Trigger: nieuw publicatieplatform (FOMU, Antwerpen)

Na een grondige evaluatie en onderzoek werkte het Fotografiemuseum Antwerpen (FOMU) in 2019 aan een vernieuwd publicatieplatform. Deze transitie hield het einde in van het Nederlandstalige huismagazine Extra en de lancering van het nieuwe Trigger – een Engelstalig platform voor onderzoek, reflectie en debat omtrent alles wat met fotografie te maken heeft.

Van 1 maart 2019 tot 1 oktober 2020 werd, op basis van de subsidietoekenning, gewerkt op diverse fronten: de aanwerving van een 'halftijdse' coördinator, de aanleg van een nieuwe webstek, een nieuw redactieproces met onder andere een partnerorganisatie (gericht op themanummer), de uitwerking van een verdiepend themanummer, samenwerking met een freelance Engelstalig eindredacteur, opstelling van een communicatieplan, stimuleren van het publiek debat omtrent/via fotografie, de uitbouw van een groter internationaal netwerk, en het aanwakkeren van publicaties omtrent wetenschappelijk onderzoek en fotografie vanuit FOMU (-collectie) ten einde een grotere internationale bekendheid te genereren van het fotografisch erfgoed uit onze regio.

In de transitie werd gewag gemaakt van een kwaliteitsvol nieuw publicatieplatform dat niet alleen een zelfstandige pijler werd in de structurele werking maar vooral een duidelijk verschil kan maken met het vorige huismagazine (Extra). 

De belangrijkste impuls die de subsidietoekenning gaf was – naast de mogelijkheid van een verzelfstandigde werking van het publicatieplatform binnen een instelling als FOMU en dus de aanstelling van een coördinator daarvoor – de uitbouw van Trigger als een onlineplatform. Het betekende een nieuwe stap voor het FOMU dat wetenschappelijk onderzoek als een van zijn pijlers heeft en dat zo ook beter wil uitdragen naar de sector. Trigger werkt aan zo'n 30 bijdragen per jaar, 15 online en 15 per jaarlijks themanummer. 

In het eerste jaar van de transitie werd gewerkt aan twee themanummers: Trigger#1: Impact en Trigger#2: Uncertainty. Deze ‘themaboeken’ spelen in op verschillende resultaatgerichte doelen van dit project: wetenschappelijk onderzoek bundelen en verspreiden, beter inspelen op FOMU-collecties, eigen onderzoek over fotografie stimuleren, beter en breder bereik omtrent eigen fotografie-onderzoek/-kritiek realiseren, inspelen op een groter internationaal netwerk, maatschappelijk debat aanwakkeren omtrent en via fotografie en de uitvoering van internationale samenwerking.

Momenteel is het tweede themanummer in druk, dat begin begin december 2020 uitkomt. Volgende doelstellingen zijn richtinggevend in beide 'themaboeken': diversiteit van stemmen (geografisch, invalshoeken, onderwerpen, gender, leeftijd en achtergronden), onderzoek gericht op ontsluiting van FOMU-collectie, een breed thema uitwerken waarbij relatie met het maatschappelijke, wetenschap en religie en andere disciplines aan bod komt, zonder evenwel fotografie te loochenen, een evenwichtige afwisseling tussen essays en kunstenaarsbijdragen, tussen gevestigde en jonge namen, tussen academici en critici, tussen de fotografie niche en andere journalistieke en wetenschappelijke invalshoeken.

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
FOMU Antwerpen
Contactpersoon
tom.viaene@fomu.be
Adres
Waalsekaai 47
2000 Antwerpen
Telefoon
0486 98 70 06
Financieringsbron(nen)
  • Cultureelerfgoeddecreet: projectsubsidie (cofinanciering) 
  • Eigen werkingsmiddelen van het FOMU 

Andere projecten

De 'Design History Society Annual Conference' is een belangrijk jaarlijks ontmoetingspunt voor iedereen die bezig ...

Een wetenschappelijke expo over vroeg-zestiende-eeuwse gedrukte boeken evolueerde tot een innovatief mediawijs en interactief project ...

“Inventarisatie en typologering van de bewaarde bespannen landbouwvoertuigen in Vlaanderen”Met dit onderzoeksproject zoek zijn (bijna) ...