Stadsarchief Leuven digitaliseert 433 jaar archief

Register Schepenbank Leuven, Itinera Nova

Het stadsarchief van Leuven startte in 2009 met Itinera Nova. Dat is een ambitieus project dat de Leuvense schepenbankregisters digitaliseert en ontsluit voor het publiek. Het gaat in totaal om meer dan 950.000 pagina’s, gespreid over goed 433 jaar. In de loop van de maand april krijgt u ruim de kans om kennis te maken met Itinera Nova.

Itinera Nova werd mee mogelijk gemaakt door een gemeenschap van actieve en enthousiaste vrijwilligers die de akten digitaliseerden en transcribeerden. Door hun inzet kunnen nu meer dan 10.000 akten over het leven van alledag in het laatmiddeleeuwse Leuven door iedereen online gelezen en doorzocht worden.

Ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject

Het Itinera Nova-project was vooreerst een ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject dat met steun van de Vlaamse Gemeenschap in drie fasen en over een periode van drie en een half jaar (van 1 maart 2009 tot 31 december 2012) liep. Een van de belangrijkste doelstellingen van het project was ook om de ontwikkelde methodes en werkinstrumenten voor andere digitaliseringsprojecten van omvangrijke handgeschreven archiefbronnen beschikbaar te stellen.

Tentoonstelling

Op 21 april 2013, tijdens Erfgoeddag, opent in het historische stadhuis, op de plaats waar de schepenregisters tot stand kwamen, een tentoonstelling over Itinera Nova. Schepen Denise Vandevoort licht toe: “We stellen het project in al zijn facetten voor en belichten een aantal resultaten, die we samen met en dankzij onze vrijwilligers de afgelopen jaren hebben gerealiseerd.” De tentoonstelling kreeg als titel De Leuvense schepenbank: een tijdloze blik op het leven van alledag in Leuven en omstreken mee. U krijgt te zien welke boeiende informatie over ons verleden nu en voor het eerst wereldwijd toegankelijk gemaakt wordt.

Colloquium

Op 25 en 26 april 2013 organiseert het stadsarchief het internationaal colloquium Tools, people & history, waarin de belangrijkste bevindingen van het project wetenschappelijk onder de loep genomen worden. Stadsarchivaris Marika Ceunen schetst het programma: “Op donderdag 25 april focussen we op de technische aspecten van het project: de digitalisering, het transcriptieplatform, de annotatietool voor index én op de vrijwilligerswerking. Op de tweede congresdag zullen verschillende onderzoekers de inhoud van de schepenbankregisters belichten, om de informatiewaarde en de onderzoeksmogelijkheden van deze rijke bron te duiden.”

Toekomst

De positieve resultaten - zowel qua digitalisering van de registers als qua ontsluitingsmethodiek - overtuigden het stadsbestuur van Leuven van de noodzaak om het aangegane engagement te continueren. Schepen Denise Vandevoort: “De stad Leuven doet dit in de eerste plaats via de verdere tewerkstelling van een projectmedewerkster, die zich ook de volgende jaren kan toeleggen op het afronden van de digitalisering van de registers en op de continuering van de inhoudelijke ontsluiting via de dynamische vrijwilligersgemeenschap. Het project Itinera Nova is na de drie en een half jaar ontwikkelingsgerichte opstart dus niet afgelopen. Wij gaan verder op de ingeslagen weg.”

Meer informatie vindt u op de website van Itinera Nova.