Voorontwerp Vlaams Archiefdecreet goedgekeurd door Vlaamse regering

Op 8 mei 2009 keurde de Vlaamse regering op voorstel van minister-president Kris Peeters en de ministers Bert Anciaux (Cultuur) en Marino Keulen (Binnenlands Bestuur) het decreetontwerp voor een efficiënte regeling van het archiefbeheer principieel goed. Daarmee heeft de Vlaamse Regering zich uitgesproken vóór een Vlaams archiefdecreet.

In een volgende stap wordt het ontwerp van de regering ter advies voorgelegd aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken en aan de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Ontwerpdecreet

Memorie van toelichting

Zie ook: Website VVBAD