Maat­re­ge­len uit nood­fonds voor cul­tuur- en me­dia­sec­tor goed­ge­keurd

Foto: martaposemuckel via Pixabay

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 3 juli verschillende financiële steunmaatregelen voor de cultuur- en mediasector goed. Zo ontvangen het Vlaams Audiovisueel Fonds, Literatuur Vlaanderen, Cultuurloket en Hefboom bijkomende middelen waarmee ze de spelers in de sector kunnen ondersteunen. Daarnaast kunnen structureel gesubsidieerde organisaties een bijkomende subsidie aanvragen en kunnen kwetsbare kernspelers een beroep doen op de cultuurcoronapremie.

Struc­tu­reel ge­sub­si­di­eer­de or­ga­ni­sa­ties

Organisaties uit de cultuursector die via meerjarige subsidies van het Departement Cultuur, Jeugd en Media ondersteund worden, kunnen een bijkomende subsidie vragen. Concreet gaat het om de volgende organisaties: organisaties die in het jaar 2020 structurele werkingssubsidies ontvangen in het beleidsveld cultuur en circusorganisaties die van 2016 tot en met 2020 een projectsubsidie ontvangen hebben.  

Meer informatie over hoe en wanneer organisaties bijkomende steun kunnen aanvragen.

Cul­tuur­coronapre­mie

Daarnaast voorziet de Vlaamse Regering ook een premie voor de kwetsbare kernspelers in de cultuursector: de cultuurcoronapremie, een subsidie van maximaal 1.500 euro. Die zal worden toegekend aan kwetsbare kernspelers in het Vlaamse culturele ecosysteem die momenteel geen beroep kunnen doen op de verschillende federale en/of regionale compensatiemaatregelen, maar wel schade hebben geleden door de coronacrisis.  

Wie komt in aanmerking voor die premie? Natuurlijke personen (loontrekkenden of eenmanszaken) die professioneel actief zijn in de Vlaamse cultuursector en voldoen aan de voorwaarden. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media bouwt hiervoor momenteel een online aanvraagtool. 

Klik hier voor meer informatie over de cultuurcoronapremie. 

Vlaams Au­dio­vi­su­eel Fonds (VAF)

Het VAF/Filmfonds ontvangt bijkomende middelen voor producties en publiekswerking die door het VAF/Filmfonds ondersteund worden en die schade hebben geleden door de coronacrisis.  

Het VAF/Mediafonds en het VAF/Gamefonds ontvangen bijkomende middelen  voor producties die door het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds ondersteund worden en die schade hebben geleden door de coronacrisis.  

Li­te­ra­tuur Vlaan­de­ren

Literatuur Vlaanderen ontvangt extra middelen om een deel van het onevenwicht tussen kosten en inkomsten, veroorzaakt door de beperking van publieke activiteiten, te compenseren. Het gaat om: 

  • een gedeeltelijke compensatie voor het verlies aan royalty-inkomsten uit verkoop door auteurs, vertalers en illustratoren;
  • een gedeeltelijke compensatie voor het verlies aan inkomsten uit afgelaste auteurslezingen.   

Cul­tuur­lo­ket

Cultuurloket krijgt extra werkingsmiddelen om individuele cultuurwerkers en culturele organisaties verder bij te staan met coronagerelateerd tweedelijnsadvies op maat. 

Hef­boom

Hefboom krijgt extra middelen om een financieel instrumentarium aan te bieden aan de Vlaamse cultuursector en de sector op die manier zuurstof te geven.  De organisatie zet daarvoor in op twee maatregelen:

  • Wie al een lopend Cultuurkrediet heeft, kan de afbetalingstermijn verlengen en gedurende die termijn geen intresten aangerekend krijgen.
  • Een nieuwe coronagerelateerd rentevrij krediet, dat zuurstof geeft aan wie moeite heeft om te overleven en niet terecht kan bij reguliere financiers of aanbieders van Vlaamse en federale maatregelen. Het is een lening op een langere termijn met een gratieperiode. Terugbetaling tijdens en vlak na de coronacrisis is immers niet realistisch en kan dan  uitgesteld worden tot wanneer er weer inkomstenstromen op gang komen. Veel zwakke schakels zien hun opdrachten immers opdrogen tot ver in 2021. 

De maatregelen voor de jeugdsector, de overige maatregelen voor de mediasector en de maatregelen voor de financiële besluitvorming worden op vrijdag 10 juli door de Vlaamse Regering besproken.  

Meer informatie over het noodfonds cultuur

Consulteer voor meer informatie over de coronacrisis de pagina van FARO voor de cultureel-erfgoedsector. We verzamelen er alle informatie over het noodfonds cultuur. We verwijzen naar diverse sectorgidsen, protocollen, aanbevelingen en websites over het COVID-19-virus die relevant zijn voor de cultureel-erfgoedsector. 

Foto: martaposemuckel via Pixabay 

faro