Goedgekeurd en afgekondigd: het Decreet bovenlokale cultuurwerking

Goedgekeurd en afgekondigd: “het Decreet bovenlokale cultuurwerking”

Op 15 juni 2018 besliste de Vlaamse Regering tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet over de bovenlokale cultuurwerking. Het decreet was op 6 juni 2018 aangenomen door het Vlaams Parlement.

Het decreet gaat van kracht vanaf 1 januari 2020. Centraal in dit nieuwe decreet staat ‘verbinding’. Enerzijds tussen culturele sectoren en disciplines: kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel werk en amateurkunsten. Anderzijds tussen het lokale cultuurbeleid en het Vlaamse niveau. Naast verbinding stimuleert het decreet samenwerking met andere beleidsdomeinen. Voor de hand liggend zijn onderwijs en welzijn, maar ook samenwerking met ruimtelijke ordening, economie, onroerend erfgoed en sport wordt aangemoedigd.

Binnen dit decreet zijn drie grote sporen uitgewerkt:

  • Met de ondersteuning van projecten wil het decreet innovatie en vernieuwende werkingen stimuleren. Door meerjarige projecten toe te laten worden langlopende en duurzame projecten gestimuleerd.
  • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen werkingssubsidies krijgen om de rol van facilitator en (verbindings)makelaar op zich te nemen.
  • Om deze bovenlokale cultuurwerkingen te ondersteunen, wordt er een transversale steunpuntfunctie uitgewerkt voor praktijkontwikkeling en beleidsondersteuning.

In de loop van het najaar van 2018 zullen de uitvoeringsbesluiten een definitieve vorm aannemen.

Meer informatie vindt u op de website van CJM.

Gregory Vercauteren