De opdrachten van FARO

Het steunpunt is er om het cultureel erfgoedveld te versterken en te ondersteunen, en dit binnen het beleidskader van het Cultureel-erfgoeddecreet. Het is daarbij de bedoeling om de hoofddoelen van het nieuwe decreet te realiseren.

1° een cultureel-erfgoedbeleid uit te bouwen, namelijk vanuit een geïntegreerde aanpak een kwaliteitsvolle en duurzame zorg voor en ontsluiting van het cultureel erfgoed te stimuleren;

2° een netwerk van erfgoedorganisaties tot stand te brengen om de cultureel-erfgoedbeleving bij burgers te cultiveren, te representeren, te erkennen en te valoriseren;

3° een verdere ontwikkeling van de verschillende cultureel-erfgoedpraktijken, de museologie, de archiefwetenschap en het hedendaags documentenbeheer, de informatie- en bibliotheekwetenschap en de etnologie te stimuleren;

4° binnen het cultureel-erfgoedbeleid de nodige aandacht voor interculturaliteit te ontwikkelen.

(Art. 3, §1 van het decreet)

In het cultureel-erfgoeddecreet worden de kerntaken van het steunpunt verder beschreven als een cluster van opdrachten rond praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling, beeldvorming en communicatie.

Het steunpunt vertaalt de diverse decretale opdrachten en functies in een beleidsplan, dat om de vijf jaar wordt ingediend bij de overheid. Momenteel loopt het beleidsplan over de periode 2009-2011. Daarna volgt een plan voor de volle beleidsperiode van vijf jaar, conform het Erfgoeddecreet. Op basis van het beleidsplan sluit het steunpunt een beheersovereenkomst af met de Vlaamse regering die een werkingssubsidie toekent. Jaarlijks stelt het steunpunt ook een actieplan op.