Wordt u expert cultuureducatie?

Op 14 oktober 2016 keurde de Vlaamse Regering het actieplan ‘Samen voor meer en beter’ goed. Het actieplan is een gezamenlijk initiatief van de ministers Crevits (onderwijs) en Gatz (cultuur) en volgt de aanbevelingen van de klankbordgroep Cultuur in de Spiegel. Canon Cultuurcel en het Departement CJSM werken in 2017 volop aan de uitrol van het plan door o.a. de expertopleiding cultuureducatie te organiseren.

Wat is Cultuur in de Spiegel? En hoe kan u daar vanuit uw werkveld mee op inzetten? Muzische lessen, schoolvoorstellingen, mediaprojecten, erfgoeduitstappen, rondleidingen in musea, culturele reizen, kunstenaars in de klas, artistieke workshops, schrijfwedstrijden, kunstprojecten met kwetsbare jongeren, voorleessessies, samenwerkingen tussen culturele organisaties en scholen … Cultuur en onderwijs raken elkaar op vele plaatsen en manieren. In de Expertopleiding Cultuureducatie 2017 leert u niet alleen meer over theorie, onderzoek en beleid maar krijgt u ook op basis daarvan input voor uw eigen beroepspraktijk.

In 10 sessies delen experten uit Vlaanderen en Nederland hun inzichten. Ze staan samen met u stil bij de 'grote vragen' die achter de dagelijkse praktijk van cultuur en onderwijs schuilgaan. Hun antwoorden op deze vragen stofferen ze met inzichten uit wetenschappelijke theorie en onderzoek.

Centraal in de opleiding staat de cultuurtheorie ‘Cultuur in de Spiegel’. Deze theorie werd ontworpen door Barend Van Heusden, professor cultuur en cognitie, en zijn onderzoeksteam aan de universiteit van Groningen. De theorie vormt vandaag al een belangrijke basis voor praktijk én beleid in Nederland en Vlaanderen (zie bv. het actieplan ‘Cultuur en onderwijs‘ van ministers Gatz en Crevits). Door deze Expertopleiding bent u helemaal mee met ‘Cultuur in de Spiegel’ en wat die theorie voor u en uw organisatie kan betekenen.

De Expertopleiding vindt plaats op afwisselend maandagavonden en woensdagnamiddagen, tussen april en oktober 2017. Elke van de 10 modules begint met een lezing, gevolgd door een discussie. Vervolgens worden de deelnemers uitgedaagd de inhoud toe te passen op de eigen beroepspraktijk. Uitgewerkte voorbeelden en wetenschappelijke artikels geven daartoe extra input. De deelnemers zelf werken tegen de laatste sessie van de Expertopleiding ook zelf aan een paper. In die paper (dat bv. de vorm kan hebben van een essay of een plan) past de deelnemer de inhoud van de Expertopleiding toe op het eigen werkveld.

Voor wie?

 • Directies, beleidsmedewerkers, praktijkontwikkelaars, educatieve begeleiders, pedagogische begeleiders, … uit het brede veld van Onderwijs en Cultuur
 • Max. 25 personen kunnen deelnemen. Bij meer inschrijvingen zullen de organisatoren een selectie maken op basis van de achtergrond en motivatie van de inschrijvers


Doelstellingen

 • Versterken, verbreden en verdiepen van kennis en inzicht op het vlak van cultuur en onderwijs
 • Kennis van actuele theorievorming, in het bijzonder – maar niet uitsluitend – ‘Cultuur in de Spiegel’
 • Verkenning van de mogelijkheden in het gebruik van de ‘Cultuur in de Spiegel’-theorie
 • Inzicht in de connecties tussen cultuurtheorie, praktijk en beleid
 • Ontwikkelen van een onderbouwde visie over cultuur en onderwijs, die kan meegenomen worden ter verrijking van het eigen werkveld
 • Intervisie en het delen van praktijken en ervaringen


Na deze Expertopleiding kan u:

 • Aspecten en voorbeelden van cultuur en cultuureducatie kritisch tegen het licht houden
 • Met theoretische inzichten op de praktijk van het culturele leren reflecteren
 • Scholen en cultuurinstellingen begeleiden in visieontwikkeling richting praktijk en procesbegeleiding


Meerwaarde

 • Academisch onderbouwd programma
 • Internationale partners en sprekers
 • Mogelijkheid tot netwerking
 • Lerend netwerk voor het verkennen van de mogelijkheden van theorie en de toepassingen ervan in de praktijk
 • Certificaat als Expert in CIS


Evaluatie
De deelnemers worden begeleid bij de uitwerking van een paper. Aan het eind van de expertopleiding worden de papers beoordeeld door de organisatoren van de opleiding.

Vervolg
Wie aan deze Expertopleiding deelneemt, mag zich expert noemen op het vlak van cultuureducatie. En dat betekent wat. Want wie dat wil, kan in die hoedanigheid rechtstreeks meewerken aan het beleid en de praktijk van cultuureducatie in Vlaanderen! Vanaf 2018 zullen CANON Cultuurcel en het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media beroep doen op de experts om met regelmaat input te geven aan het overheidsbeleid en ook om andere organisaties en/of scholen te begeleiden. Hoe dat zal verlopen, leert u tijdens de Expertopleiding.

Praktisch

3 april - oktober 2017, Brussel. Een gedetailleerd overzicht van het programma vindt u hier.

Prijs: gratis. De deelnemers engageren zich wel aanwezig te zijn op alle sessies én zijn bereid na afronding van de opleiding mee te werken aan het vervolg (zie hierboven).

Inschrijven kan online t.e.m. 6 februari 2017

Organisatie: CANON Cultuurcel, i.s.m. Departement CJSM, OCW, HIVA-KULeuven, RUGroningen, Ugent