FARO-nodenbevraging

Persoon met VR-bril voor een muur van data. Foto: NoName_13 via Pixabay

Titel

FARO-nodenbevraging. Onderzoek naar de noden en verwachtingen van de Vlaamse cultureel-erfgoedorganisaties en hun medewerkers

Centrale onderzoeksvraag/vragen

In de beheersovereenkomst 2019-2023 die FARO afsloot met de Vlaamse overheid staat vermeld dat het steunpunt zich engageert om een nodenbevraging uit te voeren bij zijn stakeholders, om zo beter te kunnen inspelen op de noden en verwachtingen die leven in het Vlaamse erfgoedveld.

Om aan deze vraag te beantwoorden lanceerden we in het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 twee e-surveys. Via een eerste enquête peilden we naar de noden van de erkende en/of gesubsidieerde erfgoedorganisaties. Met de tweede enquête focusten we op de individuele erfgoedwerkers werkzaam in het brede erfgoedveld.

In beide enquêtes namen we ook een apart covidluik op, waarmee we wilden nagaan wat de impact was/is van de coronacrisis op het erfgoedwerk in Vlaanderen. Daarnaast maakten we van de nodenbevraging gebruik om te peilen naar de tevredenheid over FARO en zijn dienstverlening.

Belangrijkste bevindingen

1. Met welke noden kampen cultureel-erfgoedorganisaties en individuele erfgoedwerkers?

Erfgoedorganisaties hebben het meest nood aan ondersteuning bij:

 • het digitaliseren en online ontsluiten van erfgoed,
 • het ontwikkelen van een digitale dienstverlening voor gebruikers/bezoekers,
 • het participatief betrekken bij de werking van diverse groepen in de samenleving,
 • het aanbieden van advies en vorming.

De nood aan ondersteuning varieert wel naargelang werksoort (museum, archief, dienstverlener …).

De noden zijn vaak heel particulier en verschillend van werkproces tot werkproces. Desondanks zijn er een aantal algemene vaststellingen mogelijk:

 • Er is een gebrek aan middelen en tijd.
 • Er is een gebrek aan kennis en expertise.

Dit geeft aanleiding tot:

 • structurele achterstanden die niet weggewerkt geraken.
 • taken en/of rollen die niet of onvoldoende kunnen uitgevoerd of opgenomen worden.
 • gebrek aan strategische visievorming of langetermijnplanning over bepaalde thema’s.
 • het op het achterplan verzeilen van bepaalde functies en werkprocessen (international werking, onderzoek ...).

2. Hoe kan FARO de organisaties of individuele erfgoedwerkers hierbij ondersteunen?

Uit de nodenbevraging komen weinig heel concrete en/of vernieuwende voorstellen naar voren. De concrete voorstellen grijpen vaak terug naar al eerder beproefde (maar niet altijd succesvolle) recepten. Daarnaast zijn er veel generieke voorstellen die wijzen op het belang van de bestaande basiswerking en dienstverlening van FARO:

 • Kennispartner en -broker
 • Vormingen en opleidingen
 • Advies, begeleiding en ondersteuning
 • Onderlinge kennis- en expertisedeling
 • Visieontwikkeling
 • Onderzoek
 • Pleitbezorger

Ten slotte blijkt uit de bevraging bij zowel de cultureel-erfgoedorganisaties als bij de individuele erfgoedwerkers dat de tevredenheid over FARO en zijn dienstverlening groot is.

3. Wat zijn de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen waarop cultureel-erfgoedorganisaties de komende jaren in hun cultureel-erfgoedwerking willen inspelen?

 • Diversiteit en digitalisering
 • Vergrijzing, participatief werken, maximale toegankelijkheid, maatschappelijke relevantie, duurzaamheid …

Waarom is dit onderzoek relevant voor uw erfgoedorganisatie?

Via de nodenbevraging, die FARO eens per beleidsperiode organiseert, peilen we naar de noden en behoeften van ons doelpubliek. Het geeft u als erfgoedorganisatie en individuele erfgoedwerker niet alleen de kans om deze noden en behoeften te expliciteren, maar door de analyse op (sub-)sectoraal niveau komt u ook te weten hoe uw noden en behoeften zich verhouden tot deze van andere organisaties en/of erfgoedwerkers.

Methode

Een eerste kwantitatieve onderzoeksfase aan de hand van twee e-surveys (een op organisatieniveau en een gericht op individuele erfgoedwerkers) werd gevolgd door een kwalitatieve onderzoeksfase. Daarbij werden de open antwoorden verder geanalyseerd en werden de onderzoeksresultaten teruggekoppeld naar en besproken met vertegenwoordigers van de verschillende subsectoren.

Doelgroep

De primaire doelgroep van FARO: door de Vlaamse overheid erkende en/of gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties en de mensen die er tewerkgesteld zijn.

Uitvoerders

Alexander Vander Stichele & Saidja Steenhuyzen

Periode

Najaar 2020, voorjaar 2021

Link naar publicatie