Geven voor erfgoed en cultuur in België | Een drieluik

Een succesvolle geefcultuur is het resultaat van het samenspel van drie, op elkaar inwerkende elementen: een stimulerend overheidsbeleid, een adequate fondsenwervingspraktijk én gemotiveerde gevers. Wie over een goed inzicht beschikt over elk van deze drie elementen, heeft de sleutel in handen om successen te boeken. Precies over die drie onderdelen gaat dit driedelige colloquium, een initiatief van de Koning Boudewijnstichting en FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.

Samen willen de Koning Boudewijnstichting en FARO de geefcultuur in ons land, en in het bijzonder de geefcultuur ten gunste van cultuur en erfgoed, tegen het licht houden. Wat is er nodig – bij beleidsmakers, culturele en erfgoedinstellingen én gevers –  om oude en nieuwe vormen van mecenaat en fondsenwerving te stimuleren? Waar ontbreekt het aan? En wie kan wat doen?

De aanleiding is dat het steeds duidelijker wordt dat de overheid niet meer alle (en vaak dringende) investeringen in erfgoed en cultuur voor haar rekening kan blijven nemen. Andere maatschappelijke noden leggen een steeds groter beslag op de beschikbare overheidsmiddelen.

Dit drieluik is bedoeld voor beleidsmakers, culturele en erfgoedorganisaties, fondsenwervers, schenkers, notarissen, private bankers, consultants en andere intermediairs.

Deel 1. Overheid en filantropie. Geven in internationaal perspectief

Vrijgevigheid is niet in eerste instantie een kwestie van fiscale voordelen, maar ze vormen zeker een stimulerende factor. Overheden kunnen weliswaar een cruciale impuls geven aan fondsenwerving en aanvullende financiering. In Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk of de Verenigde Staten zijn er diverse fiscale stimulansen. Wat is het resultaat op het terrein? Merkt men een duidelijke stijging van de schenkingen?

Vlaanderen pakt uit met een Witboek over aanvullende financiering, met bijzondere focus op cultuur. Er liggen dan ook kansen, en zowel de regionale als de federale overheden kunnen hiertoe een bijdrage leveren. Hoe maken zij, met behulp van nieuwe stimulerende maatregelen, een mentaliteitsomslag mee mogelijk? Welke instrumenten zijn nodig? Wat is de rol van de diverse overheden?

Deze thematiek belichten we in het eerste luik van ons programma, op maandag 6 juni 2016 (9.30 - 16.30 uur) in het BELvue Museum, Paleizenplein 7, Brussel. Inschrijven is gratis en kan via www.geefomcultuur.be. Schrijf snel in, het aantal plaatsen is beperkt.

Met: Dominique Allard (directeur Koning Boudewijnstichting), Sven Gatz (Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel), Ian MacQuillin (Rogare, University of Plymouth), Jean-Paul Warmoes (executive director KBFUS) en vele anderen!

Deel 2. Fondsenwerving: de investering waard?

Culturele organisaties en erfgoedinstellingen moeten naast subsidies ook meer en meer een beroep doen op andere middelen om hun basistaken goed te kunnen vervullen. Ze doen actief aan fondsenwerving, maar hun financieringsmix blijft doorgaans nog onevenwichtig, met een vrij groot deel inbreng van publieke middelen.

Veel instellingen trachten – meer nog dan vroeger – in te zetten op het verwerven van schenkingen, giften of legaten en op het versterken van hun (bedrijfs)mecenaat. Ze proberen ook hun inkomsten uit eigen economische activiteiten te verhogen. Dit vraagt erg veel inspanningen én investeringen. Bovendien is succes niet gegarandeerd in een ‘geefklimaat’ dat sterk onderhevig is aan macro-economische fluctuaties. Hoe kan u het aanpakken? Wat zijn de kritische succesfactoren voor een geslaagde financieringsmix? En wat kan er (nog) beter? Hoe doen de succesvolle spelers het?

Dit tweede luik is een onderdeel van het Groot Onderhoud, het sectorevenement van FARO, op 11 oktober, te Antwerpen (KBC-toren). Meer info op www.hetgrootonderhoud.be.

Deel 3. De geheimen van de geefmotivatie. Hoe speelt u beter in op de verwachtingen van schenkers?

Uit onderzoek en ervaring blijkt dat er een wil is om te geven, maar dat donateurs cultuur en erfgoed nog te zeer links laten liggen als ze een goed doel willen steunen. Dat komt omdat ze cultuur- en vooral ook erfgoedinstellingen nog te weinig als een goed doel beschouwen.  

Een potentiële schenker moet op een heel andere manier aangesproken worden dan een subsidiërende instelling.  Daar is men zich vaak niet voldoende bewust van. Er is dus nood aan sensibilisering. Hoe gaan instellingen best de dialoog aan met donateurs? Wat drijft donateurs bij hun keuzes? Wat zijn hun verwachtingen? En spreekt u wel dezelfde taal?

Dit derde en laatste deel vindt plaats in Brussel  tijdens BRAFA, op 26 januari 2017. Meer informatie hierover vindt u hier.