Deelname aan IAML Kraków 2019, jaarlijks congres van International Association of music Libraries, Archives and Documentation Centres

De International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centers (IAML) is de internationale koepelorganisatie van muziekbibliotheken, muziekarchieven en documentatiecentra met ca. 2.000 individuele en institutionele leden uit 45 landen. De organisatie heeft een website, een tijdschrift, organiseert jaarlijks een congres, en heeft een bijzonder actieve werking via commissies, comités en werkgroepen. IAML is ook lid van de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), de International Council on Archives (ICA), het European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA) en de International Music Council (IMC).

Aangezien het lidmaatschap van Resonant werd overgenomen door de nieuwe fusieorganisatie CEMPER, blijven we dit jaarlijkse congres met belangstelling opvolgen. Het afgelopen congres vond plaats in Kraków van 14 tot 19 juli aan de Uniwersytet Jagiellonski.

De hoofdbrok van het congres situeert zich rond muziekbibliotheken waarbij erfgoedwerking zoals wij die in Vlaanderen interpreteren, niet meteen in het oog springt. Erfgoedbeheer en -werking zijn afhankelijk van de collecties die de muziekbibliotheken beheren. Daartegenover staat dat de aanwezige muziekarchieven – zij het in minder groten getale aanwezig – meestal wel erfgoed beheren. Aanwezigheid op het congres biedt een snelle inkijk op wat er internationaal leeft en hoe bepaalde projecten jaarlijks evolueren. De reflectie op de thuissituatie is eveneens inspirerend. In twee minuten uitleggen hoe België werkt, is een uitdaging. Daarbij zeggen dat je organisatie geen collectie beheert, doet de wenkbrauwen bij je gesprekspartner helemaal fronsen. Als je de dienstverlenende rol toelicht, vindt men vaak dat elk land zo’n dienstverlener moet hebben.

Zoals gewoonlijk zijn er drie grote gezamenlijke vergadermomenten gedurende de week voorzien: de maandagochtendsessie staat in het teken van het gastland. De nationale muziekcultuur wordt in de kijker gezet en men geeft meestal een algemeen overzicht van de muziekcollecties die je in de gaststad (en omliggende regio) vindt. Op dinsdagnamiddag staat gewoonlijk de eerste sessie van de Algemene Vergadering geprogrammeerd waarbij naast de gebruikelijke statutaire beslissingen een aantal zaken worden geagendeerd en toegelicht waarover de slotvergadering op vrijdag moet stemmen.

De lezingen worden geclusterd naargelang thema’s die overeenkomen met de specifieke vakgroepen (muziekarchieven, schoolbibliohteken, orkestbibliotheken, audiovisuele collecties …) of met generieke thema’s die worden bepaald op basis van de ingezonden lezingen. Alles bijwonen is uiteraard niet mogelijk. Een verslag verschijnt in de nieuwsbrief van CEMPER waarna eventueel bijkomende informatie kan worden gevraagd. De link zal na verschijning worden toegevoegd.

Nieuw is de aanbieding van één congresdag via https://sites.google.com/yale.edu/digital-iaml-2019/home.

In de schoot van IAML en in samenwerking met andere, al dan niet internationale instellingen, zijn vier onderscheiden organisaties opgericht met het oog op het repertoriëren van het muzikaal erfgoed. Deze zogenaamde R-projecten hebben elk een eigen juridische zetel maar hun werking wordt nog gedeeltelijk ondersteund via het IAML-netwerk. Het gaat om RISM (Répertoire International des Sources Musicales, opgericht met als doel wereldwijd een uitgebreid repertorium samen te stellen van muziekbronnen tot 1800), RILM (Répertoire Internationale de Littérature Musicale, dat een uitgebreid repertorium samenstelt van wereldwijd verschenen muziekpublicaties, van boeken en tijdschriften over online publicaties tot doctoraats- en andere thesissen), RIPM (Répertoire International de la Presse Musicale, oorspronkelijk enkel een geannoteerde retrospectieve index van muziektijdschriften uit de periode 1800-1950, inmiddels is het werkingsgebied uitgebreid tot het digitaliseren van de tijdschriften) en RIdIM (Répertoire International d'Iconographie Musicale, dat door classificeren en catalogiseren een toegangsportaal wil zijn tot iconografische bronnen die met muziek verband houden).

CEMPER is ook lid van het ad hoc archiefcomité. De IAML draagt reeds jaren zorgt voor het analoge archief. Op het congres in Leipzig werd een oproep gedaan om een tijdelijk begeleidingscomité voor het digitale archief op te richten. Gedurende het jaar werd via telefoonconferenties een rapport opgesteld met de noden en de stand van zaken waarbij ook een vacature werd opgesteld. Het comité zal het komende jaar de werkzaamheden hiervoor nog blijven opvolgen. De conferentie zelf bood de leden van het comité de gelegenheid om elkaar in levende lijve te ontmoeten.

Projectresultaten
  • Nieuwe internationale contacten.
  • Bestaande contacten werden onderhouden/bestendigd.
  • Een bijdrage werd gegeven over het waarderingsproject van CEMPER, specifiek voor de jazzcasus. Hierbij werd ook toegelicht wat waarderen is en hoe de sector internationaal en nationaal hiermee omgaat.
  • Opbouw van expertise in een adhoc comité op internationaal vlak.
  • Kennis en expertise wordt vanuit CEMPER gedeeld via de nieuwsbrief.

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
CEMPER
Contactpersoon
Mariet Calsius
Adres
Zoutwerf 5, 2800 Mechelen
Telefoon
015344936
Financieringsbron(nen)

CEMPER kreeg een tussenkomst voor internationale reis- en verblijfskosten van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Inschrijvingsgeld en consumpties ter plaatse werden door CEMPER gefinancierd. 

Andere projecten

Mayombe. Meesters van de Magie beoogt de ontsluiting en valorisatie van een nagenoeg onbekende en ...

Catching the digital heritage is een project waarbij twee collectiebeherende instellingen, Amsab-ISG en Liberaal Archief/Liberas ...

Sinds de doorlichting van het digitaal ecosysteem van de Vlaamse Kunstcollectie (VKC) door PACKED vzw ...