebrek aan praktijkgericht erfgoedonderwijs in Europa. Benieuwd hoe het in Vlaanderen is gesteld met de opleidingen? Dit overzicht geeft u een stand van zaken.

Bovendien stopt het leren en ontwikkelen niet bij het verlaten van de schoolpoort. Dit rapport breekt daarom een lans voor het erkennen van niet-formele en informele leermethodes. Die kennen immers een grotere flexibiliteit in termen van tijd, plaats en leerbenaderingen, in vergelijking met formeel onderwijs en training. Drie modellen van niet-formeel leren worden hierbij aanbevolen: praktijkgemeenschappen, deugdzame leerkringen en professionele leernetwerken. (En dat sluit mooi aan bij FARO’s collegagroepen en lerende netwerken.) Als er nu ook dergelijke netwerken zouden ontstaan op Europees niveau, dan zou dat een grote leerwinst kunnen opleveren voor erfgoedwerkers.

Op naar de finale aanbevelingen

Het CHARTER-team werkt nu verder aan een reeks concrete aanbevelingen voor Europa. We houden u hiervan zeker graag op de hoogte via de blog.

Meer lezen?

U vindt het volledige rapport in de sectie Resultaten van de CHARTER-website.


Foto: CHARTER

Jacqueline van Leeuwen