Verantwoordelijke voor de programmering van het publieksaanbod (m/v/x)

Functieomschrijving

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), dat het Museum voor Natuurwetenschappen beheert, is voor zijn Operationele Directie Publiek op zoek naar een Verantwoordelijke voor de programmering van het publieksaanbod (m/v/x).

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) is een wetenschappelijke instelling van de Belgische Federale Overheid. Het maakt deel uit van de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid.

Het ontwikkelt belangrijke onderzoeksactiviteiten op het gebied van natuurwetenschappen, in hoofdzaak gericht op evolutie, diversiteit en ecosystemen. Het beheert de nationale verzamelingen in dit onderzoeksdomein en breidt die uit. Het voert opdrachten uit in verband met dienstverlening aan overheidsinstellingen, onder andere voor het toepassen van gewestelijke, federale en internationale verdragen en wetgeving. Via het Museum voor Natuurwetenschappen vervult het een missie van sensibilisering op gebied van natuurwetenschappen en milieubescherming. 

Het Instituut is opgedeeld in vier Operationele Directies (OD): Taxonomie en Fylogenie, Natuurlijk Milieu, Aarde en Geschiedenis van het Leven, en Publiek, een Wetenschappelijke Dienst Patrimonium en een Ondersteunende Directie.

De OD Publiek is verantwoordelijk voor de missie van kennisverspreiding van het KBIN, in het bijzonder alle activiteiten die in het Museum voor Natuurwetenschappen worden uitgevoerd. Hiervoor ontwikkelt het een breed aanbod voor verschillende doelgroepen: tentoonstellingen, educatieve activiteiten, bewustmakingscampagnes, en dit zowel intra als extra muros. De OD communiceert over deze activiteiten en over het onderzoek dat in het KBIN gevoerd wordt. Ze is ook verantwoordelijk voor het onthaal van de bezoekers en voor de verschillende diensten voor de museumgebruikers. 

Het Museum ontvangt meer dan 300 000 bezoekers per jaar, waarvan er 55 000 een begeleide educatieve activiteit reserveren. Het organiseert bovendien verschillende evenementen voor het groot publiek.

De OD Publiek bestaat uit volgende diensten:

Visitors’ services, Ontwikkeling van tentoonstellingen, Museologie, Educatie, Communicatie, Museumwinkel. Ze heeft 70 medewerkers, beheert 10 000 m² aan tentoonstellingsruimtes en publiekstoegankelijke lokalen en heeft een globaal jaarlijks budget van ongeveer € 6,2 miljoen, waarvan € 2,8 miljoen aan eigen middelen.

Taken

Doelstellingen van de functie ten aanzien van de opdrachten van de instelling:

 • Bijdragen tot de positioneringsstrategie van het Museum in het Belgische culturele landschap, waarbij het definiëren van het publiek en van het te behouden en/of te ontwikkelen aanbod een prioriteit is;
 • Het aanbod aan de verschillende doelgroepen van de OD coördineren en verbeteren en doen evolueren;
 • Bijdragen aan de goede uitvoering van dit aanbod.

Resultaatsgebieden:

 • Binnen de OD Publiek rapporteert u rechtstreeks aan de Operationeel Directeur. U leidt de dienst museologie (16 medewerkers) die de beroepen voor de realisatie van de tentoonstellingen en andere activiteiten groepeert: scenografisch, grafisch, audiovisueel en multimediaontwerp; maquettebouwers, lichttechnicus, onderhoudstechnici voor de museografie. U neemt deel aan de vergaderingen met de diensthoofden van de OD Publiek.

Uw taken

Het aanbod aan de doelgroepen aansturen:

 • Bijdragen aan het strategisch plan van de OD Publiek door de positionering in het Belgische culturele landschap te verduidelijken en prioriteiten te stellen in het aanbod voor de verschillende doelgroepen;
 • Een samenhangende programmatie opstellen met de doelen (te bereiken doelgroep, te behandelen onderwerpen, gewenste impact) en de middelen (kalender, teams, budgetten, ruimtes). Dit houdt in
  • De voorstellen die zullen bijdragen tot de programmatie verzamelen en analyseren: tentoonstellingen, activiteiten, producten, etc;
  • Een gemotiveerde selectie voorstellen, zo nodig een aanvullend aanbod leveren, en laten goedkeuren;
  • Zorg dragen voor de wetenschappelijke kwaliteit van het permanente en van het tijdelijke aanbod, en de geschiktheid ervan voor de beoogde doelgroepen;
  • De jaarkalender van evenementen voor het groot publiek beheren;
  • De impact ten opzichte van de doelstellingen evalueren.

Bijdragen tot een goede uitvoering van het aanbod:

 • De programmatie van de tijdelijke tentoonstellingen en de interventies in de vaste tentoonstellingszalen beheren, met de betrokken dienst;
 • De werkzaamheden van de museologie bij de uitvoering van het aanbod organiseren ten opzichte van de andere bijdragende diensten: de benodigde tijd inschatten, de budgetten voorzien, het werk plannen en zorgen voor de correcte uitvoering;
 • Een team van 16 personen leiden en motiveren.
Functieprofiel
 • U bezit een diploma van licentiaat of master dat relevant is voor de betrekking: natuurwetenschappen, of sociale wetenschappen met betrekking tot natuurwetenschappen of culturele actie (wetenschapssociologie, wetenschapscommunicatie, culturele studies …), aangevuld met minstens 5 jaar ervaring in een of meerdere domeinen van het profiel.

Vereiste technische competenties:

 • U kan aan de hand van uw opleiding en /of ervaring aantonen dat u meerdere competenties beheerst die noodzakelijk zijn voor de functies, met name:
  • Uitstekende kennis van sociologische, economische of educatieve bepalende factoren voor wetenschappelijke vrijetijdsbesteding of voor engagement voor de natuur;
  • Uitstekende kennis van het programmeren en beheren van educatieve en culturele evenementen;
  • Zeer goede kennis van het culturele en vrijetijdsaanbod in België;
  • Zeer goede kennis van de beroepen van de museografie;
  • Ervaring met het leiden van een team.

Bijkomende gewenste technische vaardigheden:

 • Goede kennis van marketing en communicatie;
 • Kennis van de regels van openbaar bestuur.

Generieke competenties:

 • U werkt proactief, met een uitstekend vermogen om te communiceren en te overtuigen;
 • U hebt een zeer goede analysecapaciteit en u kan uw standpunt uiteenzetten en beargumenteren;
 • U werkt autonoom en weet hoe u de leiding en verantwoordelijkheid moet nemen voor bestaande en toekomstige activiteiten;
 • U werkt in een team en geeft voorrang aan een goede samenwerking;
 • Voor wat betreft interpersoonlijke relaties moet u de geest van servicegericht handelen en adviseren bevorderen;
 • U kan zich integreren in de instelling en in het bijzonder in de OD Publiek, bijdragen aan de verwezenlijking van de opdrachten van de instelling en een functionele kennis of expertise ontwikkelen ten gunste van de instelling.

Pluspunten zijn:

 • Goede beheersing van het Engels en de andere landstaal.
Aanbod
 • Voltijdse contractuele betrekking van onbepaalde duur in de wetenschappelijke loopbaan, niveau werkleider (SW2);
 • De betrekking zal uitgeoefend worden binnen de Operationele Directie Publiek van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (Vautierstraat 29, 1000 Brussel);
 • U kan genieten van de terugbetaling van de kosten wat betreft het woon-werkverkeer via het openbaar vervoer;
 • Het KBIN hanteert een systeem van vlottende werkuren.
Praktische informatie

Uw kandidatuur omvat:

 • Een volledig en waarheidsgetrouw curriculum vitae met een gedetailleerde omschrijving van uw professionele ervaring relevant voor de functie met de referenties hiervoor, alsook een kopie van uw diploma(’s);
 • Een motivatiebrief voor de te begeven betrekking.

Uw kandidatuur moet ten laatste op 4 januari 2019 aankomen, gericht aan Véronique Ghenne, KBIN, Vautierstraat 29, 1000 Brussel of per e-mail: veronique.ghenne@naturalsciences.be

De kandidaten die geselecteerd werden op basis van hun CV en motivatiebrief zullen schriftelijk worden uitgenodigd voor een gesprek op 14 februari 2019.

Taakomschrijvingen: Camille Pisani, camille.pisani@naturalsciences.be

Administratieve inlichtingen: Véronique Ghenne, veronique.ghenne@naturalsciences.be

Praktische info

Titel
Verantwoordelijke voor de programmering van het publieksaanbod (m/v/x)
Werkgever
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
Een jaar lang wordt de diversiteit en rijkdom van alle soorten erfgoed in Europa gevierd. Ook in Vlaanderen beweegt er ...