Art United op Pukkelpop 2019 Fase 2

Art United is een 3-jarige samenwerking tussen diverse culturele partners met het doel expertise op te bouwen en te delen rond de kunstparticipatie en -beleving van de moeilijk te bereiken doelgroep van 16-26 jarigen. De lerende cyclus wil nieuwe verbindingen maken buiten het reguliere erfgoedwerkveld, startende met de festivalweide van Pukkelpop en jeugdhuizen, om zo inzicht te krijgen hoe erfgoed, kunst, design en de museumwerking relevant kunnen zijn voor deze doelgroep. Tevens vormen de aspecten diversiteit en meerstemmigheid een niet te verwaarlozen onderdeel van het onderzoek.

Doelstellingen

 1. De leefwereld van 16 tot 26 jarigen in relatie tot erfgoed, kunst, design en musea proefondervindelijk beter leren kennen, door hen te benaderen op plekken die bij hun leefwereld aansluiten: we willen de jongeren die Pukkelpop bezoeken sensibiliseren en activeren voor onze rijke beeldcultuur en de museale context waarin het erfgoed kan ontdekt en beleefd worden. Dat zullen we doen door op de weide een positieve, participatieve ‘vibe’ te creëren.
   
 2. Onderzoek dankzij langetermijnsamenwerkingen met verschillende expertisepartners die de nodige schaal en gewicht kunnen toevoegen aan het project: we willen de leefwereld van de doelgroep beter leren kennen in hun relatie tot beeldcultuur, kunst, design en communicatie zodat we methodieken kunnen ontwikkelen om langetermijn co-creatieve acties in de musea te kunnen opzetten.
   
 3. Verworven inzichten uit het onderzoek vertalen naar praktijk door het ontwikkelen van nieuwe programmatie-, onderzoeks- en participatiemethodieken voor jongerenwerking in musea: we willen op Pukkelpop onderzoek en acties opzetten om inzicht te verwerven in de media- en de kunstparticipatievoorkeuren van jongeren en hoe vandaag te communiceren zodat we optimaal kunnen inspelen op de toeleiding naar musea.
   
 4. Het delen van deze inzichten met erfgoedinstellingen in binnen- en buitenland.
   
 5. Processen duurzaam maken in de werking van de erfgoedinstellingen, door deze als geïntegreerd systeem binnen het museum te implementeren: het project zal geslaagd zijn, wanneer het lukt om door het presenteren van erfgoed, kunst en design in de context van een jongerenfestival, we dit weer deel kunnen laten uitmaken van de jongerencultuur en het museum een van de plaatsen wordt waar je dat op z’n best kan beleven.
Projectresultaten

Resultaten Fase 2

Wetenschappelijk onderzoek op de festivalweide met 1.200 contactnames aan de hand van een 10 minuten durende bevraging en 400 uitgebreide vervolgsurveys in september met als doel meer inzichten te verwerven over jongeren en kunstbeleving.

Onderzoeksdata die inzicht verschaffen in de voorkeuren en attitudes van jongeren op het vlak van kunstparticipatie + opstellen van voorkeursprofielen van deze doelgroep.

Jongerensurveyrapport met uitgebreide resultaten van het onderzoek gebundeld en becommentarieerd door Cudos Ugent. Dit rapport wordt in het najaar van 2020 gepubliceerd en kan opgevraagd worden bij peter.aerts@smak.be.

Ontwikkelen van een sectoroverschrijdende ‘kennis-hub’ waarin ervaringen gedeeld kunnen worden en waar acties open/kritisch worden besproken (feedback) om dan meteen in te zetten in volgende projecten (feed forward).

Vergroten van betrokkenheid van jongeren bij de collectie- en artistieke werking van de musea dankzij een coördinatieteam dat als curator / projectcoach meer jongerenprojecten kon aanjagen.

Vijf in het oog springende locaties op de festivalweide. Art United groeide uit tot een jongerenkunstenfestival dat het volledige festivalterrein doorkruiste. Dit vertaalde zich in: de Art Yard met performance tent, de Pure ervaring van Christian Bakalov, de M Museum Leuven tattoo container, de ‘I wish I was my own country’ vlaggengalerij, de Modemuseum Hasselt Vox Pop Field trip & Etalage, de MuZee ‘Pop Song Generator’, interventies op de festivalweide: ‘Ghost Parade’, ‘The Ice Cream Man’, Vizit ‘Tekensafari’, ‘Hidden Expo’. 

Start samenwerking met nieuwe partner Formaat: in het voorjaar van 2019 startte de samenwerking met jeugdhuizenkoepel Formaat. Bij wijze van introductie werd het Art United project gepresenteerd aan de jeugdhuizen. Uit deze ontmoeting ontstond een eerste Match Making event in jeugdhuis Vagevuur Lokeren. Dit resulteerde in eerste projecten op de festivalweide van jeugdhuizen: Vizit, Jeugdhuis Jakkedoe, De Stroate, Asgaard, Kinky Star. De ambitie om van deze eerste samenwerking tussen musea en jeugdhuizen een langetermijnsamenwerking te maken zal zich vertalen in nieuwe projecten voor Fase 3.

Uitdagend + toegankelijk programma: Bij het samenstellen van het programma werd gestreefd naar een evenwicht tussen collectiewerken, jonge en gevestigde kunstenaars, luchtig vs diepgaand, analoog en digitaal. Hoewel kunstwerken een plezierfactor in zich kunnen hebben werd de val van kunst als entertainment of vormgeving als decoratie vermeden. Zowel in de tussenprojecten in de musea (Etcetera, Art unlimited, Art’s Birthday, Night Watch, Museumnacht Gent) als op de festivalweide werd aan jonge ontwerpers en kunstenaars een forum geboden om een breed jongerenpubliek op een directe manier met hun werk en artistieke praktijk te laten kennismaken.

Lanceringsevent in M HKA: Ter aankondiging van de nieuwe editie van Art United op Pukkelpop werd in mei een lanceringsevent georganiseerd met een laatavondopening in het museum en een dakconcert met blackwave. Tijdens het event ontdekten jongeren niet alleen de tentoonstellingen en kunstcollectie van M HKA maar tevens de eerste band van Vlaamse bodem die op Pukkelpop geprogrammeerd werd.

Zichtbaar maken van collectiewerken op een interactieve en toegankelijke manier op de festivalweide: Met de Art Yard, de ‘Art Memes’, de ‘Hidden Expo’ in de toiletten en ‘Kunst kijken met je oren’ werden collectiewerken getoond verspreid over het hele festivalterrein.

Aandacht voor diversiteit: De ‘Night Watch’ coachingstrajecten, het openingsevent met blackwave en de thematiek van het vluchtelingenproject ‘I Wish I was my own country’ zijn belangrijke stappen om diversiteit en moeilijk bereikbare doelgroepen deel te laten uitmaken van het Art United project.

Deelname van jongeren als vrijwilliger om kunstwerken op/af te bouwen en als publiek assistent op het festival.

#artunited_be: Start van een gemeenschappelijk inspiratieplatform over kunst en design. Met het festival als startpunt werd een nieuw communicatiekanaal gestart dat inpikt op de belevingswereld van jongeren. 

Eerste kennisdelingsmoment in het Fomu voor de jeugd-  en cultuursector in samenwerking met Publiq.

Presentatie van het Art United project op ‘The Inclusive Museum 2019’ en op studiedag Cultuurmarketing Nederland, Tilburg: ‘Publiekswerking in Vlaanderen’

Koppeling van de tussentrajecten in de musea met de interventie op het festivalterrein.

Start van nieuwe samenwerkingen voor fase 3: Toerisme Vlaanderen, KU Leuven.

Ontwikkeling van een blauwdruk om de samenwerking voor gezamenlijke projecten tussen musea en partners te bevorderen.

Participatie van partners gespreid over heel Vlaanderen.

Persaandacht in krant, online media, tv.

Van korte- naar langetermijnresultaten

Hoewel het project in 2018 startte, is het project nog te jong om duurzame resultaten vast te stellen. Het is voorbarig te veronderstellen dat de positieve reacties voortekenen zijn van een langdurige relatie tussen jongeren en musea waardoor de hindernis van wederzijdse scepsis of vooroordelen worden weggenomen. We merken op dat omwille van de samenwerking de groep jongeren en vrijwilligers die deelneemt aan jongerenprojecten in de musea groeit. Ook de interesse voor kunst bij jongeren in jeugdhuizen en de koppeling naar het Pukkelpop-festival weet hen te enthousiasmeren. De tussenprojecten in de musea en jeugdhuizen zijn gestart als occasionele samenwerkingen die we wensen te ontwikkelen tot onderdelen van de reguliere werking.

Door ruimte te creëren voor de inbreng van jongeren ontstaan initiatieven die jongerengemeenschappen door kunst en design met elkaar verbindt. Een project zoals ‘Night Watch’ is gericht op de rol die erfgoed en artistieke expressie kunnen spelen bij het betrekken van jongeren met een diverse achtergrond. Het potentieel van de methodiek is groot, zowel voor de deelnemende instellingen als de bredere erfgoedgemeenschappen. De realisatie van een volwaardig artistiek programma op een popfestival in samenwerking met jongeren toont aan dat het mogelijk is om als museum vanuit de eigen inhoud de aandacht van een jong publiek te verdienen. Deze projecten inspireren de erfgoedsector en jeugdwerking om betrokkenheid te creëren bij jongeren buiten de eigen comfortzone.

Dankzij de reflectie over de samenwerkingen ontstaan efficiënte werkvormen rond partnerships en kennisdeling met duurzame inbedding in de eigen museumwerking. Art United ambieert hierin een voorbeeldfunctie die nieuwe samenwerkingen tussen musea, kunstinstellingen en andere culturele partners mogelijk maakt. Fase 3 is een volgende belangrijke stap om te ontdekken of de ambities kunnen gerealiseerd worden.

Partnerorganisaties

Amusée Vous, BILL, BUDA vzw, CUDOS, FARO, FOMU, FONTYS, Formaat, M HKA, M Museum Leuven, Modemuseum Hasselt, MSK, MuZee, S.M.A.K., Stads Triënnale Hasselt, Z33

Leden stuurgroep

Stuurgroep 2019

 • Hannelore Vandezande
 • Els Verhaegen
 • Inne Gheeraert
 • Sofie Vermeire
 • Naomi Vandenbroecke
 • Annelies Thoelen
 • Sophie Meers
 • Hildegarde Van Genechten
 • Roxanne Cox
 • Katrijn D’hamers
 • Danny Vandegenachte
 • Bart Ooghe
 • Stefaan Vandelacluze
 • Jan Staes
 • Peter Aerts

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Art United
Contactpersoon
Peter Aerts, dossierbeheerder S.M.A.K.
Adres
Jan Hoetplein 1, 9000 Gent
Telefoon
0479 88 60 88
Financieringsbron(nen)

Dit project is gefinancierd door 8 deelnemende musea, Pukkelpop, Vlaanderen en Cera.

Andere projecten

TENTOONSTELLINGSTHEMA’S & UITWERKINGDE TENTOONSTELLING, HET KLOOSTER EN HAARSCENOGRAFIEDe tentoonstelling, die plaatsvindt op een oppervlakte vanruim ...

Het project ‘Een ware schat aan studiematerieel.’ Ontsluiten en valoriseren van de Collectie Ludwig Burchard ...

Ter realisatie van de eerste doelstelling van de organisatie ‘racisme en discriminatie keren’ werkt KMS ...