Deelname CIDOC 2014 congres ‘Access and Understanding – Networking in the Digital Era’

CIDOC (ICOM International Committee for Documentation) is een belangrijk mondiaal platform voor erfgoeddocumentatie en organiseert jaarlijks een internationaal congres. De editie van 2014 ging door van 6-11 september in Dresden, Duitsland. Het programma van het congres focust op ‘Access and Understanding – Networking in the Digital Era’. Het Rubenianum, namens het Samenwerkingsverband Kunstmusea Antwerpen, beantwoordde de call for papers en geeft een presentatie over de bredere evoluties in de documentatiestrategie van het Rubenianum, waaronder de overgang van analoog naar digitaal documenteren van kunstwerkinformatie. Ook wordt het project ‘Ditigizing the Corpus Rubenianum Ludwig Burchard’ belicht, met aandacht voor de financiering, conceptuele uitwerking en voortgang. (Titel lezing: ‘Out with the old, in with the new? New strategies and policies in documenting Flemish art’).

Het programma van het congres speelt in op de meest recente ontwikkelingen binnen digitale documentatieontsluiting. Met oog op de nieuwe website met zoekinterface die het Rubenianum momenteel ontwikkelt en dat het internationale digitale startpunt zal moeten worden voor onderzoek naar Vlaamse oude meesters, verwacht de organisatie expertise op te doen o.a. op het vlak van meervoudige geïntegreerde databases, archiefmodules, Linked Open Data, en internationale standaarden en ontologieën voor kunstwerk metadata. Ook zullen de mogelijkheden voor toekomstige internationale samenwerkingsprojecten worden geëxploreerd door het specifieke netwerk van documentatieprofessionals uit te breiden en te bestendigen.

Projectresultaten

Het congres had een sterk oriënterende inslag, waardoor het Rubenianum nu beter in staat is de werking van de eigen instelling te vergelijken met die van buitenlandse instituten. Bemoedigend is dat de keuzes die in het Rubenianum werden gemaakt vlot aansluiting vinden bij evoluties in het veld. De interne beweging naar meer openheid en de keuze om zowel online als in de leeszaal veel meer materiaal vrij te geven, is een breder verschijnsel in de sector, die op digitaal vlak zwaar inzet op Linked Open Data. Uit meerdere lezingen bleek een warme oproep om bij het opzetten van een nieuwe website interface voor kunstwerkdatabases hulp in te schakelen van een informatie architect. Het Rubenianum heeft hier inmiddels werk van gemaakt en advies ingewonnen bij expertisecentrum Packed vzw.

Netwerken met buitenlandse collega’s is erg belangrijk. Ook omdat er afgevaardigden waren van stichtingen die projecten van het Rubenianum financieren. Opmerkelijk is wel dat dit congres ook de kans bood om te overleggen met binnenlandse collega’s die elkaar zelden binnen de Belgische grenzen treffen. Collega’s van federale instellingen en instellingen ingedeeld op het Vlaamse en het provincieniveau hebben door de verschillende beleidsniveaus in België geen structureel overleg. Op het CIDOC congres was er wel de kans om informeel lopende projecten met elkaar door te praten en af te tasten waar efficiëntiewinst gewenst en samenwerking mogelijk is.

Tot slot: op dit moment is er in Vlaanderen een gebrek aan vaktechnische expertise rond erfgoeddocumentatie. Bestaande verenigingen richten zich met name op de bibliotheek-, archief- of museale sector en zij vertegenwoordigen documentatiecentra onvoldoende. Het Samenwerkingsverband Kunstmusea is van plan om deze lacune te verhelpen en wil het CIDOC-netwerk aanspreken en de eigen expertise gebruiken om een nationaal platform mee op te kunnen zetten. Kennis over documentatieprocessen zal met de sector gedeeld worden tijdens de studiedag dat het Rubenianum midden 2015 rondom het project ‘Collectie Ludwig Burchard’ organiseert, met een focus op documentatie versus archief. Keuzes en procedures – mede gebaseerd op nieuw opgedane kennis – worden in het kader van dit project bovendien omgezet in rapporten en handleidingen die voor het bredere veld toegankelijk zullen worden.

Een overzicht van de sessies en lezingen op het CIDOC 2014 congres:

www.cidoc2014.be

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
Rubenianum
Contactpersoon
Lieneke Nijkamp
Adres
Kolveniersstraat 20
Telefoon
032011577
Financieringsbron(nen)

Subsidie voor competentieontwikkeling in een internationaal cultureel-erfgoedperspectief