Subsidiëring collectiebeherende organisaties, landelijke expertisecentra en cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur

Op vrijdag 20 februari keurde de Vlaamse Regering de subsidiëring goed van een aantal collectiebeherende organisaties, landelijke expertisecentra en cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur. 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek, een samenwerkingsverband van zes erfgoedbibliotheken, wordt een jaarlijkse werkingssubsidie van 300.000 euro toegekend (beleidsperiode 2009-2012). Archiefbank Vlaanderen vzw staat in voor het beheer van de Archiefbank Vlaanderen, een geautomatiseerd register van Vlaams privaat archivalisch cultureel erfgoed. De jaarlijkse werkingssubsidie bedraagt 282.000 euro. De Vlaamse Regering besliste aan de culturele archiefinstellingen Liberaal Archief en KADOC een jaarlijkse werkingsubsidie van respectievelijk 873.000 euro en 1.819.000 euro toe te kennen.

Verder keurt de Vlaamse Regering ook de subsidiëring goed van zes landelijke cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur en landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed voor de beleidsperiode 2009-2011.

Landelijke expertisecentra zijn dienstverlenende organisaties die zich inzetten om rond een bepaalde erfgoedspecialisatie of rond een bepaald thema de actoren in het veld te begeleiden en internationale expertise binnen te brengen. De doorstroming van kennis en expertise staat er centraal. Ze kunnen zich enten op het sectorale, maar hebben een meer transversale betekenis. Ze staan ten dienste van cultureel-erfgoedorganisaties maar ook van cultureel-erfgoedbeheerders die vaak eerder toevallig een collectie cultureel erfgoed bezitten en die de zorg voor het cultureel erfgoed niet als kerntaak hebben.

  • Centrum Religieuze Kunst en Cultuur vzw - expertise religieus erfgoed - 410.000 euro
  • Centrum Agrarische Geschiedenis vzw - expertise agrarisch erfgoed - 140.000 euro
  • Tapis plein vzw - actieve erfgoedparticipatie - 140.000 euro
  • Het Firmament vzw - figurentheatererfgoed - 100.000 euro

Landelijke cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur zijn evenzeer dienstverlenende cultureel-erfgoedorganisaties. Ze onderscheiden zich van landelijke expertisecentra doordat hun netwerk of hun cultureel-erfgoedgemeenschap bestaat uit verenigingen van voornamelijk vrijwilligers die met de cultuur van alledag bezig zijn of focussen op bepaalde historische praktijken zoals de familiekunde of de heemkunde. Landelijke cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur nemen een voorbeeldfunctie op zich binnen deze cultureel-erfgoedgemeenschap en vormen zo een ankerpunt. Deze organisaties stimuleren hun cultureel-erfgoedgemeenschap in het toepassen van nieuwe methodieken om het cultureel erfgoed ter harte te nemen, te bewaren en door te geven aan volgende generaties.

  • Heemkunde Vlaanderen vzw - 340.000 euro
  • Volkskunde Vlaanderen vzw - 200.000 euro
Bron: Kunsten en Erfgoed