Archief om de hoek

Archief om de hoek. Foto: FARO

Door hun vaak grote lokale verbondenheid kunnen archieven een belangrijke rol spelen in het aanpakken van maatschappelijke noden. Met het project 'Archief in de buurt' wil FARO de komende twee jaar expertise opbouwen en tools ontwikkelen om ze hierin te ondersteunen.

Een asset in de buurt

Wanneer gesproken wordt over outreachend werken in de buurt worden in de regel praktijkvoorbeelden uit musea en erfgoedorganisaties aangehaald. Slechts heel weinig archieven zijn op dit domein actief. Nochtans hebben archieven meer dan andere erfgoedcollecties van oudsher een directe binding met hun lokale omgeving: ze bewaren het lokale erfgoed, verzamelen verhalen van bewoners en staan middenin de geschiedenis van gehuchten, wijken en buurten.

In december 2018 is FARO gestart met een tweejarig programma dat erop gericht laagdrempelige methodieken en tools te ontwikkelen waarmee archieven hun outreachende werking kunnen koppelen aan hun collectiebeleid, hun collectievorming en -beschrijving en hun vrijwilligerswerk. Daarbij gaan we ervan uit dat het archief en zijn collecties een belangrijke asset is die lokaal kan worden ingezet in het aanpakken van maatschappelijke noden en behoeften.

Drie piloottrajecten

Centraal in dit programma staan langlopende piloottrajecten in drie centrumsteden die de komende maanden zullen worden uitgerold. Hiermee willen we door middel van trial-and-error heel wat ambitieuze uitkomsten bereiken die verdergaan dan eenmalige projectresultaten. Samen met enkele archieven gaan we op zoek naar de sleutels voor een duurzame outreachende werking die structureel in de archiefwerking is ingebed. Op vlak van methodieken en impactmetingen zijn er overlappingen met het programma Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn.

De uiteindelijke doelstellingen zijn:

  • een raamwerk voor outreachende werkmethodes, gebruikmakend van de collecties en expertise van archieven,
  • een generieke richtlijn voor de acquisitie en beschrijving van archieven die via cocreatie worden verzameld in het kader van buurtwerking,
  • een gids voor archieven die structureel hun outreachende werking willen inbedden in hun archiefwerk.

Meer informatie:

Foto: FARO

Bart De Nil