De lokale besturen, de steden en gemeenten, worden binnen het Cultureel-erfgoeddecreet ondersteund voor de uitbouw van een lokaal cultureel-erfgoedbeleid. Ze kunnen daarvoor een werkingssubsidie ontvangen. Over de besteding daarvan worden afspraken gemaakt in een cultureel-erfgoedconvenant. Het...
Van 4 tot 8 november 2008 kwam het Intergouvernementeel Comité voor de bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed bijeen in Istanbul (Turkije). Het was de derde reguliere sessie van dit comité, dat als taak heeft de uitvoering van de UNESCO-conventie van 2003 en de daarbij horende operationele...
Op 6, 8, 9 en 13 oktober vonden respectievelijk in Gent, Mechelen, Leuven en Antwerpen de pers- en publieksvoorstellingen plaats van de projecten rond preventie- en calamiteitenplannen voor erfgoedbeherende instellingen. Hiermee werd een belangrijke fase in de verf gezet van een traject waaraan 32...
Op 23 mei 2008 werd het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet goedgekeurd. Dit decreet legt sterk de nadruk op een complementair beleid tussen steden, gemeenten en provincies. De indeling van erkende musea bij het Vlaamse, regionale of lokale niveau geeft aan van welk bestuursniveau er verwacht wordt dat...
Op vrijdag 3 oktober werden door Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, de leden benoemd van de adviescommissie Cultureel Erfgoed en de beoordelingscommissies op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet.Adviescommissie Cultureel Erfgoed * dhr. Patrick Allegaert, voorzitter * mevr. Ching Lin Pang...
Vandaag, 30 september 2008, worden twee voorstellen door Vlaanderen in Parijs ingediend. Daarna komt de volgende maanden binnen UNESCO en het Intergouvernementeel Comité een grondige screenings- en evaluatieprocedure op gang die in het najaar van 2009 kan uitmonden in de opname van deze twee...
Met deze Green Paper doet de Europese Commissie een oproep om mee te denken over hoe kennis ten behoeve van onderwijs en onderzoek – waaronder cultureel erfgoed – het best via internet verspreid kan worden.
De deadline van de uitzonderlijke snelprocedure van de Vlaamse Gemeenschap voor het aanmelden van kandidaturen voor de Inventaris van immaterieel cultureel erfgoed Vlaanderen en de representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid, voorzien in de UNESCO-conventie van 2003 en de...
Sinds 19 juni 2008 is de "UNESCO-conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed" (2003) volledig operationeel. Het agentschap Kunsten en Erfgoed werkte intussen een (overgangs)procedure uit voor de eerste nominaties voor de Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen en...
Het Olbrechtsgenootschap heeft een nieuw reglement voor de Frans Olbrechtsprijs goedgekeurd. Iedereen kan bij het Olbrechtsgenootschap een voorstel indienen om een formele opdracht te krijgen voor een nog uit te voeren wetenschappelijk verantwoorde volkskundige studie. De prijs bedraagt momenteel...