Een nieuwe structuur voor het Departement Cultuur, Jeugd en Media

Organigram

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media start het nieuwe jaar in een volledig nieuwe structuur. Het departement wil immers optimaal blijven inspelen op de behoeften van zijn stakeholders en doelgroepen. Daarom is er enerzijds nood aan meer kennisontwikkeling, anderzijds aan een meer geïntegreerde aanpak van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering.

Investeren in kennis

Als kennisorganisatie wil het departement de komende jaren volop investeren in experts met een diepgaande kennis van de behoeften en actuele thema’s uit het ruime beleidsveld. Het wil ook intensieve aandacht besteden aan interdisciplinaire en transsectorale materies, zoals duurzaamheid, participatie, diversiteit, publiekswerking, het uitbouwen van aanvullende financiering en sectoroverschrijdende partnerprojecten. Die materies winnen immers steeds meer aan belang. Bovendien vergen initiatieven die het eigen beleidsdomein overschrijden, zoals de samenwerking met onderwijs en welzijn, ook een steeds complexere inzet van diverse medewerkers. Tot slot moeten beleidsinitiatieven die gespreid zijn over verschillende beleidsruimtes, zoals lokale (in beperkte mate), bovenlokale, Vlaamse en internationale initiatieven, over de sectoren heen worden aangepakt.

Organogram Departement CJM

Geïntegreerde aanpak

De verwevenheid van kennis wordt groter en de beleidsvoorbereiding en -uitvoering complexer. Door te kiezen voor een meer geïntegreerde benadering kan het departement zijn experts gerichter en efficiënter inzetten in functie van de transsectorale en domeinoverschrijdende behoeften. Het verliest daarbij de specifieke sectorale noden en samenwerkingsvormen niet uit het oog. De eigenheid van elke sector blijft prominent aanwezig in de werking van de gebundelde expertise binnen de afdeling 'Subsidiëren en erkennen' in het algemeen en binnen de teams ‘Kunsten en cultureel erfgoed’, ‘Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk’ en ‘Transversaal en (boven)lokaal’ in het bijzonder.

De sectoren cultuur, jeugd en media zullen te allen tijde optimaal bediend blijven aangezien de contacten blijven lopen via de thematische experts van het Departement CJM.

Continuïteit van de werking

Sinds 1 januari 2018 neemt het departement ook de culturele en jeugdbevoegdheden van de provincies over en verwelkomt het meer dan zestig nieuwe collega’s. Er wordt naar gestreefd om de interne overdracht van taken en de inkanteling van de provinciale bevoegdheden zo vlot mogelijk te laten verlopen. Daarbij staat de continuïteit van de werking voorop.

Maak kennis met het organigram en de nieuwe indeling van het departement

Bron: Departement CJM

Faro