Eerste nummer Tijd-Schrift gelanceerd

Cover Tijd-Schrift

Tijdens de studiedag 'Heemkunde Actueel' in Gent, werd het nieuwe tijdschrift van Heemkunde Vlaanderen voorgesteld. Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen is meer dan enkel de opvolger van Ons Heem. Het nieuwe tijdschrift heeft de ambitie om de specifieke meerwaarde van heemkunde als inhoudelijke discipline en sociale praktijk in het hedendaagse erfgoedveld te versterken. Dit eerste nummer heeft bovendien een heroïsch lintje.

Dagelijks zijn duizenden mensen in Vlaanderen op vrijwillige basis bezig met het bestuderen, inventariseren en beschermen van allerlei vormen van erfgoed. Honderden heemkundigen doorworstelen de lokale archieven om de diverse aspecten van lokale geschiedenis te onderzoeken en onder de aandacht te brengen. Daarbij gaan ze steeds op zoek naar nieuwe manieren en/of nieuwe bronnen om hun activiteiten nieuw leven in te blazen, nieuwe ontdekkingen te doen of nieuwe visies op het verleden te formuleren.

Kloof
Op zich verschilt dat niet bijster veel met de activiteiten van academische historici. Zij zijn dagelijks in de weer met de ontwikkeling van nieuwe historische modellen en onderzoekstrategieën ter verantwoording en ondersteuning van hun historisch onderzoek dat soms gebaseerd is op ‘ontdekkingen’ van lokale historici. Toch bestaat er vaak nog een vrij diepe kloof tussen ‘professionele’ historici enerzijds en heemkundigen en erfgoedwerkers anderzijds.

“Via de uitgave van een wetenschappelijk tijdschrift willen we nu een brug slaan tussen beide groepen,” zegt Fons Dierickx, voorzitter van Heemkunde Vlaanderen. “Gelukkig worden dergelijke ‘bruggen’ reeds veelvuldig op lokaal vlak gebouwd, in de lokale heemkundige tijdschriften en in het kader van plaatselijke erfgoedprojecten. Het vernieuwende aan Tijd-Schrift is dat we dit nu ook op regionale schaal trachten te doen. Driemaal per jaar zullen we een tijdschrift samenstellen waarin zowel professionele als amateurhistorici hun onderzoek op een wetenschappelijk verantwoorde manier kunnen voorstellen.”

Hoofdredacteur Jan De Meester: “Tijd-Schrift zal daarbij academische kwaliteit koppelen aan een heldere en begrijpelijke schrijfstijl en aan een uitgesproken praktische en concrete invalshoek. De bijdragen in Tijd-Schrift moeten altijd gebaseerd zijn op een lokale of concrete casus, waarbij de auteur voldoende bronnenmateriaal kan aanbrengen als methodologisch werkmiddel. Academische geschiedschrijvers én vrijetijdshistorici zullen zo methoden aanbieden als aanzet voor onderzoek op lokaal vlak. De redactieraad is ervan overtuigd dat Tijd-Schrift zo een hiaat in de Vlaamse geschiedschrijving kan opvullen en een belangrijke bijdrage zal leveren in het samenbrengen van amateurhistorici en professionele geschiedkundigen.”

Dans en vermaak
Voor de eerste uitgave werd gekozen voor het feestelijke thema ‘Dans en Vermaak’. Zowel reuzenoptochten als carnavalstoeten passeren hierbij de revue. Ook wordt aandacht besteed aan de belangrijke invloed van vreemdelingen in het rijke Vlaamse culturele verleden en worden de achttiende-eeuwse balcultuur en de danszalen (letterlijk) gereconstrueerd. Met name de artikels 'Gent in de ban van de 'attractie'', 'Rond de rokken van de reus' en 'Onderzoek naar rondtrekkende entertainers' kunnen zowel inhoudelijke als methodologische inspiratie bieden voor een heroïsche activiteit naar aanleiding van Erfgoeddag 2012. Het volgende nummer van Tijd-Schrift staat in het teken van 'Helden'. De redactie nodigt uit om zelf mee te denken over de inhoud. Zo leest u op de website: "Zelf een artikel schrijven voor Tijd-Schrift? Bezorg uw suggestie met korte abstract zo snel mogelijk via redactie@tijd-schrift.be."

Alle info over Tijd-Schrift vindt u op de website van het nieuwe tijdschrift.

Bron: Heemkunde Vlaanderen