DEN publiceert onderzoeksverslag Nulmeting Archief 2020

Digitaal Erfgoed Nederland onderzocht in opdracht van Archief 2020 hoe ver de Nederlandse archiefsector is met het duurzaam beheren en beschikbaar stellen van digitale informatie. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er in de periode tot 2013 stappen zijn gezet en dat de ‘sense of urgency’ er is. Er moet echter nog veel gebeuren.

De meest opvallende bevindingen uit het rapport zijn het achterblijven van beleid ten opzichte van de ‘digitale praktijk’, het ontbreken van standaardisatie in digitaal beheer en het e-depotvraagstuk waar veel informatie- en archiefinstellingen mee kampen: zelf ontwikkelen of wachten op een landelijke aanpak.

Het rapport concludeert dat de archiefsector wel de urgentie voelt om toe te werken naar goede voorzieningen voor langdurig beheer van digitaal archiefmateriaal. Belangrijke beslissingen moeten genomen worden over toekomstige verantwoordelijkheden als het gaat om beleid, infrastructuur, organisatie en samenwerking. Ook zou de archiefsector meer werk moeten maken van een betere en grootschaligere kwantitatieve onderbouwing van hun digitaal duurzame activiteiten.

Over het onderzoeksrapport

Het rapport van DEN is een schets op basis van bewerking van kwantitatieve gegevens uit breder onderzoek naar de digitale praktijk bij erfgoedinstellingen. Het maakt deel uit van de zogeheten nulmeting van Archief 2020 bij de archief- en informatiesector; een ijkpunt om de voortgang te kunnen meten op het gebied van digitale duurzaamheid en toegankelijkheid tijdens de looptijd van het programma (2013-2016). De verzamelde gegevens zijn onder andere afkomstig van de Europese projecten ENUMERATE en APEx, de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid, de Erfgoedinspectie, eigen onderzoek van DEN en een expertmeeting.

Lees het volledige onderzoeksverslag van DEN.

Bron: DEN