Een unieke collectie foto's (1980-2020) over industrieel erfgoed in België wordt gedigitaliseerd, geregistreerd en gevaloriseerd. Het digitaliseren gebeurt procesmatig met grondige kwaliteitscontrole i.f.v. langdurige preservering. De registratie gebeurt diepgaand met oog voor iconografie, geografische informatie en de link met bestaande thesauri. De valorisatie betreft het openstellen van de foto's om onderzoek te stimuleren, alsook de aanzet te geven tot een dataprofiel voor industrieel erfgoed.

Het Gevaert Papierproject ontsluit het fotopapier en de fotodocumentatie, de verpakkingen en de stalenboeken van de historische collectie Agfa-Gevaert uit de periode Gevaert (1894-1964). In samenwerking met digitaal erfgoedexpert meemoo maken we dit materiaal en de bijhorende informatie toegankelijk als open data en linken het aan de collectie fotoverpakkingen en stalenboeken van het FOMU. Zo wordt dit de eerste referentiecollectie van die omvang in Europa. Dit maakt samenwerkingen mogelijk met gelijkaardige collecties elders. We dragen zo bij aan het behoud en beheer van dit analoge erfgoed.

Canadese archieven


‘Namen in het landschap’ focust zich op het aandeel van de Canadese troepen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het museum wil zoveel mogelijk van de 6.928 vermiste Canadezen wier namen op de Menenpoort in Ieper staan een tastbare plaats in het landschap geven. De Menenpoort is een monumentale herinnering aan meer dan 54.000 militairen die in Vlaanderen vermist raakten. Ze hebben geen (gekend) graf, werden niet geborgen of konden niet positief geïdentificeerd worden. Het museum wil nu de Canadese verhalen ontsluiten en bewaren voor de toekomst. 


Vandaag bezoeken

Het project ‘Digitale inhaalbeweging’ is erin geslaagd om nagenoeg de volledige fotocollectie van het Memorial Museum Passchendaele 1917 uniform te digitaliseren volgens de CEST-standaardnormen. Dit, samen met verrijking van de reeds beschikbare metadata, resulteerde in een grondiger inzicht in de inhoud van de museale beeldcollectie. Dit inzicht resulteert in een verbetering van onze basiswerking (toekomstige tentoonstellingen, publicaties, etc.) en maakt de uitwisseling van beeldmateriaal mogelijk met geïnteresseerden en verschillende Vlaamse erfgoedinstellingen. Ten slotte legt dit project

Dit project wil werken rond de digitale registratie en ontsluiting van één specifieke soort bron, namelijk bouwtekeningen (plattegronden, constructietekeningen, ontwerpen van interieurs enz.). Die maken deel uit van een groot aantal heel diverse collecties en archieven die beheerd worden door ADVN, Amsab-ISG en Liberas.


Inhoudelijk gaat dit om bouwtekeningen van allerlei historische gebouwen en monumenten, van de hand van verschillende architecten.


De hoofdmoot van de bouwtekeningen komt uit de collectie van Amsab-ISG maar wordt aangevuld met bijzondere bouwtekeningen uit de collecties

Hoe kunnen we op een verantwoorde manier omgaan met gevaarlijk erfgoed, en meer bepaald asbest, in de cultureel-erfgoedsector? Dat is de centrale probleemstelling van de eerste fase van dit tweejarig project, dat via een breed en sectoroverschrijdend partnerschap uitgevoerd zal worden. In lijn met de Vlaamse doelstellingen tot een Asbestveilig Vlaanderen 2040 willen we de erfgoedsector asbestveiliger maken. Om dit te bereiken zetten we in op onderzoek en sensibilisering op maat van onze sector.

DIVA beheert een deel van het bedrijfsarchief van de Brusselse firma Wolfers, een internationale speler in de ontwikkeling van art nouveau en art deco. Dit fonds omvat bronzen en rubberen mallen, negatieven en afdrukken in omslagen en ongenummerde en genummerde ontwerptekeningen.


De genummerde tekeningen op kalkpapier werden in twee reeksen opgedeeld: reeks A (# 3.217) met 4-cijferige bedrijfscode uit 1910-1968 en reeks B (# 6.100) met 6-cijferige code uit 1945-1970. Van deze deelcollectie bleef de registratie op het moment van het indienen va het dossier beperkt tot 22 items die in

Archiefpunt steunt als landelijke dienstverlenende organisatie voor het privaat archivalisch erfgoed op een breed netwerk van culturele archiefinstellingen, erfgoedinstellingen, archiefvormers en -beheerders op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Samen ontplooien we een werking rond het lokaliseren, identificeren, documenteren, valoriseren en beheren van archieven en collecties van personen, families en private organisaties in Vlaanderen en Brussel. Dergelijk privaat archivalisch erfgoed en collecties zijn erg fragiel. Bestaande wetten en decreten bieden geen vangnet voor de vrijwaring

Max Rooses (1839-1914) was een Vlaams schrijver, kunsthistoricus, eerste conservator van Museum Plantin-Moretus en leider van de Vlaamse Beweging. Hij kan met recht beschouwd worden als een belangrijk historisch figuur binnen de Vlaamse geschiedenis. Vanwege de diverse rollen die Rooses in de maatschappij bekleedde, is zijn archief verspreid over verschillende instellingen. De grootste delen van het archief bevinden zich in het Letterenhuis, Museum Plantin-Moretus, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en het Rubenianum. Deze instellingen hebben zich ingezet voor een uniforme en

Met dit project wil Eperon d'Or de eerste fase realiseren van een noodzakelijke inhaalbeweging voor het aanvullen en opschonen van digitale data over zijn collectie. Door het maken en schonen van thesauri en het correct wegschrijven van de bestaande data willen we de vervuiling in onze databank wegwerken. We willen hierbij de bestaande data aanzienlijk beter doorzoekbaar maken en ze systematisch verder klaarmaken voor ontsluiting.