Vlaamse Monumentenprijs 2011 | Oproep aan kandidaten

De Vlaamse Monumentenprijs bekroont elk jaar een persoon, een privé- of een openbare instelling voor een recente realisatie met belangrijke verdiensten op het vlak van monumentenzorg, landschapszorg of archeologie. De winnaar van de Vlaamse Monumentenprijs ontvangt een bedrag van 12.500 euro. De Vlaamse Monumentenprijs mikt naar een ruim deelnemersveld. Bij de beoordeling van de projecten gaat bijzondere aandacht naar duurzame realisaties met verdiensten op de volgende terreinen:

  • goed beheer van het onroerend erfgoed (door onderhoud, restauratie, consolidatie en herstel);
  • een evenwichtig en multifunctioneel gebruik, aandacht voor een duurzame, territoriale ontwikkeling;
  • een hedendaagse omgang met het onroerend erfgoed, bijvoorbeeld door een gepaste nieuwe bestemming, het gebruik van nieuwe technieken, de interactie met een nieuw ontwerp;
  • brede ontsluiting van het onroerend erfgoed en speciale aandacht voor sensibilisering en educatie;
  • interactie van het onroerend erfgoed met andere beleidsdomeinen zoals cultuur, ruimtelijke ordening, leefmilieu en toerisme.

De projecten worden beoordeeld op basis van de kandidatenfiche die u vindt op de website Onroerend Erfgoed of aanvraagt op onderstaand adres. Deelnemen kan tot en met 18 maart 2011. U stuurt deze fiche dan volledig ingevuld en samen met minimaal acht representatieve foto’s met de toestand voor en na de ingrepen (bij voorkeur digitaal) naar:

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, Afdeling Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid, Koning Albert II-laan 19 bus 10, 1210 Brussel.
E-mail: vlaamsemonumentenprijs@rwo.vlaanderen.be

Meer informatie over het reglement en het verdere verloop van deze wedstrijd vindt u eveneens op de website Onroerend Erfgoed of via vlaamsemonumentenprijs@rwo.vlaanderen.be.