ZAP en postdoctoraal onderzoeker / werkleider (KMKG) BELCAIRE: Belgian Carriage Interior Research Project

Functieomschrijving

De Universiteit Antwerpen is een dynamische, toekomstgerichte Europese universiteit. We bieden vernieuwend academisch onderwijs aan meer dan 20 000 studenten, verrichten baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en spelen een belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij. We zijn een van de grootste, meest internationale en innovatieve werkgevers van de regio. Met meer dan 6 000 medewerkers uit 100 verschillende landen bouwen we dagelijks aan de wereld van morgen. Door wetenschappelijk toponderzoek verleggen we grenzen en geven we de richting aan. De richting van de toekomst. En die kan jij mee bepalen.

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis maken deel uit van de federale wetenschappelijke instellingen, die op hun beurt worden geleid door de FOD Wetenschapsbeleid. Naast de voorstelling van hun permanente collecties en de organisatie van tijdelijke tentoonstellingen vervullen de KMKG een reeks taken. Het betreft:

 • de verwerving en de conservatie van kunstwerken en documentaire werken met een museaal en wetenschappelijk belang in relatie tot de verzamelingen;
 • het bijhouden van een algemene inventaris waarin elk kunstvoorwerp ingeschreven wordt, met vermelding van de datum van verwerving, de herkomst, de aankoopprijs en andere relevante informatie;
 • de inrichting van een archiefbewaarplaats, een documentatiecentrum met betrekking tot de verzamelingen en een bibliotheek gespecialiseerd in de domeinen aanwezig in de instelling;
 • het verzamelen van wetenschappelijke en documentaire gegevens betreffende de verzamelingen;
 • wetenschappelijk werk dat verband houdt met de verzamelingen;
 • de valorisatie en verspreiding van resultaten van het wetenschappelijk onderzoek op nationaal en internationaal vlak;
 • de actieve deelname aan wetenschappelijke zendingen;
 • de actieve deelname aan wetenschappelijke projecten en bijeenkomsten op nationaal en internationaal niveau;
 • de dienstverlening aan het publiek door het verschaffen van informatie over de verzamelingen, de organisatie van didactische activiteiten, het verlenen van hulp aan vorsers;
 • het aanleggen van een gegevensbank met betrekking op de kunstverzamelingen, de archieven, de bibliotheek;
 • de uitgave van publicaties zowel van wetenschappelijke aard als bestemd voor een breed

De Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) hebben de volgende voltijdse vacature (100%) vacant.

Deze functie bestaat uit 2 samenhangende aanstellingen in de context van het FED-tWIN financieringsprogramma van de federale overheid met name:

 1. Deeltijdse (10%) aanstelling als Zelfstandig Academisch Personeel en deeltijdse (40%) aanstelling als postdoc navorser bij UAntwerpen, Faculteit Ontwerpwetenschappen, ARCHES onderzoeksgroep (Opleiding Conservatie-Restauratie)
 2. Deeltijdse (50%) aanstelling als Werkleider (Klasse SW2) bij de KMKG

FED-tWIN is een federaal onderzoeksprogramma van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO) met als doel het stimuleren van een duurzame samenwerking tussen tien federale wetenschapsinstellingen en Belgische Universiteiten door de financiering van gezamenlijke onderzoeksprofielen.

Deze vacature kadert in het onderzoeksprofiel Prf-2021-041 BELCAIRE: Belgian Carriage Interior Research Project. The scientific analysis of historical materials and techniques and historical interiors of Hippomobile heritage in the collection of KMKG-MRAH. U implementeert het FED-tWIN BELCAIRE onderzoeksprofiel in de UAntwerpen (50%) en KMKG (50%).

Korte beschrijving van het FED-tWIN BELCAIRE onderzoeksprofiel

The KMKG-MRAH holds an exceptional collection of about eighty carriages and sledges dating from the late 17th until the early 20th C, including 11 coaches on loan from the Belgian Royal House. Although these objects accurately reflect the historical innovations in technology and material science of their era, hippomobile heritage remains an understudied field in heritage science. In recent years, a preliminary damage assessment of the KMKG-MRAH collection highlighted the exceptional original state of the objects, but in parallel raised concern for the poor material condition, especially of the interiors that include upholstery, shades, cushions, passementary and trimmings. A survey highlighted the complexity of preserving these mixed-material interiors, bringing instable inorganic materials (e.g., corroding metal) in close contact with sensitive organic materials such as (oiled) textile fibres, leather and early synthetic materials. As such, the goal of BELCAIRE is to develop a model for a long-term preservation strategy not only targeting the KMKG-MRAH collection but applicable to all hippomobile heritage. Therefore the researcher gains insight into the largely unknown, innovative materials and craftmanship employed for the manufacture of carriages by combining the study of historical sources (patents and manuals) with a careful optical inspection and chemo-physical characterization of a selection of carriages. In the first phase/two years, BELCAIRE focuses on four case studies which are representative for various social classes. In later years enlarging this corpus will allow finetuning and benchmarking the obtained insights. After this material study ongoing degradation phenomena are identified and listed whereas their mechanisms and urgency are further assessed through the production and artificial ageing of mock-ups. Based on the obtained insights, a generic risk assessment model is drawn up for hippomobile heritage, guiding curators and conservators in their decision-making processes for active and passive conservation. In this way, BELCAIRE aims to close the knowledge gap on the conservation and preservation of hippomobile heritage and contributes to the understanding of cumulative damage caused by mixed materials and techniques in carriage interiors in particular.

Een gedetailleerde beschrijving, inclusief werkplan voor de eerste twee jaar, kan verkregen worden via geert.vandersnickt@uantwerpen.be of e.vanbinnebeke@kmkg-mrah.be

Uw opdracht aan de Universiteit Antwerpen

De 10% ZAP-opdracht richt zich op de drie kerntaken van het Zelfstandig Academisch Personeel, namelijk onderwijs , onderzoek en dienstverlening. De 40% BAP-opdracht is gericht op onderzoek.

Onderwijs

 • Je verstrekt kwalitatief hoogstaand onderwijs in het domein Conservatie-Restauratie.
 • Jouw onderwijsopdracht (ten minste 6 ECTS) evolueert in functie van de opleidingsprogramma’s. Je doceert praktijkgerichte opleidingsonderdelen zoals “Conservation skills” of “Conservation treatment” op Bachelor- of Masterniveau.
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van activerende, studentgecentreerde en competentiegerichte opleidingsonderdelen en studieprogramma’s.
 • Je begeleidt jaarlijks een aantal bachelor-, master- en/of doctoraatsstudenten.

Onderzoek

 • Je bouwt zelfstandig historisch en materiaal-technisch onderzoek uit in het domein van hippomobiel erfgoed, toegespitst op de collectie van KMKG-MRAH.
 • Je initieert nieuwe onderzoekslijnen en coördineert de voortgang van wetenschappelijke Je participeert eveneens in de lopende onderzoeksprogramma’s.
 • Je verwerft en beheert (inter)nationale onderzoeksfinanciering.
 • Je bouwt actief verder aan netwerken met stakeholders in de erfgoedsector van lokaal tot internationaal in de erfgoedsector van lokaal tot internationaal niveau.

Dienstverlening

 • Je neemt interne beleidstaken op.
 • Je neemt interne en externe opdrachten van wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening op. Je verleent onder meer advies binnen en buiten de UAntwerpen en fungeert als expert/reviewer voor binnen- en buitenlandse instellingen.

Uw opdracht aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

 • Je bouwt historisch en materiaal-technisch onderzoek uit in het domein van hippomobiel erfgoed, toegespitst op de collectie van KMKG-MRAH.
 • De initiële aandacht richt zich daarbij op de collectie rijtuigen en sleeën, maar verder ook op relevante en verwante deelcollecties en externe collecties (indien relevant).
 • Je pleegt overleg met de verschillende curatoren.
 • Je bouwt actief verder aan netwerken met stakeholders in de erfgoedsector van lokaal tot internationaal niveau.
 • Je draagt actief bij aan de inventarisatie van onderdelen van de collecties hippomobiel erfgoed.
 • Je draagt zorg voor de ontsluiting van materiaal-technische en historische data binnen het Collectie Management systeem MuseumPlus van KMKG-MRAH.
 • Je werkt mee aan educatieve programma’s van KMKG in de vorm van lezingen, rondleidingen, teksten, publicaties en workshops, etc.
 • Je versterkt de samenwerking met de Universiteit Antwerpen door de collecties van KMKG te integreren in uw onderwijs.
 • Je draagt actief bij aan de taak van conservering van de hippomobiele collecties.
Functieprofiel
 • Je behaalde een doctoraat op proefschrift in het domein van de conservatie-restauratie.
 • Je beschikt over aantoonbare kunsthistorische kennis, meer specifiek op het gebied van de toegepaste kunsten met name de Europese meubelkunst en stoffering uit de 18de en 19de eeuw.
 • Je hebt aantoonbare interesse op het gebied van historische rijtuigen en sleeën.
 • Het doctoraat werd behaald maximaal 12 jaar voorafgaand aan de vooropgestelde uiterste indieningsdatum van de kandidaatdossiers. Deze periode van 12 jaar wordt verlengd met één jaar voor elke afwezigheid door zwangerschap, ouderschaps- of adoptieverlof, alsook elke langdurige afwezigheid door ziekte van de kandidaat of en langdurige afwezigheid door ziekte van een familielid uit eerste graad.
 • Je hebt aantoonbare expertise in systematisch materiaal-technisch onderzoek van corpora van erfgoedobjecten en de koppeling van de daaruit voortvloeiende inzichten met historisch bronnenonderzoek.
 • Je hebt aantoonbare expertise in de actieve en passieve conservatie van roerend erfgoed.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het organiseren en verzorgen van hoor- en werkcolleges in een academische context en het begeleiden en opvolgen van Bachelor- en Masterproeven.
 • Je hebt aantoonbare expertise in diverse natuurwetenschappelijke analysemethoden en kan de resultaten interpreteren en historisch contextualiseren.
 • Je hebt praktische kennis van het collectiebeheersysteem ‘MuseumPlus’.
 • Je hebt een bewezen staat van dienst in passieve en actieve objectconservering en collectiebeheer (2-4 jaar), of vergelijkbare ervaring (2-4 jaar).
 • Je beheerst de techniek van het stofferen van meubelen en stoffering en het conserveren van textiel. Daarnaast dient je een sterke theoretische en praktische ervaring te hebben met een breed scala aan historische materialen zoals textiel, leer en vroege synthetische materialen.
 • Jouw expertise is complementair aan de expertise binnen de onderzoeksgroep ARCHES van UAntwerpen en KMKG.
 • Je kan ervaring voorleggen in het opzetten en uitvoeren van onderzoeksprojecten in het betrokken Het verwerven van de nodige fondsen ter verwezenlijking van deze projecten strekt tot aanbeveling.
 • Een diepgaande interesse in historische rijtuigen en sleeën strekt tot aanbeveling.
 • Jouw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij het facultaire en universitaire onderzoeksbeleid. Je hebt een uitstekend onderzoeksdossier met impactvolle publicaties opgebouwd.
 • Jouw onderwijscompetenties sluiten aan bij de onderwijsvisie van de Universiteit Je bent gemotiveerd om je didactische vaardigheden verder te ontwikkelen via de aangeboden professionaliseringsmogelijkheden.
 • Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau Zodra je een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kan je aantonen dat je de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. We ondersteunen internationale medewerkers met een integratietraject en bieden een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.
 • Je toont leiderschapspotentieel en je geeft blijk van organisatievermogen.
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.
Aanbod

De Universiteit Antwerpen biedt

 • Een deeltijdse 10% aanstelling als ZAP-lid voor een periode van 3 jaar en een deeltijds (40%) contract (onbepaalde duur) als postdoctoraal onderzoeker.
 • De ZAP-aanstelling is hernieuwbaar na positieve evaluatie. De graad van je ZAP-aanstelling (docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar) bepalen we op basis van je professionele ervaring en academische Jouw brutomaandwedde als ZAP-lid wordt berekend volgens de barema’s voor het Zelfstandig Academisch Personeel en pro rata berekend op basis van het tewerkstellingspercentage.
 • Je brutomaandwedde als postdoctoraal onderzoeker wordt berekend volgens het barema van doctor-assistent in de loonschalen voor het Bijzonder Academisch Personeel.
 • Je werkt grotendeels op de Stadscampus, in een dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen en ontdek alle andere voordelen.

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis bieden

 • Een deeltijdse (50%) aanwerving als Werkleider (klasse SW2) met de daaraan verbonden weddeschaal SW21 in contractueel dienstverband.
 • Minimum bezoldiging (brutobedragen aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): SW21: € 30.472,73 per jaar.
 • Een contract van onbepaalde duur
 • Bijkomende voordelen:
  • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie;
  • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren);
  • Hospitalisatieverzekering;
  • Gratis woon-werkverkeer met het openbaarvervoer; o Gemakkelijk bereikbaar met het openbaarvervoer;  
  • Mogelijkheid tot een fietsvergoeding;
  • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+kaart;
  • Glijdende werkuren in een 38-urenweek.

Datum van indiensttreding bij beide instellingen is uiterlijk 1 september 2022.

Praktische informatie
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure.
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met dr. Geert Van der Snickt (geert.vandersnickt@uantwerpen.be) en dr. Emile van Binnebeke (e.vanbinnebeke@kmkg-mrah.be).

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de HR  Excellence in Research Award. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.

Praktische info

Titel
ZAP en postdoctoraal onderzoeker / werkleider (KMKG) BELCAIRE: Belgian Carriage Interior Research Project
Werkgever
Universiteit Antwerpen en KMKG
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin wijzen we u de ...
FARO lanceert in de Apple App Store en in Google Play een nieuwe update van de ErfgoedApp. Deze update brengt ...
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...