Basisprotocol cultuur goedgekeurd door minister

Foto: Frank R via Unsplash

Op 3 juni besliste de Nationale Veiligheidsraad dat de cultuursector zijn activiteiten zonder publiek vanaf 8 juni terug mag hervatten. Dit moet zo veilig mogelijk gebeuren, zowel voor de gebruikers als voor het personeel. Hiervoor worden, zoals bepaald in de Nationale Veiligheidsraad, protocollen opgemaakt die de sector helpen om veilig op te starten. Deze protocollen worden bepaald door de bevoegde minister, na advies van de GEES, in overleg met de sector.

De cultuursector is enorm divers, gaande van de professionele muzieksector tot de lokale harmonie, van de professionele theatergezelschappen tot de plaatselijke toneelvereniging, van de grote culturele instellingen en musea tot het kleinere culturele erfgoed verspreid over heel Vlaanderen, van circus en kermis tot de plaatselijke afdeling van Natuurpunt, enz. Het is dus een enorme uitdaging om voor deze diverse sector een set met heldere en gedragen richtlijnen op te stellen. Daarom is er gekozen voor een generiek basisprotocol. Aanvullend en binnen de krijtlijnen van dit basiskader kunnen de verschillende subsectoren, organisaties en instellingen hun eigen, dikwijls specifiekere richtlijnen, uitwerken en verspreiden.

Dit basisprotocol kwam tot stand na overleg met verschillende vertegenwoordigers uit de cultuursector en in nauw overleg met professor Erika Vlieghe, voorzitster van de expertencommissie die de Nationale Veiligheidsraad adviseert. Het bouwt verder op het vele voorbereidende werk en goede praktijkvoorbeelden van de cultuursector zelf.

Welke activiteiten mogen nog niet?

Conform de besluitvorming van de Nationale Veiligheidsraad mogen alle ‘georganiseerde activiteiten’ worden hervat, tenzij de herstart in een andere fase wordt gepland (bv. bioscopen vanaf 1/7), en/of als het om ‘hoog risico-activiteiten’ gaat. En dat natuurlijk altijd op basis van de voorschriften en geldende veiligheidsmaatregelen, waaronder de afstandsregels, de bubbels, enz.

Een aantal specifieke activiteiten in de cultuursector houden een verhoogd risico op overdracht van druppels en infectie in, en worden voorlopig nog verboden:

  • (koor)zang en alles wat aanleiding geeft tot luid spreken of roepen,
  • alle activiteiten waar blaasinstrumenten bij betrokken zijn,
  • alle activiteiten waar nauw ‘fysiek contact’ bij nodig is (bepaalde vormen van dans, toneel, …).

Er wordt hard gewerkt om hierover de nodige richtlijnen te ontwikkelen zodat ook deze activiteiten zo snel als mogelijk terug kunnen opgestart worden. Enkel voor professionele actoren (beroepsdansers, beroepsacteurs …) kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt. Voorwaarde is dan wel dat er op het niveau van het individu een risicoanalyse en plan van aanpak is opgesteld.

COVID-19: informatie voor de cultureel-erfgoedsector

Consulteer voor meer informatie over de coronacrisis de pagina van FARO voor de cultureel-erfgoedsector (roerend en immaterieel erfgoed) en de mensen die er professioneel of vrijwillig aan de slag zijn. We verwijzen naar diverse sectorgidsen, protocollen, aanbevelingen en websites over het COVID-19-virus die relevant zijn voor de cultureel-erfgoedsector. 

Aanvullende sectorgidsen en protocollen

Hieronder vindt u een lijst van andere sectorgidsen en protocollen uit onze sector. Sommige sectorgidsen vertrekken vanuit preventie binnen een arbeidscontext. Er is dus een verschil tussen een professionele context en een niet-professionele context.

Bron: Departement CJM
Foto: Frank R via Unsplash

faro