Stafkaart van het migrantenmiddenveld en zijn erfgoed in Vlaanderen en Brussel 1830-heden

Het project ‘Stafkaart van het migrantenmiddenveld en zijn erfgoed in Vlaanderen en Brussel, 1830-heden’ werd uitgevoerd door KADOC-KU Leuven en Amsab-ISG. Het had een drievoudige doelstelling:

-het wilde het erfgoed van het migrantenmiddenveld in Vlaanderen en Brussel zo volledig mogelijk in kaart brengen.

- het ontwikkelde een aangepast vormingsaanbod inzake erfgoedzorg en –ontsluiting t.b.v. organisaties en verenigingen van migranten.

- Het project creëerde een duurzaam internationaal samenwerkingsverband aangaande dit erfgoed en zijn ontsluiting.

 

Het initiatief werd initieel betoelaagd door FWO-Vlaanderen/Max Wildiersfonds (2008-2009). Sinds januari 2010 werd het dankzij de steun van het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media (Kunsten en Erfgoed) gecontinueerd als ontwikkelingsgericht erfgoedproject. Het projectplan voorzag activiteiten gespreid over drie kalenderjaren (2010-2012) en verdeeld over vijf werkpakketten. 

 

WERKPAKKET 1: REGISTRATIE VAN (HISTORISCHE) MIGRANTENVERENIGINGEN EN HUN ERFGOED:

 

 Dit werkpakket omvatte o.m.
- het verzamelen van achtergrondinformatie en contactgegevens d.m.v. desktop research
- het identificeren en contacteren van vertrouwenspersonen
- gesprekken en communicaties aangaande de doelstellingen en het opzet van het project
- plaatsbezoeken in de verenigingslokalen, bezoeken aan particuliere erfgoedbewaarders
- het samenbrengen van basisinformatie aangaande de betrokken verenigingen

- invoer van de gegevens in de onlinedatabank ODIS
-  het actualiseren en vervolledigen van de informatie d.m.v. follow-upgesprekken en –contacten.

 

Het project wilde de volledige Vlaamse en Brusselse ruimte bestrijken. De registratieactiviteiten werden gestart in de grootstedelijke arrondissementen Gent, Hasselt, Antwerpen en Brussel. Tijdens het tweede projectjaar werden de meer verstedelijkte arrondissementen Brugge, Oostende, Kortrijk, Aalst, Sint-Niklaas, Mechelen en Leuven in de werkzaamheden betrokken. De registratie van het migrantenmiddenveld in de meer landelijke arrondissementen Diksmuide, Roeselare, Tielt, Ieper, Veurne, Dendermonde, Eeklo, Oudenaarde, Turnhout, Halle-Vilvoorde, Maaseik en Tongeren werd uitgevoerd in het derde projectjaar 2012.

 

WERKPAKKET 2: VORMINGS- EN STUDIEACTIVITEITEN:

 De contacten met de organisaties opgebouwd binnen het eerste werkpakket werden hier a.h.w. gecontinueerd en verbreed d.m.v. van gepersonaliseerde adviesverstrekking en ondersteuning ter plaatse. De organisaties werden daadwerkelijk geholpen en bijgestaan om hun erfgoed te centraliseren, te ontsluiten en te valoriseren.
Daarnaast vonden in het kader van het project ook studiedagen plaats, gericht op het contact tussen migrantenorganisaties, Vlaamse/internationale erfgoed- en academische sector.

 

WERKPAKKET 3: WEBSITE:

 In het kader van het project werd de website (www.migrantenerfgoed.be) uitgebouwd. Die is nog steeds toegankelijk voor het publiek. Daarin wordt het project uitgebreid toegelicht. Het bevat de uitvoerige bespreking van het voortraject in 2008-2009 met de neerslag van de eerste resultaten van de regio’s Gent, Antwerpen en Genk. De website werd dynamisch opgevat en werd naarmate het project vorderde verder aangevuld en uitgebreid. Daarnaast bevat de website een vademecum dat op een laagdrempelige en praktijkgerichte wijze de basisbeginselen rond archiefzorg bespreekt. Deze handleiding dient als ondersteuning voor organisaties die zelf aan de slag willen gaan en de eerste stappen willen zetten naar het veilig stellen van hun erfgoedgehelen. Via de website kan ook de ODIS-databank worden bevraagd, de webdatabase waarin de geregistreerde migrantenorganisaties en hun erfgoed contextueel werden ontsloten (www.odis.be). Via een geïntegreerde zoekbalk kunnen de registraties in ODIS ook rechtstreeks worden opgevraagd.

 

WERKPAKKET 4: INTERNATIONALE SAMENWERKING (VORMING VAN EEN EUROPEES CONSORTIUM):

 

 Het was de ambitie van Amsab-IS en KADOC-KU Leuven om al in het eerste projectjaar van start te gaan met de vorming van een internationaal consortium onder coördinatie van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). Sinds 2011 zijn zowel KADOC-KU Leuven als Amsab-ISG lid geworden van Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM-Nederland). Vanuit dit samenwerkingsverband zal in internationaal verband het thema migratie verder worden uitgewerkt.

 

WERKPAKKET 5: PROJECTBEHEER EN RAPPORTERING:

 

 De Stuurgroep kwam regelmatig bijeen om de vorderingen te bespreken. Deze stuurgroep is als volgt samengesteld: Jan De Maeyer (KU Leuven, voorzitter-woordvoerder), Idesbald Goddeeris (KU Leuven), Leen Beyers (Museum aan de Stroom), Chris Timmerman (UA), Henk De Smaele (UA), Gita Deneckere (UGent), Frank Caestecker (UGent), Guy Vanthemsche (VUB), Meryem Kanmaz (MANA), Katrijn D'hamers (FARO), Ulbe Bosma (IISG), Geert Van Goethem (Amsab-ISG) en Peter Heyrman (KADOC-KU Leuven).

 

 Aangaande de doelstellingen, het verloop en de resultaten van het project werd ruim gecommuniceerd (vakbladen, tijdschriften erfgoedsector en partnerinstellingen). De projectmedewerkers Karim Ettourki (KADOC-KU Leuven) en Piet Creve (Amsab-ISG) hebben hun expertise opgedaan tijdens het project met het ruime culturele erfgoedveld gedeeld via diverse studiedagen, lezingen en samenwerkingsverbanden.

Partnerorganisaties

Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis I

 MANA - Expertisecentrum voor Islamitische Culturen in Vlaanderen I

 FARO - Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed I

 Internationaal instituut voor Sociale geschiedenis (IISG-Nederland)

 

 

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
KADOC-KU Leuven
Contactpersoon
Jan De Maeyer
Adres
Vlamingenstraat 39 - 3000 Leuven
Telefoon
016 32 35 00
Financieringsbron(nen)

2008-2009: FWO-Vlaanderen/Max-Wildiersfonds

2010-2012: Kunsten en Erfgoed