Van smalle naar brede maatschappelijke relevantie?

Foto: sfeerbeeld van piloottraject Elk verhaal telt in de bib in de bibliotheek van Zelzate © FARO

De cultureel-erfgoedsector is geen eiland dat ver weg ligt van maatschappelijke ontwikkelingen. Als erfgoedinstellingen een breed draagvlak willen om in de toekomst duurzaam verder te werken, dan is het aangewezen dat ze inspelen op actuele maatschappelijke uitdagingen zoals eenzaamheid, armoede, dementie of de sociale economie. Enkel zo kunnen erfgoedinstellingen sociale meerwaarde creëren, niet vanuit hun eigen erfgoedagenda maar vanuit maatschappelijke noden en behoeften én het beleid dat daarrond wordt ontwikkeld.

In onderstaand filmpje verneemt u er meer over:

Welzijn

Als gevolg van enkele langetermijnevoluties en -tendensen zoals een verouderende bevolking, toenemende noden en behoeften op het vlak van welzijn en gezondheid, beperkte middelen en armoede, staat de welzijns- en gezondheidszorg onder toenemende druk. Om deze uitdagingen aan te pakken, kijken zowel het beleid als de zorgsector steeds meer naar andere actoren in de maatschappij. Dit proces wordt in Vlaanderen aangeduid als de 'vermaatschappelijking van zorg en welzijn'.

Buurten

Sociale meerwaarde creëren mag zich niet beperken tot het verbeteren van het welzijn van specifieke doelgroepen zoals mensen met dementie, autisme of psychisch kwetsbare mensen. Ook de plaats waar mensen wonen, de buurt, is van zeer groot belang voor het welzijn van individuen en gemeenschappen. Net daarom gaat vermaatschappelijking van de zorg hand in hand met buurtgericht werken. Menselijke relaties versterken en de sociale cohesie verbeteren bieden immers antwoord op uitdagingen zoals eenzaamheid en sociale isolatie. Om de erfgoedsector te helpen bij het buurtgericht of outreachend werken ontwikkelde FARO instrumenten zoals een raamwerk voor het opzetten van een gemeenschapsmuseum.

Meer lezen?

Om u in deze materie in te werken biedt FARO u een hele reeks laagdrempelige publicaties:

  • Erfgoed en dementie. Creëren van een aanbod rond reminiscentie voor personen met dementie en hun mantelzorgers.
  • Meer dan erfgoed. Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn.
  • Tackling poverty through heritage. Towards a framework for community museums.
  • Autismevriendelijk museum. Het creëren van een toegankelijk museumbezoek voor kinderen en jongeren met autisme.
  • Cultureel erfgoed voor welzijn. Naar een raamwerk voor interventies met cultureel erfgoed voor welzijn en gezondheid.
  • Cultural heritage for wellbeing. Inspiring cases that create positive change in wellbeing with heritage collections (verschijnt december 2019)
  • Verhaal om de hoek. Cultureel erfgoed als instrument voor zorgzame buurten (verschijnt januari 2020)

Deze blog maakt deel uit van het e-dossier 'Verkenner | Groeien in uw nieuwe erfgoedjob', dat u hier in zijn geheel kan raadplegen.

Foto: sfeerbeeld van piloottraject Elk verhaal telt in de bib in de bibliotheek van Zelzate © FARO

Bart De Nil