Hervorming provincies en regionaal cultuurdecreet. Een stand van zaken

Wegwijzer

De voorbije maanden zijn er verschillende stappen gezet in de overdracht van de provinciale instellingen, taken en bevoegdheden. Ook over het regionaal cultuurdecreet is er inmiddels een timing gekend. Tijd dus voor een update.

Continuïteit waarborgen en inzetten op tweestromenbeleid

"Om te zorgen voor een maximale continuïteit in subsidiëring wordt een tweestromenbeleid opgezet", zo bericht het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM). De ene 'stroom' zijn de tijdelijke reglementen en ondersteuning voor de periode 2018-2019. De andere 'stroom' is de weg naar het regionaal cultuurdecreet.

Overgangsmaatregelen

Bij de overname van taken en bevoegdheden houdt de Vlaamse overheid rekening met verschillende soorten subsidiëring:

  • Structurele subsidies of subsidies die nominatim in de provinciale begrotingen staan in 2017, worden voor 2018 en 2019 overgenomen en ingeschreven in de Vlaamse begroting. Doel is de werking van de organisatie te continueren, aldus CJM, maar er kunnen bijkomende voorwaarden worden gesteld. Vanaf 2020 zullen deze organisaties via het regionaal cultuurdecreet middelen kunnen aanvragen.
  • Organisaties die aanvullende subsidies op Vlaamse decreten ontvangen, zoals binnen kunsten en sociaal-cultureel werk, ontvangen deze bijkomende middelen in de lopende subsidieperiode via hun enveloppes binnen de Vlaamse decreten.

Voor projectsubsidies zal de Vlaamse overheid werken met tijdelijke reglementen, die in grote mate geïnspireerd zijn op de bestaande provinciale reglementen. Een aantal werkgroepen, die bestaan uit personeelsleden van zowel de provincies als het departement CJM, zijn deze reglementen nu aan het uittekenen. "De doelstelling is om de oproepen voor projectsubsidies voor het zomerreces voor te leggen aan de Vlaamse Regering, zodat organisaties na de zomer een aanvraag kunnen indienen. Ook aanvragen voor projectsubsidies worden vanaf 2020 opgenomen in een regionaal cultuurdecreet".

Regionaal cultuurdecreet ontwikkelen

Parallel met de uitwerking van tijdelijke reglementen, tekent de Vlaamse overheid de krachtlijnen van het regionaal cultuurdecreet uit. "Deze manier van werken biedt de mogelijkheid om het zogenaamde decreet regionaal cultuurbeleid niet overhaast te ontwikkelen. Dit decreet zal immers cruciaal zijn om een aantal bestaande Vlaamse decreten te verbinden met een regionaal beleid dat vanuit Vlaanderen wordt aangestuurd", aldus CJM.

Bron: CJM

Gregory Vercauteren