Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoops- en inschrijvingsvoorwaarden van FARO

1. Algemeen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen en overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen en personen, die via e-mail, post of via het internet, en meer bepaald via de websites www.faro.be en www.erfgoeddag.be, contact opnemen met FARO. Hiervan kan slechts worden afgeweken in geval van schriftelijk akkoord door FARO. Bovendien hebben deze voorwaarden voorrang op de eventuele aankoopvoorwaarden van de koper, die hierdoor uitgesloten worden.

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op (vormings)activiteiten die FARO als organisator aanbiedt.

2. Identiteit

De identificatiegegevens van FARO zijn:

vzw FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed
Priemstraat 51, 1000 Brussel
info@faro.be
Tel. +32 (0)2 213 10 60
BTW-nummer: BE0893.863.017

3. Prijs

Tarieven voor deelnemers aan vormingen FARO

De tarieven incl. btw staan vermeld bij elke vorming.

Het kortingstarief geldt voor alle deelnemers die:

 • werken of vrijwillig actief zijn bij een erfgoedorganisatie of een erfgoedvereniging (zie erfgoedkaart.be);
 • voltijds zijn ingeschreven als student.

Het tarief geldt voor alle erfgoedorganisaties en erfgoedverenigingen, ongeacht of ze publiek of privaat zijn, erkend en gesubsidieerd of niet:

 • archiefinstellingen,
 • documentatiecentra,
 • erfgoedbibliotheken,
 • erfgoedcellen of -convenants (IGS),
 • erfgoedverenigingen,
 • expertisecentra of organisaties met een regionale of een landelijke dienstverlenende rol,
 • immaterieel-erfgoedactoren,
 • musea,
 • onroerend-erfgoedorganisaties,
 • andere erfgoedorganisaties of -diensten.

Ook erfgoedorganisaties uit de bovenstaande lijst die behoren tot een openbaar bestuur vallen onder dit tarief.

De korting geldt niet voor deelnemers die werken voor andere niet-erfgoeddiensten of -organisaties die behoren tot een openbaar bestuur.

Het standaardtarief geldt voor alle andere deelnemers.

Het sociaal tarief geldt voor werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie. Zij krijgen na positieve beslissing een korting van 50% op het kortingstarief en voor webinars het gratistarief. Dit tarief wordt aangevraagd bij de organisator van de vorming, die deze aanvraag voorlegt aan de directie van FARO. Er kan een bewijsstuk gevraagd worden (bv. een werkloosheidsattest).

FARO beslist over de toekenning van de tarieven, op basis van de gegevens van de deelnemers in het inschrijvingsformulier. Indien u niet akkoord gaat met het aangerekende tarief kunt u een e-mail sturen naar inschrijven@faro.be.

Producten

De producten worden verkocht tegen de geldende prijs op het ogenblik van de bestelling. De prijzen van de producten zijn steeds uitgedrukt in euro inclusief BTW en verzendingskosten. Voor de verzending van gratis producten of publicaties worden de verzendingskosten apart aangerekend.

De prijzen bepaald op de website worden slechts ter inlichting verstrekt. Deze prijzen binden FARO slechts na haar schriftelijke orderbevestiging van uw bestelling.

FARO behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen en eventuele invoerfouten op de website te corrigeren, zonder dat u enig recht op schadevergoeding hebt.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

a) Bestellingen

 • Bestelling van goederen en diensten gebeurt uitsluitend via de formulieren of modules op de website die bestemd zijn voor de bestelling van publicaties of abonnementen, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld.
 • Door het verzenden van deze bestelformulieren gaat u akkoord met deze algemene verkoopsvoorwaarden en is uw bestelling definitief.
 • De persoon of instelling die de bestelling plaatst, wordt beschouwd als de koper en staat borg voor de betaling van de bestelling.
 • Gelieve contact op te nemen via bestellingen@faro.be voor alle informatie betreffende uw bestelling.

b) Deelname aan activiteiten

 • Door het verzenden van een inschrijvingsformulier voor deelname aan een (vormings)activiteit van FARO gaat u akkoord met deze algemene verkoopsvoorwaarden en is uw inschrijving definitief.
 • Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de datum van de (vormings)activiteit, tenzij anders aangegeven, en verloopt via de inschrijvingsmodule op de website. Elke inschrijving die via een ander kanaal gebeurt is niet geldig, tenzij dit anders wordt vermeld bij de gegevens van de activiteit.
 • U ontvangt na inschrijving een bevestiging hiervan per email. Gelieve contact op te nemen via inschrijven@faro.be indien u geen bevestigingsmail zou gekregen hebben.
 • Indien de (vormings)activiteit volzet is, wordt dit bij de betrokken activiteit vermeld. Indien mogelijk voorziet FARO in een wachtlijst en brengt FARO u op de hoogte indien u zich alsnog kan inschrijven.

5. Betalingsmodaliteiten

Betaling gebeurt door middel van een factuur die u door FARO elektronisch op het opgegeven mailadres zal worden overgemaakt. Enkel na een gemotiveerde aanvraag kan u een factuur op papier via de post toegestuurd worden.

Indien u tegen de vervaldag (30 dagen na facturatiedatum) de factuur niet heeft betaald, zal u een herinnering ontvangen. Als u dan nog niet heeft betaald zal u schriftelijk aangemaand worden om deze factuur te betalen binnen de 8 dagen. Bij gebrek aan betaling binnen deze bijkomende termijn zal u een allerlaatste keer aangetekend aangemaand worden om tot betaling over te gaan. In dat geval behoudt FARO zich het recht voor om een bijkomende vergoeding van 25 euro te vorderen voor de administratiekosten. Bovendien kan FARO bij gebrek aan betaling een conventionele interest en/of een schadevergoeding vragen met een minimum van 50 euro.

Klachten i.v.m. de facturen van FARO moeten schriftelijk worden ingediend binnen de 15 dagen na de factuurdatum.

6. Annulatie

a) Bestellingen

 • Voor de bestellingen die door een consument worden geplaatst, geldt dat u als consument het recht heeft om binnen de veertien (14) kalenderdagen na levering van de bestelling, aan FARO mee te delen dat u afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een reden. Stuur hiervoor een brief aan FARO of een mail via bestellingen@faro.be.
 • Indien u de bestelde producten reeds heeft ontvangen op het ogenblik dat u uw bestelling herroept, dan dient u deze producten in hun originele verpakking terug te sturen binnen de 3 kalenderdagen na uw herroeping. De kosten om de goederen terug te zenden zijn te uwe laste. De prijs van de aangekochte goederen, waarvoor u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, wordt u terugbetaald binnen de dertig dagen die volgen op uw herroeping, voor zover u de producten ondertussen heeft teruggezonden en deze in goede staat werden ontvangen door FARO.

b) Deelname aan activiteiten

 • Indien u een inschrijving wil annuleren kan dat enkel schriftelijk. U stuurt een email naar het adres inschrijven@faro.be met de vermelding van uw naam en de naam van uw organisatie, de titel en de datum van de activiteit waarvoor u annuleert.
 • U kan uw betalende inschrijving tot uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de activiteit annuleren, zonder kosten. FARO stort desgevallend het reeds betaalde inschrijvingsgeld volledig terug en u ontvangt een creditnota voor dit bedrag.
 • Bij annuleringen die minder dan een week voor de aanvang van de activiteit worden doorgegeven, zal echter wel de volledige deelnameprijs verschuldigd blijven. U kunt in dit geval wel steeds een plaatsvervanger sturen.
 • Indien FARO zelf de activiteit zou annuleren, dan brengt zij alle deelnemers daarvan op de hoogte en desgevallend wordt het reeds ontvangen inschrijvingsgeld volledig terugbetaald. FARO behoudt zich het recht voor om een activiteit te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn, de lesgever door ziekte of andere redenen de vorming niet kan begeleiden, of in geval van overmacht (zie punt 10).

7. Levering

FARO zal de bestelde goederen leveren binnen de dertig dagen. FARO mag overgaan tot globale of gedeeltelijke leveringen. De leveringen geschieden slechts in functie van de beschikbaarheid van de goederen en in volgorde van de ontvangst van de bestellingen.

Elke door de koper te voorziene moeilijkheid bij de levering moet bij de bestelling worden gepreciseerd. Indien de moeilijkheid die ondervonden wordt bij de levering, abnormaal is, behoudt FARO zich het recht voor extra kosten aan te rekenen en de klant verbindt zich ertoe deze bij de levering te betalen.

Het risico voor verlies van de goederen door overmacht, diefstal of andere redenen buiten de wil van partijen, gaat over op de koper vanaf de levering van de bestelde producten aan de koper.

8. Terugzenden van koopwaar

Indien het geleverde product niet beantwoordt aan de omschrijving ervan op de website, of indien het beschadigd aankomt, dan kan u dit terugsturen in de originele verpakking binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van het product.

FARO betaalt u dan de prijs van uw bestelling terug binnen de 30 dagen na ontvangst van het teruggezonden product.

FARO kan evenwel de teruggezonden producten weigeren of niet terugbetalen indien de producten door de koper werden beschadigd.

9. Garantie

De verleende garanties zijn deze die bepaald worden door de toepasselijke nationale wetgeving, en ingeval van verkoop aan een consument, volgens de toepasselijke nationale wetgeving inzake verkoop aan consumenten. Deze garantiebepalingen zijn evenwel slechts van kracht bij gebruik van het product dat overeenstemt met haar bestemming en volgens de onderhoudsaanwijzingen bepaald op het product. Onzorgvuldige behandeling van de producten sluit elke klacht uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen.

10. Overmacht

Wanneer FARO ten gevolge van overmacht, staking, brand, en andere onvoorziene omstandigheden niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Meer bepaald geldt deze bepaling als FARO een activiteit of vorming moet annuleren ten gevolgde van externe factoren zoals stakingen van het openbaar vervoer of maatregelen die door de overheid opgelegd worden in het kader van de bestrijding van het COVID-19 virus.

11. Eigendomsvoorbehoud

Alle leveringen van FARO gebeuren onder uitdrukkelijk voorbehoud van eigendomsrecht dat slechts na volledige betaling van alle door de koper verschuldigde bedragen op de koper overgaat.

12. Intellectuele eigendom

De door FARO geleverde producten kunnen worden beschermd door het auteursrecht. U verbindt er zich toe dit auteursrecht te allen tijde te respecteren en u te onthouden van het produceren, invoeren of verhandelen van reproducties van deze producten, en dit behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van FARO.

De gebruiker of bezoeker die informatie aan FARO doorgeeft, of zelf toevoegt, wijzigt of aanvult via faro.be, via Erfgoedkaart.be, via de ErfgoedApp manager, via uitleendiensterfgoed.be, en/of andere databank(en) en websites van FARO, is aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van deze informatie. De gebruiker bevestigt dat deze verstrekte informatie geen inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten van derden. De gebruiker zal FARO dan ook vrijwaren tegen elke vordering die door derden wegens een inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten tegen FARO zou worden gesteld.

13. Onbeschikbaarheid van de website

FARO behoudt zich het recht voor de website, dan wel deze voorwaarden, te wijzigen, zoals o.a. wanneer de evolutie van techniek en veiligheidssystemen, of de evolutie van de toepasselijke wet- en regelgeving dit vereist.

FARO behoudt zich eveneens het recht voor de dienstverlening via haar website op te schorten voor onderhoud of om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen aan het systeem. FARO kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

14. Privacy

U kan enkel een bestelling plaatsen via de website van FARO of u inschrijven voor een activiteit indien u akkoord gaat om correcte en volledige informatie over uzelf als klant te verstrekken zoals gevraagd tijdens de bestel- of inschrijvingsprocedure.

FARO hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. FARO behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft FARO evident de wet na, d.w.z. vanaf 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

FARO verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer, o.a. voor de vlotte uitvoering van de overeenkomsten gesloten tussen u als klant en FARO, voor de registratie van uw inschrijving voor een van onze activiteiten, of om u te informeren over of uit te nodigen voor onze activiteiten.

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere organisaties die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met FARO of met enige andere partner van FARO. FARO garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder meer voor onze boekhouding).

U heeft steeds recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f) van de AVG. Bovendien heeft u het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten overdragen. U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten, per post te versturen naar FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel, of per e-mail naar dpo@faro.be.

Als u deelneemt aan activiteiten van FARO is het mogelijk dat u afgebeeld wordt op een foto of in videobeelden. U gaat er mee akkoord dat wij die beelden kunnen gebruiken op onze websites, of in onze nieuwsbrieven, sociale mediakanalen en in onze publicaties, zoals bv. het tijdschrift. FARO respecteert uw recht op afbeelding en uw privacy. Indien u vindt dat uw afbeelding zonder uw toestemming door FARO wordt gebruikt, kan u ons dat melden via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel of via dpo@faro.be. Wij zullen dan deze afbeelding zo mogelijk alsnog verwijderen.

Een uitgebreid overzicht van ons privacybeleid vindt u op https://faro.be/privacybeleid.

15. Geschillen

In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel (België) bevoegd.

16. Toepasselijk recht

De verbintenissen tussen de koper en FARO worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.