DEN en PACKED sluiten samenwerkingsovereenkomst

DEN - Kenniscentrum Digitaal Erfgoed in Nederland en PACKED – Expertisecentrum Digitaal Erfgoed hebben hun samenwerkingsakkoord uit 2009 geactualiseerd met een nieuwe overeenkomst. Beide organisaties zullen verder samenwerken bij het verzamelen en verspreiden van expertise rond het gebruik van standaarden en richtlijnen bij het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitale erfgoedcollecties.

Het doel blijft de informele samenwerking tussen DEN en PACKED verder vorm te geven en te formaliseren, om te zorgen voor een efficiënte en eenvormige organisatie van de kwaliteitszorg voor digitalisering van erfgoed in Vlaanderen en Nederland. Een eenduidige boodschap door beide organisaties verspreid via het gecombineerde netwerken bevordert de kwaliteit van digitaal erfgoed in het Nederlandse taalgebied. Bovendien wordt door samen zo veel mogelijk aanvullend te werken dubbel werk vermeden.

Doelen voor de samenwerking:

  • Beide partijen streven naar een optimale uitwisseling van expertise in het registreren en documenteren van erfgoedstandaarden en –richtlijnen en het stimuleren van het gebruik ervan in Nederland en Vlaanderen.
  • Het is de uitdrukkelijke bedoeling van beide partijen om de afzonderlijke kenniszorgsystemen (Kennisbank van DEN en CEST van PACKED)  qua inhoud synchroon te houden met inachtneming van de eigen redactieverantwoordelijkheid. Op termijn streven beide organisaties naar een gezamenlijk Nederlandstalig kwaliteitszorgsysteem voor digitaal erfgoed.
  • Met inachtneming van regionale verscheidenheid en internationale ontwikkelingen (bijvoorbeeld Europeana), wordt er gestreefd naar het samenstellen van een gemeenschappelijke set van standaarden die zowel in Vlaanderen als in Nederland als minimum eis worden beschouwd (CEST-minimumstandaarden / DE BASIS).
  • Beide partijen stellen wederzijds hun communicatiekanalen ter beschikking ten behoeve van de resultaten van de samenwerking. Er zal worden onderzocht of een gemeenschappelijk communicatieplatform zinvol en haalbaar is.
  • De Vlaams-Nederlandse samenwerking biedt aanvullende strategische kansen en financieringsmogelijkheden. DEN en PACKED zullen gezamenlijk optrekken richting grensoverschrijdende stakeholders om deze mogelijkheden te inventariseren en te benutten.


Bron: PACKED