Nieu­we op­roep in­haal­be­we­ging di­gi­ta­le col­lec­tie­da­ta

Foto: Bundesarchiv, B 145 Bild-F001343-0005 / Unterberg, Rolf / CC-BY-SA 3.0

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media lanceert een nieuwe inhaalbeweging omtrent digitale collectiedata in de cultureel-erfgoedsector. Het doet dat in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse Regering.

Sinds 2018 is er een subsidiereglement voor het realiseren van een inhaalbeweging rond digitale collectieregistratie in de cultureel-erfgoedsector. Dit reglement sluit aan bij de beleidsprioriteiten inzake digitalisering die in de nieuwe legislatuur opnieuw bevestigd zijn in o.a. het regeerakkoord en de beleidsnota Cultuur, en de strategische visienota cultureel erfgoed.

Aansluitend op het relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse Regering werd besloten een extra oproep van de inhaalbeweging digitale collectiedata te lanceren, waardoor organisaties nieuwe aanvragen kunnen indienen. Deze oproep staat dus los van reeds lopende projecten die via eerdere oproepen ondersteund worden. 

In het nieuwe reglement wordt verder ingezet op het inhalen van achterstanden op het vlak van digitale collectieregistratie, maar de registratie moet vertrekken vanuit een overkoepelende digitale visie van de organisatie. Daarbij moeten nieuwe en verbeterde digitale collectiedata gebruikt worden, met de nadruk op het maatschappelijk valoriseren ervan. De duurzame verankering van de resultaten staat hierbij centraal.

Be­ge­lei­ding door mee­moo

Net als vorig jaar wordt een intensieve externe begeleiding voorzien onder de regie van meemoo, Vlaams instituut voor het archief. Deze begeleiding wordt zowel bij het voorbereiden van een aanvraag als bij de uitvoering aangeboden. Bij de beoordeling van de projectaanvragen zal ook rekening gehouden worden met de wijze waarop er in het project expertise wordt aangetrokken van externe partners, in het bijzonder door de begeleiding van meemoo.

Wie kan aan­vra­gen?

De doelgroep van de nieuwe oproep is uitgebreid ten opzichte van de vorige oproep. Dit jaar kunnen alle organisaties met een werkingssubsidie op basis van het Cultureelerfgoeddecreet een aanvraag indienen, zowel collectiebeherend als dienstverlenend.

  • Collectiebeherende organisaties (zowel landelijk als regionaal ingedeeld) kunnen zelf een aanvraag indienen of optreden als coördinator voor een samenwerkingsverband van meerdere collectiebeherende organisaties, waarvan steeds minimaal één organisatie een werkingssubsidie op basis van het Cultureelerfgoeddecreet moet ontvangen.
  • Dienstverlenende organisaties (zowel met een landelijke als regionale dienstverlening) treden voor een aanvraag op als coördinator voor een samenwerkingsverband van meerdere collectiebeherende organisaties, waarvan steeds minimaal één organisatie een werkingssubsidie op basis van het Cultureelerfgoeddecreet moet ontvangen.

Praktisch

  • U kunt een aanvraag indienen via KIOSK, vanaf 27 mei. De uiterste indiendatum is 1 oktober 2021.
  • Projecten kunnen zowel eind 2021 als begin 2022 van start gaan. Alle projecten moeten uiterlijk op 31 december 2023 afgerond zijn.
  • Voor elk gehonoreerd project wordt een richtbedrag van 150.000 euro vooropgesteld voor een project dat minimaal twee jaar loopt. Voor kortere projecten wordt het richtbedrag verhoudingsgewijs verminderd. Projecten die uitgevoerd worden vanuit een samenwerkingsverband van meerdere collectiebeherende organisaties kunnen een hoger bedrag motiveren, op basis van het aantal deelnemende partners. 
  • Reglement, voorwaarden en criteria.

We­bi­nar op 24 juni

Op donderdag 24 juni 2021, van 10.00 tot 11.00 uur, organiseert het Departement CJM samen met meemoo een webinar over deze subsidielijn. Er wordt toelichting gegeven bij het reglement, de voorwaarden en criteria, en de begeleidende rol van meemoo. Inschrijven kan via dit formulier, vóór 22 juni. 

On­li­ne pitch­mo­ment voor pro­ject­aan­vra­gen in wor­ding

Meemoo organiseert op 25 en 26 augustus 2021 een online pitchmoment voor projectaanvragen in wording. Meemoo staat immers in voor de begeleiding voor en tijdens de subsidieaanvraag en bij de eventuele uitvoering van het project. Tijdens de pitch krijgt u als kandidaat-indiener 15 minuten om in een videocall uw projectvoorstel kort toe te lichten aan meemoo-medewerkers. Op die manier brengen ze in kaart welke aanvragen in de maak zijn, kunnen ze een eerste advies geven en afspraken met u maken voor verdere begeleiding bij de aanvraag. Met vragen over dit pitchmoment kunt u steeds terecht bij Astrid Vergauwe.

Bron: Departement CJM
Foto: Bundesarchiv, B 145 Bild-F001343-0005 / Unterberg, Rolf / CC-BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Faro