Productiecoördinator binnen het Frans Masereel Centrum

Functieomschrijving

Contractueel bepaalde duur (1 jaar)
Niveau: B
Rang: B1
Graad: Deskundige
Met standplaats: Masereeldijk, Kasterlee

Als productiecoördinator sta je in voor de opvolging van projecten van het Frans Masereel Centrum (FMC). Je neemt de productionele coördinatie op voor allerhande projecten zoals tentoonstellingen, masterclasses, beurzen, publicaties … Je staat in voor de volledige voorbereiding, opvolging en nazorg zowel intern in het FMC, maar ook met de externe partners (kunstenaars, organisaties ...). Je hebt een helikopterzicht op het ganse project en je bent eindverantwoordelijke voor de praktische afhandeling van ieder project.

Heb je een sterk organisatorisch talent? Hou je van afwisseling? Werk je graag een project van A tot Z af en kan je het geheel coördineren? Wil je graag meewerken aan het organiseren van tentoonstellingen en andere grafische projecten? Zou je graag werken in een omgeving waar je grafische kunstenaars aan het werk ziet? Dan is onderstaande vacature misschien voor jou!

FUNCTIECONTEXT
Departement Cultuur, Jeugd en Media staat in voor de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van het Vlaamse beleid betreffende cultuur, jeugd en media en voor de opvolging van beleidsitems die raakpunten hebben met andere departementen. Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft als missie: als Vlaamse overheidsorganisatie werken wij aan een creatief en open Vlaanderen waar iedereen, op zijn manier, cultuur kan beleven. Departement Cultuur, Jeugd en Media bestaat uit vijf clusters:

 • Kennis en Beleid
 • Subsidiëren en erkennen
 • Waarborgen en beheren
 • Communicatie
 • Interne organisatie 

Als productiecoördinator word je tewerkgesteld in het Frans Masereel Centrum dat deel uit maakt van het team Infrastructuur en instellingen. Het Vlaams centrum voor grafische kunsten ‘Frans Masereel' is een dynamisch, divers en toekomstgericht internationaal centrum voor hedendaagse beeldende kunstenaars, waar het grafisch beeld centraal staat. Het is een creatiecentrum maar ook een centrum waar kennisoverdracht, internationale samenwerking en navorsing centraal staan. Het Frans Masereel Centrum heeft als intentie kunstenaars in contact te brengen met het grafische beeld in al zijn aspecten door middel van residenties, workshops, demonstraties en tentoonstellingen

Het Frans Masereel Centrum is een klein team van medewerkers. Bij het afwerken van dringende taken springen collega’s elkaar bij om alles goed af te werken in functie van de klant. De functie houdt ook weekend- en avondwerk in.

Doel van de functie: verlenen van coördinerende en administratief ondersteunende diensten aan één of meer personen binnen de entiteit met als doel bij te dragen tot een vlotte, efficiënte werking van de entiteit.

Download de volledige functiebeschrijving.

Functieprofiel

Formele deelnemingsvoorwaarden
Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

 • Je hebt een bachelor diploma
  Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen. Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).
 • Je hebt minimum twee jaar beroepservaring in het coördineren van artistieke projecten en het organiseren van tentoonstellingen van voorbereiding tot nazorg. 

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Charlotte Vanfleteren, charlotte.vanfleteren@cjsm.vlaanderen.be en 02 553 15 94).

Technische competenties

 • Je hebt ervaring met projectmanagement
 • Je kan vlot overweg met de Office-toepassingen (Word, Excel, PowerPoint …)
 • Ervaring in de beeldende kunstensector is een pluspunt
 • Ervaring met collectieregistratie (in ADLIB of andere programma’s) is een pluspunt

Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 1: neemt verantwoordelijkheid voor zijn werk).
 • Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 1: informeert, pleegt overleg en werkt mee).
 • Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 1: reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden).
 • Zorgvuldigheid: handelen met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten (niveau 2: blijft onder verhoogde tijdsdruk kwaliteitsvol werk afleveren).
 • Plannen en organiseren: Je bepaalt op effectieve wijze doelen en prioriteiten en je geeft de nodige acties, tijd en middelen aan om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken (niveau 2: coördineert het eigen werk en dat van anderen).
 • Communiceren: Je brengt informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk over (niveau 1: verwoordt zijn boodschap correct en begrijpelijk).
 • Flexibiliteit: Je verandert je werkwijze, aanpak of stijl om doelen te bereiken; je kan in verschillende situaties of ten aanzien van verschillende personen op een efficiënte wijze je gedrag aanpassen (niveau 1: past zijn aanpak of gedrag aan als de concrete situatie dat vereist).

Bijkomende informatie over de persoonsgebonden competenties bij de Vlaamse overheid vind je hier.  

Toelatingsvoorwaarden
Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking; 
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten; 
 • Je ben geslaagd voor de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

Aanbod
 • Je krijgt een (voltijds) tijdelijk contract van één jaar met kans op verlenging. 
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang. 
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever. Er is ook een woon-werkverkeer vergoeding voor moeilijk bereikbare werkplaatsen.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon. 
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van Deskundige (rang B1, salarisschaal B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2.517,68 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index en tewerkstellingspercentage 100%, met twee jaar werkervaring), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je eerste maand vormt een inwerkperiode.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit. 

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

Praktische informatie

Lees hier meer over de selectieprocedure.

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op dinsdag 27 november 2018.

Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier (in PDF) samen met een kopie van je diploma:

 • bij voorkeur via mail naar sollicitaties@cjsm.vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel
 • of per post naar: Departement Cultuur, Jeugd en Media, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel.

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als: 

 • je het sollicitatieformulier gebruikt 
 • je een kopie van het vereiste diploma toevoegt
 • je je kandidatuur uiterlijk op dinsdag 27 november 2018 naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs). 

Het sollicitatieformulier vind je bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Meer info

 • Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met: Sofie Dederen, Teamverantwoordelijke Communicatie, Masereeldrijk 5, 2460 Kasterlee, Sofie.dederen@cjsm.vlaanderen.be, 014 85 22 52
 • Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met: Charlotte Vanfleteren, Selectieverantwoordelijke, charlotte.vanfleteren@cjsm.vlaanderen.be, 02 553 15 94
 • Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen de week van 17 december 2018. Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar charlotte.vanfleteren@cjsm.vlaanderen.be.

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd voor de functie van Productiecoördinator bij entiteit Cultuur, Jeugd en Media, die bestaat uit de lijst van geschikten.

Deze reserve heeft een geldigheidsduur van twee jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van de selectieprocedure. De wervende entiteit kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen als Productiecoördinator. Desgewenst kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen. 

De wervende entiteit kan optioneel beslissen om kandidaten uit de wervingsreserve uit te nodigen voor een bijkomend gesprek waarin motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de functie aan bod kunnen komen. 

Als je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, verlies je je plaats in de reserve. 
Het is evident dat je eenmaal in dienst niet langer tot de reserve behoort. 

Praktische info

Titel
Productiecoördinator binnen het Frans Masereel Centrum
Werkgever
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Kent u hem al, de nieuwe versie van de ErfgoedApp? Op basis van feedback van gebruikers en contentmakers werd de ...
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...