Oproep aan kandidaten voor de Vlaamse Monumentenprijs 2009

De Vlaamse Monumentenprijs bekroont elk jaar een persoon, een privé- of een openbare instelling voor een recente realisatie met belangrijke verdiensten op het vlak van monumentenzorg, landschapszorg of archeologie. De winnaar van de Vlaamse Monumentenprijs ontvangt een bedrag van 12.500 euro. De Vlaamse Monumentenprijs mikt naar een ruim deelnemersveld. Bij de beoordeling van de projecten, gaat bijzondere aandacht naar duurzame realisaties met verdiensten op de volgende gebieden:

  • een hedendaagse omgang met het onroerend erfgoed, bijvoorbeeld door een gepaste nieuwe bestemming, het gebruik van nieuwe technieken, de interactie met een nieuw ontwerp;
  • brede ontsluiting van het onroerend erfgoed en speciale aandacht voor sensibilisering en educatie;
  • kwaliteitsvol beheer van het onroerend erfgoed (onderhoud, restauratie, consolidatie en herstel);
  • interactie van het onroerend erfgoed met andere beleidsdomeinen zoals cultuur, ruimtelijke ordening, leefmilieu.

De projecten worden beoordeeld op basis van een kandidatenfiche die u vindt op de website Onroerend Erfgoed of die u kunt aanvragen op het onderstaande adres. U stuurt de ingevulde fiche, samen met minimaal acht representatieve foto’s met de toestand voor en na de ingrepen (bij voorkeur digitaal), voor 13 maart 2009 naar:

Inge Appermont, Departement RWO, Afdeling Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid, Koning Albert II-laan 19 bus 10, 1210 Brussel

e-mail: onroerenderfgoedbeleid@rwo.vlaanderen.be

Meer informatie over de Vlaamse Monumentenprijs 2009 en over de procedure vindt u terug op de website.

Opening / lancering
Monumentenprijs