Stafmedewerker publiekswerking Kasteel van Gaasbeek

Functieomschrijving

Het Kasteel van Gaasbeek is gelegen in een domein van 49 hectare groot en heeft de voorbije eeuwen grote veranderingen ondergaan. Alhoewel het domein vlak bij Brussel is gelegen is het een oase van rust. De eerste burcht werd rond 1240 gebouwd, maar door de woelige geschiedenis van de streek werd het gebouw zowel verwoest en geplunderd als heropgebouwd en gerestaureerd. Het huidige kasteel dankt zijn romantische, middeleeuwse uitzicht aan de restauratie van 1887-1898, uitgevoerd in opdracht van de laatste bewoonster. Dat was Marie, markiezin Arconati Visconti (1840-1923), een intrigerende vrouw die het kasteeldomein op het einde van haar leven aan de Belgische staat schonk. Sinds 1980 is het kasteel eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. In de museumvleugel prijken onder andere historische meubels, kostbare wandtapijten, schilderijen, keramiek, gebruiksvoorwerpen … die samen met het interieur een echte tijdmachine vormen.

Het museum evolueerde van een eerder statisch, vrij ‘gesloten’ ‘historisch-kasteel-met-inboedel’ naar een dynamische erfgoedplek waar op een creatieve manier wordt nagedacht over hoe je een eerbiedwaardig stuk patrimonium nieuw leven kan inblazen. Het profileert zich als een ‘work in progress’, een historisch huis dat telkens nieuwe facetten van zijn rijk gelaagde identiteit exploreert en daarbij steeds aansluiting zoekt bij thema’s die ons vandaag bezig houden en boeien.

Dit tentoonstellingsbeleid is vrij exemplarisch: het impliceert een creatief en onbevangen omgaan met het erfgoedgegeven in een proces van vrije associaties, dat de bezoeker eerder uitdaagt dan bevestigt in gevestigde attitudes.

Takenpakket

1. Behoefteanalyse
Analyseren van de behoeften van de organisatie en van de externe klant (bezoekers, gidsen) om een correct beeld te krijgen van de opportuniteiten en noden. Concreet betekent dit:

 • Kennis verwerven van de behoeften van publiekswerking (vb. onderwijs, volwassenenvorming, interculturalisering,…) en hierop inspelen
 • Behoeften en opportuniteiten bespreken met de medewerkers binnen het Kasteel van Gaasbeek en externen
 • Anticiperen op problemen en knelpunten binnen de organisatie
 • Opvolgen van ontwikkelingen en tendensen binnen de relevante sectoren (cultuur, onderwijs, toerisme,…)
 • Analyseren van ad-hocvragen en -problemen
 • ...

2. Dienstverlening uitbouwen
Op basis van het beleidsplan en de behoefteanalyse, de dienstverlening binnen het domein publiekswerking definiëren, implementeren en bijsturen om de externe klant en de organisatie op de best mogelijke manier te ondersteunen. Concreet betekent dit:

 • Meewerken aan het opmaken van beleidsteksten over publiekswerking
 • Instaan voor de coördinatie van de publiekswerking van het kasteel (planning rondleidingen, ateliers, communicatie, reservering van school-en gezinsbezoeken,…)
 • Instaan voor de coördinatie van de gidsen: selecteren van freelancers, opstellen van planning, geven van opleidingen, uitwerken van modelrondleidingen voor gidsen en museumpersoneel
 • Coachen van gidsen en museumpersoneel zodat ze duidelijke en correcte informatie kunnen geven aan bezoekers
 • Bedenken, uitwerken (en geven) van rondleidingen, ateliers, …
 • Inrichten educatieve ruimte
 • Uitbouwen van goede relaties met de educatieve sector o.m. door middel van regelmatige contacten, mailings, folder,…
 • Voortdurend en systematisch actualiseren van het adressenbestand van scholen
 • Inhoudelijke ondersteuning bij het maken van tentoonstellingen en bij de voorbereiding van evenementen
 • Aankopen van materiaal voor ateliers in het kader van de publiekswerking

3. Werkinstrumenten
Met het oog op de uitvoering van het beleidsplan van Kasteel van Gaasbeek maatgerichte producten en diensten leveren m.b.t. publiekswerking opdat de doelstellingen van het beleidsplan gerealiseerd zouden worden. Concreet betekent dit:

 • Meewerken aan het actualiseren van een visietekst publiekswerking, alsook bijsturen en mee omzetten in concrete bemiddelingstools voor volwassenen, kinderen en bijzondere doelgroepen (bv. blinden en slechtzienden)
 • Meewerken om de visietekst publiekswerking naar concrete jaarlijkse actieplannen te vertalen
 • Lesmappen opstellen
 • Doelgerichte communicatie m.b.t. publiekswerking ondersteunen en voeren
 • Zorg dragen voor ateliers
 • Logo en huisstijl van Kasteel van Gaasbeek gebruiken
 • ...

4. Adviesverlening
Zowel op vraag als proactief interne en externe klanten adviseren vanuit het domein publiekswerking om deskundige oplossingen aan te bieden voor vraagstukken of problemen. Concreet betekent dit:

 • Antwoorden op vragen van interne/externe klanten
 • Aanspreekpunt zijn voor de vakgebieden publiekswerking
 • Management adviseren over thema's die te maken hebben met publiekswerking met het oog op de uitvoering van het beleidsplan
 • Inspelen op specifieke vragen van het management
 • Actief deelnemen aan werkgroepen en vergaderingen
 • Begeleiden van stagiaires, vrijwilligers, …

5. Kwaliteitsborging
Opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van de voortgang of resultaten van processen en dienstverlening om een optimale kwaliteit en efficiëntie te garanderen conform de afspraken, richtlijnen en regelgeving. Concreet betekent dit:

 • Enquêtes opstellen en verwerken van gegevens
 • Evaluatie van de gidsen
 • Voorstellen doen voor verbetering
 • Oog hebben voor permanente kwaliteitszorg
 • Evalueren van de klanttevredenheid
 • Zorgen voor gestructureerde feedback
 • Redactie van folders voor de publiekswerking
 • ...

6. Communicatie en contacten
Communiceren over de dienstverlening van het Kasteel van Gaasbeek om de klanten te informeren en hen te stimuleren om van de dienstverlening gebruik te maken. Daarnaast ook samenwerken met projectpartners en stagiairs. Concreet betekent dit:

 • De dienstverlening proactief bekendmaken bij de klant
 • Deelnemen aan infosessies, vergaderingen, werkgroepen
 • Aanspreekpunt zijn voor de publiekswerking
 • Feedback vragen aan klanten
 • Contacten onderhouden/netwerk uitbouwen met publieksmedewerkers: overlegplatform publiekswerkers en educatieve werkers Vlaams-Brabant (website Tripz)
 • Deelnemen aan Magda, cultuureducatief netwerk Vlaams-Brabant

7. Kennis m.b.t. het vakgebied
Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied publiekswerking om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren. Concreet betekent dit:

 • Opbouwen en onderhouden van netwerken
 • Bijhouden van vakliteratuur
 • Volgen van nieuwe ontwikkelingen
 • Op de hoogte blijven van nieuwe methoden, theorieën en technieken
 • Deelnemen aan interne en externe vormingsactiviteiten op het vakgebied
Functieprofiel

Formele deelnemingsvoorwaarden
Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde:

Je hebt minstens een bachelor diploma.

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric

Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke Machteld Aelbrecht, machteld.aelbrecht@cjsm.vlaanderen.be).

Technische competenties

 • Je hebt 2 jaar aantoonbare ervaring met publieks- en/of educatieve werking in de cultuursector
 • Een diploma kunstwetenschappen en/of kunst- en cultuurbemiddeling is een pluspunt
 • Je hebt een gevorderde kennis van MS office, Outlook, Word, Excel, Powerpoint en sociale media
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling
 • Je hebt een goede kennis van Frans en Engels

Persoonsgebonden competenties

 • Analyseren: Je ziet de essentie van het probleem (niveau 1)
 • Communiceren: Je brengt informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk over (niveau 2)
 • Samenwerken: Je informeert, pleegt overleg en werkt mee (niveau 1)
 • Innoveren: Je werkt actief mee aan het vernieuwen van de uitvoering van taken (niveau 1)
 • Verantwoordelijkheid nemen: Je neemt verantwoordelijkheid voor je werk (niveau 1)
 • Klantgerichtheid: Je reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden (niveau 1)
 • Plannen & organiseren: Je plant en organiseert je werk effectief (niveau 1)

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan je op volgende website vinden: https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid.  

Toelatingsvoorwaarden
Op datum van aanwerving dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 • Je geniet van de burgerlijke en politieke rechten;
 • Je bent medisch geschikt voor deze functie;
 • Je voldoet aan de voorwaarden vermeld onder paragraaf formele deelnemingsvoorwaarden;
 • Je slaagt in de selectieprocedure;
 • Je bevindt je niet in een van de onverenigbaarheden zoals bepaald in artikel 6 van de wet tot regeling van de private veiligheid van 10 april 1990.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

Aanbod
 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving. Samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerst en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal gekoppeld aan de graad van deskundige (rang B1, salarisschaal B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2.326 euro (bruto maandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

Praktische informatie

Download de volledige vacature, incl. meer info over de selectieprocedure.

 

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 1 juli 2018

Je stuurt het ingevuld sollicitatieformulier, samen met een kopie van je diploma, bij voorkeur

 • via mail naar sollicitaties@cjsm.vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel.
 • of per post naar: Departement Cultuur, Jeugd en Media, Arenbergstraat 9,1000 Brussel

Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:

 •  je het sollicitatieformulier gebruikt
 • je een kopie van het vereiste diploma toevoegt
 • je je kandidatuur uiterlijk op 1 juli 2018 naar ons stuurt (datum verzending mail geldt hiervoor als bewijs).

Indien je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wenst, kun je contact opnemen met Luc Vanackere, Luc.vanackere@cjsm.vlaanderen.be, tel 02 531 01 35.

Indien je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wenst, kun je contact opnemen met Machteld Aelbrecht, HR-medewerker, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel, 02 553 06 28, machteld.aelbrecht@cjsm.vlaanderen.be

Indien je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kan je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

Praktische info

Titel
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Werkgever
Stafmedewerker publiekswerking Kasteel van Gaasbeek
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Kent u hem al, de nieuwe versie van de ErfgoedApp? Op basis van feedback van gebruikers en contentmakers werd de ...
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
Op vrijdag 9 november 2018 wordt u verwacht in Brussel, samen met honderden andere erfgoedwerkers. Die dag verzamelen we in ...