Met dit project wil Eperon d'Or de eerste fase realiseren van een noodzakelijke inhaalbeweging voor het aanvullen en opschonen van digitale data over zijn collectie. Door het maken en schonen van thesauri en het correct wegschrijven van de bestaande data willen we de vervuiling in onze databank wegwerken. We willen hierbij de bestaande data aanzienlijk beter doorzoekbaar maken en ze systematisch verder klaarmaken voor ontsluiting. 

  Het Jenevermuseum verzamelt, registreert en ontsluit Nederlandstalige (Vlaamse én Nederlandse) jenevergedichten. Een selectie daarvan brengt het samen met diverse partners voor het eerst bij elkaar in een inhoudelijk goed gestructureerde, sterk grafische en tijdloze bloemlezing, alsook in een prikkelende tentoonstelling op acht verschillende locaties in Vlaanderen én Nederland. Daarnaast wordt een trits van publieksactiviteiten georganiseerd die afgestemd zijn op de expo en de bloemlezing. Verder onderzoekt het Jenevermuseum ook hoe jenevergedichten en -liederen als ICE-elementen kunnen

  Expo Kleureyck. Van Eycks kleuren in Design


  De tentoonstelling werd zorgvuldig gecureerd door Siegrid Demyttenaere in samenwerking met Sofie Lachaert, die op haar beurt ondersteuning bood aan scenograaf Bram Vanderbeke, jong Vlaams aanstormend talent. De curatoren selecteerden werk van meer dan 100 hedendaagse internationale designers en makers. We combineerden verschillende aspecten die zowel in de design- als cultureel-erfgoedwereld belangrijk zijn. Op deze manier sloegen we met Kleureyck bruggen tussen jong en oud, tussen wat is en blijft en wat nog komt.


  Design Museum Gent vond voor

  De Bladmuziekcollectie van de Openbare Omroep, afgekort BOO, is ontstaan als gebruiksbibliotheek voor de diverse muziekensembles die vanaf 1930 tot 1998 verbonden waren aan de Belgische Radio en Televisie. Zij hadden de onmisbare taak om de uitzendingen muzikaal te stofferen. Door de vele opdrachten voor nieuwe composities en arrangementen ontwikkelde BOO zich tot een van de belangrijkste bladmuziekcollecties van de 20e eeuw in België. 


  Over de jaren heen werden de eigen ensembles meer en meer afgeschaft. In die mate zelfs dat er in 1998 geen enkel muziekensemble meer verbonden was aan de

  Welke bronnen zullen toekomstige wetenschappers en amateurhistorici bij onderzoek naar onze tijd raadplegen? Sociale media zijn niet meer weg te denken in het antwoord op deze vraag. Toch worden ze nog weinig gearchiveerd, vooral omdat er over het archiveren van zulke - bij uitstek vluchtige - content weinig kennis is. KADOC en meemoo slaan daarom de handen in elkaar om de systematische archivering van sociale media te onderzoeken op het vlak van zowel de captatie, metadatering en preservering als de terbeschikkingstelling en het hergebruik.


  De uitdagingen op technisch en juridisch vlak

  Gemapt is een geotemporeel platform voor het delen, presenteren en gebruiken van digitale erfgoedcollecties in functie van een participatieve erfgoedwerking. Dankzij de digitaliseringsinspannningen van de afgelopen jaren is een kritische massa aan digitale erfgoedcollecties voorhanden. Dit project exploreert wat instellingen én gebruikers hier vervolgens mee kunnen doen en wat de uitdagingen zijn.


  Gent Gemapt plaatst archief- en erfgoedcollecties op digitale stadskaarten om ze opnieuw te verbinden met elkaar, met de stad en met de Gentenaar. Uitgangspunt is dat alle soorten data en erfgoed

  Het project focust op een inhaalbeweging voor de collectieregistratie van enkele cruciale deelcollecties binnen de zogenaamde KX-collectie, die bestaat uit periodieke publicaties van kleine en grote maatschappelijke organisaties uit diverse domeinen: zorg, onderwijs, cultuur, economie …


  Het betreft geen collectie tijdschriften of weekbladen, maar jaarlijkse uitgaven van scholen, uitgeverijen, toneelfederaties, zorgverenigingen, jeugdverenigingen, missiecongregaties, vakbonden … die verschenen ter gelegenheid van vormingen, themawerking, jaaractieplanning en jaarverslaggeving. Deze ‘grijze

  Het Red Star Line museum beheert een collectie persoonlijke verhalen uit de periode van de trans-Atlantische migratie. Deze collectie biografisch erfgoed is zeer waardevol en vormt de kern van het museum. Zij bestaat uit de (digitale) neerslag van getuigenissen, egodocumenten, foto’s, persoonlijke memorabilia, enz., van migranten en bemanningsleden van de Red Star Line rederij, vroeger en nu. Het gaat om erfgoed dat de sociale geschiedenis van de 19e en 20e eeuw documenteert op Antwerps, Vlaams, Europees en mondiaal niveau, en een licht werpt op de universele menselijke migratie-ervaring


  He

  Als kennis- en expertisecentrum rond spel- en speelgoederfgoed ontsluit het Speelgoedmuseum zijn bibliotheekinventaris en een representatieve selectie van objecten uit de speelgoedcollectie op Erfgoedinzicht. Met het oog op een herbestemmings- en waarderingstraject, naar aanleiding van de verhuis van het Speelgoedmuseum naar een nieuwe locatie in Mechelen in 2022, zet het project eveneens in op een thesaurus van objectnamen voor speelgoed (AAT) en deelcollectiebeschrijvingen.

  Het project ‘op het digitale spoor’ was gericht op de voorbereiding van de overstap die het Karrenmuseum maakt naar Erfgoedinzicht en het gebruik van Adlib. Doelstelling was het centraliseren van de reeds beschikbare registratiegegevens, het wegwerken van lacunes en - specifiek voor de deelcollectie voertuigen - een verdieping van de registratiegegevens.


  Het project bestond uit vier fases:


  1. De migratie en integratie van bestaande data (voorheen GXP Libririan en Donnet en een digitale en analoge mappenstructuur).
  2. Verbreding: registratie van niet eerder geregistreerde objecten.
  3. Actualis