Erfgoed & zorg: faro-tijdschrift brengt inspiratie voor Erfgoeddag 2017

Op 23 april 2017 staat de jaarlijkse Erfgoeddag in het teken van zorg. Daarmee reikt de cultureel-erfgoedsector de hand aan zorginstellingen en zorgverleners. Ze worden uitgenodigd om ook aandacht te hebben voor het erfgoed dat in de zorgsector tot stand komt en om in de zorgende praktijk meer gebruik te maken van het materiële en immateriële erfgoed. Tegelijk wordt ook de materiële en borgende zorg die we aan erfgoed moeten besteden om het overdraagbaar te houden voor het publiek zichtbaar gemaakt. Als wegbereider en inspiratiebron voor de komende Erfgoeddag bevat het herfstnummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed een uitgebreid focusdossier over erfgoed & zorg.

Via duidende bijdragen en heel veel praktijkvoorbeelden maakt het focusdossier duidelijk dat het bij erfgoed, verleden, herinnering en zorg om een cluster van zeer veelzijdige relaties gaat. De vergrijzing van onze samenleving, de daarmee gepaard gaande exponentiële toename van mensen die zelf of in hun omgeving met dementie geconfronteerd worden, de impact van sterk groeiende zorgbehoeften op de zorgsector en de vermaatschappelijking van de zorg: het zijn allemaal tendensen die raakvlakken hebben met de manier waarop we met cultureel erfgoed omgaan en hoe we het potentieel inzetten met ook andere dan louter culturele doelstellingen. Ook in Vlaanderen experimenteren musea vandaag volop met deze maatschappelijke uitdagingen. Ze gaan op zoek naar een haalbare invulling van nieuwe rollen en zetten partnerschappen op met zorgverleners in hun omgeving. Het focusdossier biedt een staalkaart van dergelijke verkennende trajecten in een tiental Vlaamse musea.

Bart De Nil en Ans Van de Cotte gingen op studiereis naar Engeland, waar de aandacht voor zorgeffecten via erfgoedwerking al langer bestaat. In hun bijdrage pleiten ze ervoor om in de samenwerking tussen erfgoed- en zorginstellingen vooral ook de blik en de noden van de zorgverleners mee voorop te stellen. Griet Blanckaert schetst in vogelvlucht de geschiedenis van onze zorgende omgang met erfgoedobjecten en wijst op de noodzaak om niet alleen te blijven onderzoeken hoe de fysieke conditie en de bewaaromstandigheden van collecties geoptimaliseerd kunnen worden, maar om vooral ook te investeren in de verbetering van de actuele toestand.

Naast het uitgebreide focusdossier bevat dit herfstnummer ook nog enkele andere bijdragen. Jeroen Walterus schetst een stand van zaken omtrent de digitalisering van het cultureel erfgoed in Vlaanderen op basis van de bevraging voor het Cijferboek cultureel erfgoed 2014. Pieter Deknudt roept Vlaanderen op om op 1 november van kerkhoven ook ontmoetingsplaatsen te maken met een eigentijds maar ingetogen collectief moment van dodenherdenking. Noortje Lambrichts gaat op basis van haar masterscriptie in op de vraag in welke mate de Vlaamse archiefsector al openstaat voor echte participatie en wat het verschil is met gemeenschapsarchieven. Rob Belemans belicht de wereld van de Europese krijgskunsten als een immaterieel-erfgoedgemeenschap met oog voor historische studie en levende praktijk. In de rubriek Ten voeten uit deelt Sigrid Bosmans van Musea Mechelen ten slotte haar gouden tip voor een geslaagde erfgoedwerking.

faro?

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw.

faro verschijnt viermaal per jaar (maart, juni, september en december), telt gemiddeld 60 pagina’s en richt zich tot het brede cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen (archieven, bewaarbibliotheken, documentatiecentra, erfgoedcellen, erfgoedverenigingen, musea, sector volkscultuur …) en iedereen die van ver of nabij daarmee te maken heeft (overheden, pers, media, bibliotheken, scholen …).

faro wil via actuele bijdragen en een frisse vormgeving bijdragen tot de verspreiding van kennis en praktijkervaring op het vlak van roerend en immaterieel cultureel erfgoed en de cultuur van alledag. faro bestellen kan online of via het telefoonnummer 02 213 10 64. Losse nummers kosten 8 euro, een jaarabonnement (vier nummers) kost 25 euro. Het tijdschrift wordt ook verkocht via 30 betere boekhandels in Vlaanderen en Brussel.

U kan faro ook online lezen, via ons ISSUU-account.

faro | Tijdschrift over cultureel erfgoed