Vragen en antwoorden over mondelinge geschiedenis

Kick-off lerend netwerk. Foto: Rick Jimenez

Op 22 maart 2023 gaven we het startschot voor het Lerend netwerk mondelinge geschiedenis. Meer dan honderd collectie-, publiekswerkers en onderzoekers namen deel aan de kick-off, georganiseerd door Amsab-ISG en FARO, i.s.m. Red Star Line Museum, CAG en Industriemuseum. Benieuwd wat er ter sprake kwam?

Kick-off mondelinge geschiedenis 

Na een introductie door Ann Van Nieuwenhuyse (Industriemuseum) en Martine Vermandere (Amsab-ISG), schetste Saskia Moerbeek het ontstaan en de werking van het Nederlands Knooppunt Oral History. Kennisdeling over mondelinge geschiedenis staat daarin centraal, net als het vindbaar en doorzoekbaar maken van (lopende) mondelinge-geschiedenisprojecten. Ook in Vlaanderen zetten erfgoedorganisaties (opnieuw) meer mondelinge-geschiedenisprojecten op poten en leven er vragen zoals:  

  • Hoe pak je zo’n project goed aan?
  • Met welke (privacy)voorwaarden moet je rekening houden?  
  • Wat zijn technologische hulpmiddelen bij het afnemen, verwerken en (digitaal) ontsluiten van interviews?  
  • Hoe kan je interviews (innovatief) ontsluiten voor het publiek?  
  • Welke rol neem je als interviewer op en hoe betrek je vrijwilligers bij het proces?  

Deze vragen stonden zowel centraal tijdens de lezingen als tijdens de interactieve gesprekken in de namiddag.

Kick-off lerend netwerk. Foto: Rick Jimenez

Perspectieven interviewer-geïnterviewde 

Tinne Claes (KU Leuven) en Mies Mertens interviewden elkaar over de podcast Zaad zonder naam, die tot stand kwam op basis van een mondelinge-geschiedenisproject over de begindagen van de spermabank in België. De podcast kiest voor een meerstemmige aanpak. Elke aflevering laat één partij aan het woord: een donor, een donorkind, een fertiliteitsarts en een wensouder. Bovendien zijn deze stemmen ook als voice-over bij een andere aflevering te horen. Mies vertelde over haar ervaringen als geïnterviewde wensouder: 

  • Het bood haar de mogelijkheid bood om te vertellen over haar persoonlijk verhaal. 
  • Tinne interpreteerde en kaderde dit in een ruimer verhaal. 
  • Het interview werd verwerkt in een boek en podcast. 

Vertrouwen en shared autority zijn hierbij sleutelbegrippen. De interviewer en de geïnterviewde zijn samen verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Kick-off lerend netwerk. Foto: Rick Jimenez

Neslihan Dogan (STAM) ging hier verder op in via haar ervaringen als wijkverkenner in het project Collectie van de Gentenaar. De CoGhent-box streek neer in drie wijken. De box belichtte het erfgoed uit deze wijken en gebruikte mondelinge geschiedenis om bestaande erfgoedcollecties te verrijken en aan te vullen met minder bekende verhalen.

Neslihan zoomde in op de positie van de interviewer. Hoe ver ga je? Ben je erfgoedwerker of sociaal werker? Hoe kan je ook iets teruggeven aan de geïnterviewden? 

Ontsluiting interviews 

Koen Aerts (UGent/Cegesoma) en Geert Clerbout (VRT) spraken over de rol van mondelinge geschiedenis bij de televisiereeksen De kinderen van. Ze focusten op de verschillen tussen de academische aanpak en de publieksuitwerking voor een televisiereeks op het vlak van technologie, deontologie en methodologie.

Vanuit wetenschappelijk oogpunt staat representativiteit bijvoorbeeld centraal bij het selecteren van geïnterviewden. Dat is anders voor de publieksuitwerking voor televisie. Daar wordt met een veel kleiner aantal geïnterviewden gewerkt omdat er andere vereisten zijn: geïnterviewden moeten op televisie willen komen, duidelijke taal spreken en kunnen reflecteren over bepaalde aspecten. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met regionale spreiding, genderevenwicht … 

Kick-off lerend netwerk. Foto: Rick Jimenez
Kick-off lerend netwerk. Foto: Rick Jimenez

 

Martine Vermandere (Amsab-ISG) belichtte de verwerking en ontsluiting van getuigenissen uit het project Schafttijd. Voor de transcriptie werd Whisper uitgetest. Dit programma moet zeker verder getraind worden voor dialecten, maar geeft automatisch al tijdsblokken en themawoorden aan. Voor de registratie van interviews is het dataprofiel mondelinge bronnen uit de cultureel-erfgoedstandaardentoolbox CEST (uit 2013) aan een update toe. Schafftijd gebruikt een IIIF-viewer om beeld en geluid af te spelen, samen met de transcriptie.

Is mondelinge geschiedenis hetzelfde als immaterieel erfgoed?

Kick-off lerend netwerk. Foto: Rick Jimenez

Chantal Bisschop (CAG) zoomde in op de verwarring die er vaak is tussen deze begrippen. Mondelinge geschiedenis kan een methode zijn om immaterieel erfgoed te onderzoeken.

Maar terwijl mondelinge geschiedenis vooral naar het verleden kijkt, focust immaterieel erfgoed eerder op het heden, op het doorgeven van nog levende erfgoedpraktijken aan volgende generaties. 

Kansen en uitdagingen voor mondelinge geschiedenis in Vlaanderen 

Aan het einde van de kick-off mondelinge geschiedenis vroegen we Bruno De Wever om terug te blikken en vooruit te kijken. Wat gebeurde er de voorbije decennia op het vlak van mondelinge geschiedenis? Wat is er ondertussen geleerd en welke dingen zijn we misschien uit het oog verloren? 

Kick-off lerend netwerk. Foto: Rick Jimenez

Herkenning, diepgang en rijping  

Bijna twintig jaar geleden, in 2005, lanceerde Bruno De Wever een handleiding voor de erfgoedsector: Van horen zeggen. Mondelinge geschiedenis in de praktijk. Dat was de start van een golf aan lokale projecten mondelinge geschiedenis. Heel veel erfgoedwerkers kregen een training en deden vervolgens onderzoek. En dat had resultaat. In vergelijking met twintig jaar geleden is de bandbreedte en de diepgang van mondelinge geschiedenis in Vlaanderen groter. De methode is gerijpt, er is veel geleerd en er is al veel professionaliteit. De sector is zich ook meer bewust van hergebruik van mondelinge bronnen en dat opent heel wat nieuwe perspectieven.  

Wat met het geheugen?  

De erfgoedsector stelt de betrouwbaarheid van het menselijke geheugen echter niet expliciet in vraag. En dat is een gemis, want er is steeds meer multidisciplinair onderzoek dat aantoont dat het menselijke geheugen uiteindelijk erg onstabiel is. Er vormen zich onbewust mythes die de vertellers voor waar aannemen. Ze verdraaien de waarheid niet bewust en zijn er echt van overtuigd dat het zo is gegaan. Die vertekenende werking van het autobiografische langetermijngeheugen is nog veel groter dan we altijd hebben gedacht. Hoe gaan we daar als sector mee om? En is de erfgoedsector ook niet de plaats bij uitstek om juist dat wispelturige geheugen te laten zien en te bevragen?   

Hoe ver gaan deontologie en shared authority?  

Ethisch handelen betekent: recht doen aan de belangen van alle betrokkenen. De cultureel-erfgoedsector is zich daar ook in mondelinge-geschiedenisprojecten erg van bewust. Waar men vroeger vooral uit was op waarheidsvinding, en daarbij soms mensen te hard confronteerde met 'leugens' (cf. Maurice De Wilde) gaan we tegenwoordig heel nauwkeurig om met de gevoelens van de geïnterviewden. Maar hoever willen we gaan om mensen tegen zichzelf te beschermen? Is het nodig dat de geïnterviewden instemmen met de uiteindelijke interpretatie? Heeft de historicus daar ook geen autonomie? Waar ligt de grens met betutteling? Het opstellen van een goede deontologische code zou ons hierin vooruit kunnen helpen.  

Van versnippering naar een lerend netwerk (en verder)   

Vlaanderen liep twintig jaar geleden voor op Nederland wat mondelinge geschiedenis betreft. Maar die pioniersrol zijn we kwijtgeraakt. Het Vlaams Centrum voor Volkscultuur fuseerde tot FARO en dat steunpunt kreeg andere doelstellingen. De praktijk versnipperde en een echte trekker ontbreekt. Tegelijk zijn er zoveel meer mogelijkheden dan vroeger: denk aan podcasts, tv-series, wijkprojecten. Een eerste stap is het bundelen van wat er al is, op één plek en zo verder leren van elkaar. En de sector moet nadenken of een sterkere coördinatie in een knooppunt zoals in Nederland mogelijk is. Kansen en uitdagingen zijn er genoeg, en de winst is duidelijk. Hopelijk kan het lerend netwerk hierin stappen vooruit zetten.  

Ontdek het dossier over mondelinge geschiedenis, het eerste wapenfeit van het lerend netwerk! 

Erfgoedwijzer logo

Zowel tijdens de lezingen als in de gesprekken kwam de vraag naar een centrale plek voor kennisdeling naar voren. We maakten daarom een dossier over mondelinge geschiedenis op de Erfgoedwijzer. Daarin vindt u praktische voorbeelden, stappenplannen en achtergrondinformatie. 

U ontdekt wat mondelinge geschiedenis kenmerkt, welk soort vragen u kunt stellen aan de geïnterviewden en welke documenten u in orde moet brengen. We vullen dit dossier de komende tijd aan met bijkomende informatie over interviewtechnieken, de opslag van audio- en beeldmateriaal en transcripties. Neem zeker een kijkje!  
 
Deelt u ook graag voorbeelddocumenten, extra handleidingen … met de sector? Neem dan contact op met Jelena Dobbels (jelena.dobbels@faro.be). 

Foto's: Rick Jimenez

Jelena Dobbels