Een bovenlokaal cultuurdecreet in de maak

Sven Gatz

De Vlaamse Regering hechtte op 22 december 2017 haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de bovenlokale cultuurwerking. Centraal staat ‘verbinding’. Enerzijds tussen culturele sectoren en disciplines: kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel werk en amateurkunsten. Anderzijds tussen het lokale cultuurbeleid en het Vlaamse niveau. Naast verbinding stimuleert het decreet samenwerking met andere beleidsdomeinen. Voor de hand liggend zijn onderwijs en welzijn, maar ook samenwerking met ruimtelijke ordening, economie, onroerend erfgoed en sport wordt aangemoedigd.

Binnen het huidige voorontwerp zijn drie grote sporen uitgewerkt:

  • Met de ondersteuning van projecten wil minister Gatz innovatie en vernieuwende werkingen stimuleren. Door meerjarige projecten toe te laten worden langlopende en duurzame projecten gestimuleerd. Hiervoor wordt 7,5 miljoen euro voorzien.
  • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, die momenteel vallen onder het decreet lokaal cultuurbeleid, moeten mee aan de kar trekken. Zij kunnen werkingssubsidies krijgen om de rol van facilitator en (verbindings)makelaar op zich te nemen.
  • Om dit bovenlokale traject algemeen te ondersteunen, wordt er een transversale steunpuntfunctie uitgewerkt voor praktijkontwikkeling en beleidsondersteuning.

Na de principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering, werd het voorontwerp voorgelegd aan de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC). Deze raad heeft op 29 januari zijn advies bekendgemaakt.

Meer informatie vindt u op de website van minister Gatz.

Gregory Vercauteren