ZAP en postdoctoraal onderzoeker / werkleider (KMMA) RECORDERD 2: Reconstructie van de dynamiek van infectieziekten in Centraal-Afrika aan de hand van historische museumcollecties en archieven

Functieomschrijving

Voltijdse positie, gecombineerd aan de Universiteit Antwerpen (10% Zelfstandig Academisch Personeel en 40% postdoctoraal onderzoeker) en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (50% SW2 - werkleider): Reconstructie van de dynamiek van infectieziekten in Centraal-Afrika aan de hand van historische museumcollecties en archieven (RECORDED#2)

Deze positie van senior onderzoeker wordt opengesteld in het kader van het FED-tWIN programma dat ondersteund wordt door het Belgisch Wetenschapsbeleid (BELSPO). De positie zal gemeenschappelijk gehuisvest worden aan de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA).

De Universiteit Antwerpen is een dynamische, toekomstgerichte Europese universiteit. We bieden vernieuwend academisch onderwijs aan meer dan 20 000 studenten, verrichten baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en spelen een belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij. We zijn een van de grootste, meest internationale en innovatieve werkgevers van de regio. Met meer dan 6 000 medewerkers uit 100 verschillende landen bouwen we dagelijks aan de wereld van morgen. Door wetenschappelijk toponderzoek verleggen we grenzen en geven we de richting aan. De richting van de toekomst. En die kan jij mee bepalen. 

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA), opgericht in 1897, is een toonaangevend multidisciplinair onderzoeksinstituut en kenniscentrum over het cultureel en natuurlijk erfgoed in Afrika, in het bijzonder in Midden-Afrika, in een historische, hedendaagse en mondiale context. Het is een plaats van herinnering aan het koloniale verleden en streeft ernaar een dynamisch platform te zijn voor uitwisselingen en dialogen tussen culturen en generaties. Het doel is om - bij het grote publiek en de wetenschappelijke gemeenschap - begrip en belangstelling voor dit gebied te bevorderen en bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling ervan door middel van duurzame partnerschappen. Het museum bezit de grootste biodiversiteitscollectie ter wereld over Centraal-Afrika en biedt een complete dwarsdoorsnede van referentiemateriaal van vele Centraal-Afrikaanse taxa.

De Faculteit Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika bieden samen een voltijdse vacature (100%) aan in het kader van het FED-tWIN-financieringsprogramma van de federale overheid, met als doel duurzame samenwerking tussen tien federale wetenschapsinstellingen en Belgische universiteiten te stimuleren via de financiering van gezamenlijke onderzoeksprofielen, in het bijzonder:

 1. Een deeltijdse (10%) aanstelling als Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP) en een deeltijdse (40%) aanstelling als postdoc onderzoeker (BAP) aan UAntwerpen, Faculteit Wetenschappen, Departement Biologie, in combinatie met
 2. Een deeltijdse (50%) aanstelling als wetenschappelijk onderzoeker (SW2 - werkleider) bij het KMMA

Deze vacature beoogt de invulling van het FED-tWIN onderzoeksprofiel "Reconstructing disease dynamics in Central Africa using historical museum collections and archives (RECORDED#2)" (profielnummer Prf-2021-033). Je implementeert dit FED-tWIN onderzoeksprofiel in de UAntwerpen (50%) en het KMMA (50%).

Korte beschrijving van het FED-tWIN onderzoeksprofiel RECORDED

De voorbije eeuw hebben zich ongekende veranderingen voorgedaan in natuurlijke biotopen als gevolg van menselijke activiteiten, in Afrika misschien nog meer dan elders. Dit heeft gevolgen gehad voor de verspreiding en de dynamiek van besmettelijke ziekten, met name zoönotische infecties, die door in het wild levende dieren op de mens worden overgedragen. Daarnaast hebben ook veranderingen in de menselijke demografie, de landbouw en andere menselijke activiteiten in de omgeving, met inbegrip van ingrepen in de gezondheidszorg, de ziektedynamiek veranderd. Inzicht in de relatieve bijdrage van deze factoren kan helpen voorspellen wat de effecten kunnen zijn van toekomstige veranderingen in het milieu op de verspreiding van ziekten. Dit FED-tWIN profiel zal gebruik maken van museumcollecties en historische archieven om retrospectief de impact van milieu- en antropogene veranderingen op vector- en ziektedynamiek te bestuderen. Ondanks hun enorme potentieel wordt dit "onontgonnen erfgoed" enorm onderbenut in epidemiologisch onderzoek. Dit profiel zal longitudinale reeksen van vectorenverzamelingen en dragers van zoönosen uit het KMMA en, in een latere fase ook uit andere instituten, combineren met historische archieven zoals medische dossiers, luchtfoto's en wetenschappelijke publicaties. Door een multidisciplinaire aanpak, waarbij ecologie, geografie, modellering en semi-kwantitatieve methodes gecombineerd worden, kunnen de veranderingen in de aanwezigheid, diversiteit en verspreiding van pathogenen, vectoren en dierlijke reservoirs gedocumenteerd worden en in verband gebracht worden met veranderingen in 1) menselijke demografie, 2) klimaat, en 3) bodembedekking en bodemgebruik op de verspreiding van vectoroverdraagbare en zoönotische ziekten. Door sociaal-ecologische studies en historische verslagen van ziektebestrijdingsinspanningen op te nemen, kan kennis worden verzameld om het huidige gezondheidsbeleid te verbeteren ('historische epidemiologie').

RECORDED#2 heeft een perspectief van 10 jaar, maar zal zich initiëel richten op drie door vectoren overgebrachte ziekten die sterk worden beïnvloed door milieu- en antropogene veranderingen en die vallen binnen de expertise van en/of de historische documentatie bij beide instituten: schistosomiasis, slaapziekte en builenpest.

Beschrijving van de functie

 • De UAntwerpen 10% ZAP opdracht is gericht op de drie kerntaken van het Zelfstandig Academisch Personeel, namelijk onderwijs, onderzoek en dienstverlening.
 • De UAntwerpen 40% BAP-opdracht is gericht op onderzoek.
 • De KMMA 50% aanstelling als wetenschappelijk onderzoeker is gericht op onderzoek en dienstverlening.

Onderwijs

 • Je verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs in het domein van de zoölogie of dierenecologie.
 • Je onderwijstaak zal mee evolueren met de opleidingen. De onderwijsbelasting voor een 10% ZAP zal doorgaans één cursus omvatten met ongeveer 20 uur contactonderwijs per jaar, hetzij in algemene dierkundige cursussen voor bachelorstudenten, hetzij in gespecialiseerde cursussen op masterniveau in het expertisegebied van de onderzoeker.
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van activerende, studentgecentreerde en competentiegerichte opleidingsonderdelen en studieprogramma’s.
 • Je begeleidt studenten en hun bachelor- en masterscripties.

Onderzoek

 • Je bouwt hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek uit naar de ecologie en evolutie van infecties die door dieren worden overgedragen. Je brengt expertise in op het gebied van state-of-the-art verspreidingsmodellen van gastheren en vectoren.
 • Je zal deelnemen aan lopende onderzoeksprogramma's aan de UAntwerpen en het KMMA en bijdragen tot de voortzetting van het onderzoek in het domein van gastheer-pathogeenecologie en de samenwerking met Afrikaanse partnerinstituten verder uitbouwen.
 • Je initieert nieuwe onderzoekslijnen, coördineert de voortgang van wetenschappelijke onderzoeksprojecten en draagt bij tot het aantrekken van externe financiering.
 • Je exploiteert de archieven en collecties van het KMMA en maakt ze zichtbaarder en toegankelijker voor het publiek.
 • Je werkt mee aan de conservatie van de collecties van het museum.
 • Je verspreidt de onderzoeksresultaten in de internationale academische gemeenschap via wetenschappelijke publicaties en conferenties.
 • Je ontwikkelt een internationaal wetenschappelijk netwerk.
 • Je helpt bij de begeleiding van doctoraatsstudenten en bij de opleiding van internationale bezoekers en studenten.

Diensten

 • Je speelt een rol in zowel de academische dienstverlening als de dienstverlening aan de samenleving, zowel binnen de instellingen als daarbuiten.
 • Je neemt deel aan studentenwerving, raden en commissies, wetenschapscommunicatie, enzovoort.
 • Je levert input voor, en neemt soms deel aan, de educatieve activiteiten die in het KMMA worden georganiseerd rond tropische ziekten en biodiversiteitseducatie voor scholen en bezoekers, met inbegrip van publieke themadagen en opleidingssessies voor gidsen.

Organisatie en leiderschap

 • Je neemt coördinerende verantwoordelijkheden op het vlak van onderwijs, onderzoek en/of dienstverlening op en je bouwt mee aan het beleid.
 • Je geeft op een motiverende, coachende wijze leiding. Daarbij heb je aandacht voor het groeiproces en de ontwikkeling van je medewerkers.
Functieprofiel
 • Je hebt een masterdiploma in de biologie of geografie of een aanverwante discipline die verband houdt met het profiel (bv. epidemiologie, ecologie, parasitologie, verspreidingsmodellering).
 • Je hebt een goede kennis van statistische benaderingen om veranderende soortenverspreiding te beschrijven, en/of van geospatiale modellering
 • Je behaalde je doctoraatsdiploma niet meer dan 12 jaar voorafgaand aan de vooropgestelde uiterste indieningsdatum van de kandidaatsdossiers 17 februari 2022. Deze periode van 12 jaar wordt verlengd met één jaar voor elke afwezigheid door zwangerschap, ouderschaps- of adoptieverlof, alsook elke langdurige afwezigheid door ziekte van de kandidaat of en langdurige afwezigheid door ziekte van een familielid uit eerste graad.
 • We zijn op zoek naar een postdoc-onderzoeker met een vrij brede ervaring in verschillende soorten activiteiten.
  • Minimaal 3 jaar post-doc (bij aanvang van de aanstelling)
  • Uitstekende publicatie track (incl. als eerste auteur) in A1 journals over relevante onderwerpen
  • aantoonbare ervaring in verschillende onderzoeksomgevingen, bij voorkeur verschillende landen
  • Werkervaring in projecten en netwerken met meerdere partners, samenwerking met onderzoekers uit andere wetenschappelijke disciplines en uit ontwikkelingslanden
  • Veldwerkervaring in Afrika
  • gedocumenteerd bekwaamheid om onderzoeksfinanciering te verkrijgen (beurzen, fellowships)
  • goede communicatievaardigheden, waaronder wetenschapscommunicatie
  • Enige ervaring met lesgeven op universitair niveau en het begeleiden van studenten
 • Jouw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij het facultaire en universitaire onderzoeksbeleid.
 • Jouw onderwijscompetenties sluiten aan bij de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen. Je bent gemotiveerd om je didactische vaardigheden verder te ontwikkelen via de aangeboden professionaliseringsmogelijkheden.
 • Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. Zodra je een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kan je aantonen dat je de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. We ondersteunen internationale medewerkers met een integratietraject en bieden een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse
 • Je toont leiderschapspotentieel en je geeft blijk van organisatievermogen.
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.
Aanbod

Wij bieden een gecombineerde aanstelling aan de UAntwerpen en aan KMMA

De Universiteit Antwerpen biedt

 • Een deeltijdse 10% aanstelling als ZAP-lid voor een periode van 3 jaar en een deeltijds (40%) contract (onbepaalde duur) als postdoctoraal onderzoeker
 • De ZAP-aanstelling is hernieuwbaar na positieve evaluatie. De graad van je ZAP-aanstelling (docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar) bepalen we op basis van je professionele ervaring en academische Jouw brutomaandwedde als ZAP-lid wordt berekend volgens de barema’s voor het Zelfstandig Academisch Personeel en pro rata berekend op basis van het tewerkstellingspercentage.
 • Je brutomaandwedde als postdoctoraal onderzoeker wordt berekend volgens het barema van doctor-assistent in de loonschalen voor het Bijzonder Academisch
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen en ontdek alle andere voordelen.

KMMA biedt

 • Een deeltijdse (50%) aanwerving als SW2 (senior onderzoeker) met de daaraan verbonden weddeschaal SW21 in contractueel dienstverband
 • Minimum bezoldiging (brutobedragen aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): 56.612,50 euro (aan 100%)
 • Een contract van onbepaalde duur.
 • Je werkt voor 50% op Campus Drie Eiken (Antwerpen) en voor 50% in het museum in Tervuren, in een dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Volledige vergoeding voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, en/of een fietsvergoeding.
 • De geplande startdatum: tweede helft 2022, in overleg met de kandidaat
Praktische informatie

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.

Praktische info

Titel
ZAP en postdoctoraal onderzoeker / werkleider (KMMA) RECORDERD 2: Reconstructie van de dynamiek van infectieziekten in Centraal-Afrika aan de hand van historische museumcollecties en archieven
Werkgever
Universiteit Antwerpen en KMMA
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...
FARO lanceert in de Apple App Store en in Google Play een nieuwe update van de ErfgoedApp. Deze update brengt ...