Krijg uw publiek haarscherp in het vizier. Met de Visitor Finder!

Publieksonderzoek, dames en heren, wordt the next big thing. Leest u maar even mee met minister Gatz in zijn Beleidsnota Cultuur 2014-19: “Het maatschappelijk draagvlak voor het cultureel erfgoed moet versterkt worden. Ik wil dat de instellingen inzetten op een brede publieksparticipatie, ook van moeilijker te bereiken doelgroepen. Dit veronderstelt een gericht en gedifferentieerd publieksbeleid bij de organisaties, op basis van een goede kennis van welke groepen wel en welke nog niet voldoende bereikt worden. Dit vraagt permanent publieksonderzoek.”

In deze passage wordt voor de eerste maal in het Vlaamse cultuurbeleid expliciet gewezen op het belang van publieksonderzoek voor erfgoedinstellingen. En terecht! Daar waar de focus in de beleidsbrief nog grotendeels ligt op de brede publieksparticipatie en het voeren van een specifiek doelgroepenbeleid, biedt publieksonderzoek enorme kansen voor musea, archieven en erfgoedbibliotheken. Wat betekent dat concreet? Wil u het aanbod en de communicatie daarover gerichter afstemmen op de gewenste doelgroepen, uw tentoonstellingsbeleid (nog) beter uitstippelen, of nog, een betere publiekswerking opzetten? Als u op een van deze vragen ‘ja’ hebt geantwoord, mag u beslist niet langer in het duister blijven tasten. Maak nu écht werk van publieksonderzoek.

Audience Finder ...

Het potentieel van publieksonderzoek hebben ze in het buitenland al lang begrepen. Zo biedt het Britse The Audience Agency een allroundondersteuning inzake publieksonderzoek en -ontwikkeling voor het hele culturele veld. Centraal hierbij staat 'Audience Finder', een nationaal programma om het verzamelen, gebruiken en uitwisselen van publieksdata te stimuleren.

... en Visitor Finder

Gegeven de specificiteit van het museumveld besliste The Audience Agency vorig jaar om een apart programma voor musea te organiseren, onder de naam 'Visitor Finder'. Op donderdag 26 februari komt Sarah Boiling van The Audience Agency bij FARO dat  ambitieuze en erg succesvolle programma uit de doeken doen. Wat is de precieze opzet? Hoe werkt het? Wat is de meerwaarde voor musea? Verloopt alles zoals gepland? Welke adviezen kan ze de musea hier meegeven op basis van de Britse ervaring?

Schrijf nu in, laat u inspireren en ontdek wat publieksonderzoek ook voor uw instelling kan betekenen! Sarah Boilings lezing maakt deel uit van de lancering van de marketingcluster Vloek of zegen?. De lancering is gratis.

Alexander Vander Stichele