Expert in de klas 3 van start gegaan

Expert in de klas

Expert in de klas is een innovatieve educatieve methode die breedbandtechnologie implementeert in het onderwijs. Bedoeling is dat leerlingen via een webconferentieverbinding live in de klas praten met erfgoedexperts in hun werkomgeving. Hierdoor creëert men een unieke kans om kennis van buiten de schoolmuren op een interactieve manier binnen de vertrouwde klasomgeving over te brengen. Leerlingen kunnen op deze manier kennismaken met de werking van erfgoedinstellingen zoals musea, archieven, erfgoedbibliotheken enzovoort.

De Arteveldehogeschool Gent ontwikkelde een didactisch frame voor Expert in de klas waarmee enkele erfgoedinstellingen aan de slag gingen en een aanbod creëerden voor het onderwijs: www.expertindeklas.be. In de nota Groeien in cultuur (2012) van de ministers Pascal Smet en Joke Schauvliege wordt Expert in klas gezien als een methodiek om door middel van ICT een brede leer- en leefomgeving te creëren. U kan er meer over lezen in dit dossier.

Uit de onderzoeksrapporten Erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs (2007) en Van denken naar doen (2008) blijkt dat in het buitengewoon onderwijs significant minder aandacht besteed wordt aan erfgoededucatie dan in het lager of algemeen secundair onderwijs. Uit de enquêtes en focusgroepen die in het kader van deze onderzoeken werden gevoerd blijkt immers dat de erfgoedsector haar aanbod vooral toespitst op het lager onderwijs en het ASO. Ook het aanbod dat tot nu toe werd gecreëerd voor Expert in de klas is uitsluitend gericht op het lager en algemeen secundair onderwijs.

Het leek ons vanuit FARO dan ook niet meer dan billijk dat we een vervolgproject van Expert in de klas zouden uitwerken waarbij we ons focussen op het buitengewoon onderwijs. We kregen van Vlaams minister Schauvliege de middelen om in de loop van het schooljaar 2012-2013 een pilootles te organiseren die de methodologie om aanbod te creëren voor kinderen met een autismespectrumstoornis zal documenteren. Deze testles zal worden gedocumenteerd in een handleiding over hoe u een bestaand aanbod in een museum kan vertalen naar kinderen met autisme. Daarbij wordt geantwoord op vragen zoals: welke aanpassingen zijn er nodig? Waar is extra ondersteuning wenselijk? Welke bijkomende expertise vergt dit voor de erfgoedinstelling én voor de school?

Concreet zullen er in de tweede helft van april 2013 twee webconferentieverbindingen worden opgezet tussen MPI De Oase en het museum Huis van Alijn in Gent.  Deze verbindingen zullen dienen als een voor- en natraject voor een fysiek bezoek van auti-overgangklas De Trappers van juf Eline van MPI De Oase aan het Huis van Alijn. De Arteveldehogeschool Gent zal het project pedagogisch begeleiden en documenteren voor de handleiding.

Meer info: Bart De Nil, stafmedewerker archieven en digitaal erfgoed

Bart De Nil