Evaluatie van 20 jaar Erfgoeddag

Cultuurbibliotheek Brugge, Stock Laureyns © FARO

Titel

Evaluatie van 20 jaar Erfgoeddag bij deelnemende organisaties en lokale/regionale coördinatoren (‘de deelnemers’).

Centrale onderzoeksvraag/vragen

 • Waarom doen deelnemers mee aan Erfgoeddag? Wat is hun motivatie? Wat is de meerwaarde voor hen? Waarop moet FARO in de toekomst inzetten? 
 • Hoe ervaren de deelnemers het format, de dienstverlening en de communicatie van Erfgoeddag? Hoe kunnen deze zaken aangepast, geactualiseerd of scherper gesteld worden om het evenement ‘futureproof’ te maken? 
 • Hoe kan het financieringskader voor Erfgoeddag duurzaam versterkt worden? 

Belangrijkste bevindingen

Motivatie om deel te nemen 

 • Erfgoeddag biedt organisatoren vooral de kans een ander/nieuw publiek aan te trekken en meer bekendheid te genereren op lange termijn.  
 • Coördinatoren zien vooral meerwaarde in het opzetten van (nieuwe) samenwerkingen en het in de kijker zetten van het erfgoedaanbod. 

Erfgoeddag als format 

 • Het thema wordt gezien als een creatieve stimulans, maar moet flexibel worden toegepast. 
 • Erfgoedwerkers blijven fan van fysieke activiteiten. Het digitale kan aanvullend, maar beperkt. 
 • Het momentum van een dag mag niet verlaten worden, al geniet een (beperkte) verlenging, zoals een weekend, in functie van de geleverde inspanning wel de voorkeur. 
 • De bevraagde deelnemers zien een versterkende kans in een samenwerking tussen Erfgoeddag en Open Monumentendag, zonder te verduidelijken op welke manier. 

Rol en ondersteuning van FARO

 • De regionale communicatiecampagnes hebben voor de deelnemers een grote meerwaarde, zeker voor wat betreft de bezoekersaantallen. De nationale campagne moet inzetten op algemene bekendheid en draagvlak creëren. Al zijn er enkele vraagtekens over het bereik. 
 • FARO zou deze nationale campagne verder op punt moeten zetten en daarmee ‘erfgoed’ meer bekend en meer tastbaar maken bij het grote publiek. 
 • Met liefst een specifieke focus op jongeren, een doelpubliek dat erfgoedorganisaties nu nog (te) moeilijk bereiken. 
 • Voor verdere ondersteuning wordt er vooral beroep gedaan op lokale en/of regionale coördinatoren. FARO kan hierin het brede kader aanleveren en tips en tricks delen omtrent bijvoorbeeld samenwerkingen opzetten, efficiënt campagne voeren, hoe jongeren bereiken, enzovoort. 

Financieringskader 

 • Het gratis karakter van Erfgoeddag wordt liefst behouden. De vrees voor een negatieve impact op de bezoekersaantallen is te groot. 
 • De eigen investering van de deelnemende organisaties is al hoog. De tijdsinvestering is voor bijna een derde van de deelnemers zelfs te hoog in verhouding tot wat ze oplevert. Het leveren van een bijkomende financiële bijdrage in ruil voor ondersteuning botst dan ook op weerstand. 

Waarom is dit onderzoek relevant voor uw erfgoedorganisatie?

Erfgoeddag is al meer dan 20 jaar het grootse toonmoment voor en van de cultureel-erfgoedsector. Het brengt de rijkdom, verscheidenheid en het potentieel van al het roerend en immaterieel cultureel erfgoed dat Vlaanderen en Brussel rijk is onder de aandacht van zoveel mogelijk mensen. 

Op basis van deze evaluatie wordt de toekomst van Erfgoeddag verder uitgedacht. Eén ding is zeker: Erfgoeddag moet en zal er zijn in de toekomst. Daarnaast zal er wat ‘aan de knoppen gedraaid worden’.  

En dat zal u, als deelnemer aan Erfgoeddag, duidelijk merken. U gaf rijkelijk uw mening en daar houdt FARO rekening mee. In de komende jaren wordt verder gebouwd op deze resultaten en zullen er alvast meer groeimogelijkheden komen in het bereiken van jongeren. Ook een herstructurering van de ondersteuning door FARO enerzijds en door de regionale en lokale coördinatoren anderzijds, dringt zich op. 

Methode

 • Online vragenlijst, met een respons van 22% (190 respondenten).
 • Online focusgroepen, met in totaal 13 deelnemers.

Doelgroep

Erfgoedorganisaties en lokale/regionale coördinatoren die in de afgelopen vijf jaar deelnamen aan Erfgoeddag.

Uitvoerders

Onderzoeksbureau Profacts onder begeleiding van FARO en een externe klankbordgroep. 

Periode

Najaar 2021