Vlaam­se Re­ge­ring lan­ceert op­roep voor kunst­op­drach­ten in de pu­blie­ke ruim­te

Wesley Meuris, Memento - Borgloon. Foto: Kristof Vrancken / Z33 via Flickr.com, CC BY-NC-ND 2.0

In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht lanceert de minister van Cultuur een nieuwe projectoproep die de realisatie van kwaliteitsvolle kunstwerken in de publieke ruimte mogelijk maakt.

De publieke ruimte biedt heel wat interessante aanleidingen voor het realiseren van kunstwerken. Naast de vele sport- en belevingsinitiatieven, kan de realisatie van kunstwerken in de publieke ruimte inspelen op de behoefte van inwoners aan kunst- en cultuurbeleving. Deze projectoproep zet in op de volgende doelstellingen: 

  • de realisatie van kwaliteitsvolle kunstwerken in de publieke ruimte;
  • een breed publiek in contact brengen met hedendaagse kunst;
  • stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen verschillende actoren ter bevordering van het creëren van maatschappelijk draagvlak;
  • bijdragen aan de specifieke betekenis en beleving van allerlei soorten plekken en situaties in Vlaanderen;
  • het debat stimuleren rond maatschappelijke thema’s en transities;
  • de waarde van de publieke ruimte voor de samenleving zichtbaar maken.

Het doel is het verlenen van een kunstopdracht aan een professionele kunstenaar voor of vanuit een interessante maatschappelijke context of situatie. Dit kan door een voorstel in te dienen dat zich duidelijk verbindt met een specifieke locatie in de publieke ruimte. Maar ook een project dat niet aan een specifieke plek gebonden is of een situatie die voor een gemeenschap een maatschappelijke meerwaarde heeft, kan een aanleiding zijn voor een kunstopdracht.

De concrete zichtbaarheid of ervaring in de publieke ruimte kan zowel permanent als tijdelijk, materieel of immaterieel, of van voorbijgaande aard zijn. De focus kan liggen op het proces maar het uiteindelijk artistiek resultaat is publiek ervaarbaar, toegankelijk of zintuigelijk waarneembaar in de (semi-)publieke ruimte.

Voorwaarden en indiendata

Wie kan aan­vra­gen? Publieke actoren uit alle domeinen en sectoren van de samenleving kunnen ten laatste op 14 juni 2021 om 12.00 uur 's middags een aanvraagdossier indienen voor financiële ondersteuning voor de realisatie van een kunstopdracht in de (semi-)publieke ruimte.

De aanvrager gaat met zijn project een sectoroverschrijdend samenwerkingsverband aan. Dit kan zowel bestaan uit samenwerkingsverbanden tussen verschillende maatschappelijke diensten als tussen rechtspersonen, natuurlijke personen en/of rechtspersoonlijkheden van privaat recht uit verschillende maatschappelijke sectoren. Een natuurlijke persoon kan met een initiatief naar een potentiële aanvrager stappen en partner zijn in een samenwerkingsverband.

Meer informatie vindt u hier.

In­fo­ses­sies

Op woensdag 19 mei 2021 en op woensdag 2 juni 2021 (telkens van 10.00 tot 11.00 uur) organiseert het Departement CJM online infosessies over deze subsidielijn. Tijdens de presentaties worden de inhoudelijke contouren van deze stimuleringsregeling verduidelijkt wordt meer uitleg gegeven over de aanvraagtool KIOSK.

De infosessies worden ook opgenomen, zodat u ze later kunt herbekijken. Inschrijven kan via deze link, t.e.m. de vrijdag voordien.

Hebt u verder nog vragen?

Foto: Wesley Meuris, Memento - Begraafplaats Borgloon. Foto: Kristof Vrancken / Z33 via Flickr.com, CC BY-NC-ND 2.0

Faro